Факултет "Приложна информатика и статистика"

3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието"

четвъртък, 14 ноември 2013 10:57 /
Начало:
петък, 06 декември 2013
Край:
петък, 06 декември 2013
Място:
УНСС, голяма конферетна зала
Подробности:

По случай Петата годишнина на факултет "Приложна информатика и статистика" на 6-7 декември 2013 в УНСС ще се проведе 3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието"

Повече информация, може да бъде намерена на сайта на конференцията

http://icaictsee-2013.unwe.bg/.


"В съвременните условия на научно-техническо развитие във всички области на човешката дейност, постоянната актуализация на знанията на преподавателите и изследователите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е задължителна необходимост, особено когато икономиката в състояние на глобална икономическа и финансова криза.


Oпределянето на дългосрочните изследователски задачи в тази предметна област има стратегическо важно значение, което още повече е вярно за младите научни работници, асистенти и докторанти.


Редица български университети, включващи в своя състав катедри по ИКТ, ежегодно провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и преподаватели в тази област.


На тази база конференцията си поставя следните задачи:

  • Дефиниране на актуалните проблеми на приложението на ИКТ в икономиката;
  • Дефиниране на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието;
  • Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в икономиката и образованието;
  • Изграждане на научен форум за разпространение постиженията на изследователите от УНСС в сферата на ИКТ за увеличаване на международния престиж на УНСС;
  • Развитие на международното сътрудничество с европейски и световни университети;
  • Специално внимание ще бъде обърнато на методите за преподаване с цел повишаване на преподавателската квалификация, особено на младите асистенти."

Проф. д-р Димитър Велев

организатор и председател на конференцията