Факултет "Приложна информатика и статистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 10:15

Проекти с други организации

 • Участие в национална програма - 11 бр.
 • Участие в международна програма - 12 бр.
 • Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции - 13 бр. съвети;
 • Подготовка на нормативни актове, страгетии, програми, методики и др. - 24 бр. разработки;
 • Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% годишен норматив) - 25 бр. материали;
 • Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 26 бр. рецензии;
 • Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 27 бр. рецензии;
 • Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 28 бр. рецензии;
 • Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) - 29 бр. рецензии;
 • Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд - 30 бр. рецензии;
 • Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант - 31 бр. докторанти;
 • Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант - 32 бр. докторанти.