Резултати от търсене за Дипломни работи

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

22 results found
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... областите, в които са представени дипломни работи. Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... (три) работни дни след проведената защита на дипломни работи вписва в главната книга съответните данни и крайната оценка от държавния изпит.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 21.  При доказани нарушения от страна на преподавател, проявен субективизъм или непрофесионално отношение ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове. Съвместна организация на конференции, ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... качество на разработването и защитата на дипломни работи. След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... в специален регистър на внесените за защита дипломни работи. 15.  Не се приема магистърска теза, предадена след определения от катедрата срок. 16.  След изтичане на срока за предаване на дипломните работи ръководителят и научният секретар на катедрата определят рецензенти. ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , подготвят списък с примерни теми за дипломни работи. Списъкът се предоставя на студентите не по-късно от четири месеца преди защитата на дипломните работи. В него се определя и срокът, в който студентите трябва да заявят желаната за разработване тема. (2) Студентите подават ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... и процедури за разработване и защита на дипломни работи на студентите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ за придобиване на образоватлено-квалификационна степен „магистър“ [2] За всяка една от ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... 3. За подготовката на списъка от примерни теми за дипломни работи всеки от преподавателите, четящи задължителни курсове в магистърската специалност предлагат по пет примерни теми, свързани с техния задължителен курс на сътрудника на катедра “Политическа икономия” до 31 декември всяка година ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“ Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли. Приложение на цифрова идентичност при използване на дигитални финансови услуги. Анализ на ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.11.2018 г. ... от три дни преди датата за защита. Защитата на дипломни работи започва на предварително определената дата и час в предварително осигурена зала с мултимедия. Защитата е публична и се осигурява възможност за присъствие на други студенти, преподаватели, както и външни за УНСС лица. Защитата се ...
Магистри 24.3.2019 г. ... орган. 1.5.    Защитата на дипломни работи е публична и на нея могат да присъстват студенти, преподаватели или външни лица.   2. Ред и срокове за определяне на темите за дипломни работи, научните ръководители и рецензентите. 2.1.    Темата на дипломната ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... , в които са представени дипломни работи. Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... , в които са представени дипломни работи. Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален ...
Ресурси за студенти 5.1.2019 г. ... стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... на разработването на дипломни работи е практическото прилагане на изучаваните принципи, методи и средства за разработване на информационни системи. 2    Теми за дипломни работи 2.1   Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2.1 ...
Обучение 5.10.2017 г. ... . Държавни изпити и защита на Дипломни ...
Обучение 14.10.2015 г. ... право до 5 научни ръководства на дипломни работи за всяка организирана сесия. След като студентът разбере научният си ръководител, за успешното разработване на магистърската теза се препоръчва: 1. Среща с научния ръководител за уточняване на темата.  ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... специалност. Защити на дипломни работи   Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи. Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...

Събития

61 results found
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... д а в а н е на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли  2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 03.06.2019г. ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.03.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м.Октомври 2018 г.   Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 25.09 ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 08 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в к-т 1096. Защитата на дипломни работи ще бъде на 10 октомври ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 01.06.2018г. ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г. 26.2.2018 г. ... 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси". Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 20.03.2018 г. ...
Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Март 2018 г. 26.2.2018 г. ... от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Март 2018 г. ще се предават на 01, 02, 06, 07 и 08 март от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046 ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г. 20.10.2017 г. ... 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 23.10.2017 г. ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след ...
Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г. 18.9.2017 г. ... от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г. ще се предават на 27, 28 и 29 септември от 10.00 до 14.00 в кабинет 2048 ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 30.10.2017 г. от 14.00 ч. в  КАБИНЕТ 2115 ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... . В нашата библиотека още се пазят дипломни работи на студенти и докторанти от УНСС, които са се допитвали до БТПП за темите на своите дипломни работи и дисертации. Този меморандум ще даде тласък за активизиране на всички дейности, по които досега сме имали ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.07.2017 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички ...
Информационна среща с третокурсниците и четвъртокурсниците от специалност „Публична администрация“ и специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 10.5.2017 г. ... на преддипломен стаж, защита на дипломни работи и предстоящия държавен изпит.   Студентите в зала 3074 В подробна  презентация доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, запозна студентите с изискванията за ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... колеги, защитата на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" магистри ще се проведе на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. Всички студенти , които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" - 19 септември 2016 г. 13.7.2016 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври (есенна сесия) ще се проведе на 19.09.2016 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явяват на изпит на тази дата, трябва да подадат молби между 15.09 ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите 23.6.2016 г. ... 5 юли от 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 22.06.2016 г. ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2016 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 08.07.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 28.06.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016 18.3.2016 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 18.03.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при ...
ВАЖНО!!! Държавнен изпит и защита на дипломни работи на 31 март 2015 г. 10.3.2015 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 25.03.2015 г. в каб. 1029 при ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" през СЕПТЕМВРИ 16.7.2014 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 16.09.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби на 15.09.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които ...
ВАЖНО!!! Информация за държавния изпит на спец. "Статистика и иконометрия" 19.6.2014 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 03.07.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 30.06.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не ...
Публикувано е разпределение на дипломни работи 2013/2014 по рецензенти 20.2.2014 г. ... е разпределение на дипломни работи по рецензенти. Инфорамцията е достъпна в системата за електронно обучение moodle.unwe ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... на дипломните работи ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" 11.7.2013 г. ... бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Бакалaвър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Защита на дипломна работа на специалност "Бизнес Информатика" 31.5.2013 г. ... на дипломни работи на студентите  в ОКС „Бакалавър“ от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.    Краен срок за подаване на молби при ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... имат право до 5 научни ръководства на дипломни работи за всяка организирана сесия. След като студентът разбере научният си ръководител, за успешното разработване на магистърската теза се препоръчва: 1. Среща с научния ръководител за уточняване на темата.  Заглавието на ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 4.1.2013 г. ... на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 22.02.2013 г. от 9.00 ч ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 04.04.2012 от 14.00 до 19.00 в зали - 2066 и 2065 ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 . Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали ...
Защита на дипломна работа м.октомври 2011г. специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... 24.10.2011 ще се проведе защита на дипломни работи на студенти бакалаври и магистри от специалност "Бизнес информатика". Краен срок за предаване на дипломните работи в катедрата 14.10.2011 ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", които ще ...
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 21.4.2012 г. ... апроцедурата по избор, подготовка и защита на дипломни работи на студенти от ОКС ...

Предстоящо

115 results found
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 20.9.2019 г. ... дипломанти, Защитата на дипломни работи за специалност "Дигитална икономика" е на 29 октомври /вторник/ от 10.00 в зала 2092. Моля в срок до 14.10.2019 да представите два подвързани екземпляра в катедрата стая 4050 и един на електронен носител. В срок до ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 20.9.2019 г. ... дипломанти, Защитата на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2019 г. 29.8.2019 г. ... , Втората сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 1 октомври 2019 г. от 11:00 ч. Залата ще бъде обявена допълнително на таблото пред кабинет 1090. Институт по ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 27.7.2019 г. ... НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 28.10.2019 г. от 8,30 ч. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 17.10.2019 г ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.7.2019 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 13.00 часа ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) на 09 юли 2019 г. от 09:00 ч ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ЮЛИ 2019 14.6.2019 г. ... .00 часа в 3075. Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Дигитална икономика“ за редовната сесия м. юли ще се проведе на 04.07.2019 от 10.00 часа в зала 1082. Дипломантите трябва да предадат в катедрата - к-т 4050 в срок до 20 юни ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... часа ще се проведе защитите на дипломни работи на студентите от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 17.6.2019 г. ... на защита на дипломни работи е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 09:30 часа. Какво? Кога? Къде? Защита на дипломни работи 10:00 ч. Зала 2030 Задължително условие за допускането до защита на ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2019 г. 27.5.2019 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 9 юли 2019 г. от 11:00 ч. в зала 3071.   Институт по ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на 09.07.2019 г. 20.5.2019 г. ... катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 05 юли 2019 г. от 14.00 ч. в к-т 1096. Защитата на дипломни работи ще бъде на 09 юли 2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 3.5.2019 г. ... ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 11 юли 2019 г. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.6.2019 г. ... на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2005. Защитата на дипломни работи за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 4055. Важно!!!! Молби за явяване ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 11.3.2019 г. ... "Предприемачество", Третата сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 25 март 2019 г. от 10:00 ч. в зала 3073.   Катедра ...
Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на информационното табло пред катедрата на 18.03.2019г.  след 19 ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и ...
Защита на магистърски тези 19.7.2019 г. ... работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март 28.1.2019 г. ... на дипломни работи -  сесия м. март за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в катедрата на две ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 24.1.2019 г. ... ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 18 март 2019 г. от 8,30 ч. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 05.03.2019 г ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 23.1.2019 г. ...   Краен срок за предаване на готовите дипломни работи в катедра „Управление“ /подписани от научния ръководител/ - 11.03.2019г. /понеделник/   Датата за получаване на рецензии, началния час на изпита и залата ще бъдат уточнени допълнително   Катедра ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 25.2.2019 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 5022.               ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г. 2.1.2019 г. ... на дипломните работи /магистърски тези" за студентите завършили ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение , специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г ...
Защита на дипломни работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра "Финанси" – редовно обучение 15.10.2018 г. ... .10.2018 г. от 08,30 часа  ще се  проведе Защита на дипломните работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение. График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия 2018 г. 28.9.2018 г. ... "Предприемачество", Втората сесия за защита на дипломни работи ще се проведе на 9 октомври 2018 г. от 10:00 ч. в зала 5022.   Катедра ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи - октомврийска поправителна сесия 27.7.2018 г. ... 09.10.2018 г. от 09.00 часа в зала 2028А. Защитата на дипломни работи за поправителна сесия м. октомври на студентите от специалности “Бизнес логистика”, "Стопанска логистика" и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 09.10 ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 20.7.2018 г. ... ЗА ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 12 ноември 2018 г. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 29.10.2018 г ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе в периода 11-13 март 2019 г. 26.2.2019 г. ... на дипломни работи /магистърски тези/ през м. март 2019г. за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение , ще се проведе както следва: На 11 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" ...
Защита на магистърски тези 9.7.2018 г. ... работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 29.9.2018 г. ... СЪОБЩЕНИЕ Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности: „Бизнес психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи и проекти“   ще се проведе на 18.10.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала 2095 ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2018 г. ... на защита на дипломни работи е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 13:30 часа. Какво? Кога? Къде? Защита на дипломни работи 14:00 ч. Зала П036 Задължително условие за допускането до защита на дипломна ...
Защита на магистърски тези 17.5.2018 г. ... . Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2018 г. 6.5.2018 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 юли 2018 г. от 10:00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 26.4.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 09 юли 2018 г.   КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 22.06.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи 5.7.2018 г. ... И Е ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (ПЪРВА И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ) НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС - ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 13.3.2018 г. ... изпит  за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър”- София - редовно обучение ще се проведе на 20.03.2018г. в тестовия център от 09.00 до 12.00 часа   Държавен изпит за спец. “бизнес ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 2.3.2018 г. ... 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 22 март 2018 г. от 14.00 ч. в к-т 1096. Защитата на дипломни работи ще бъде на 26 март 2018 г. ...
Защита на дипломни работи 2.3.2018 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на дипломни работи на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала 3036.         ...
Държавен изпит и защита - редовна сесия - юли 4.7.2018 г. ... . Защитата на дипломни работи за ОКС магистър ще се проведе на 9.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2032А. В срок до 4.07. проверете студентското си положение в отдел „Магистър“. Срокът за предаване на дипломната работа в два екземпляра и на ...
Защита на дипломни работи през м. Март 2018 г. 26.2.2018 г. ... от 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси". Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 20.03.2018 г. ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 23.2.2018 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 27 март 2018 г. от 10.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 21.2.2018 г. ... колеги, защитата на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 26.03.2018г. Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18 ...
Защита на магистърски тези 19.3.2018 г. ... . Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Защита на дипломни работи през м. Октомври 2017 г. 20.10.2017 г. ... от 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 23.10.2017 г. ...
Защита на магистърски тези 5.10.2017 г. ... . Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Защита на дипломни работи - октомври 29.9.2017 г. ... магистри, защитата на дипломни работи ще се състои на 19.10.2017 г. от 13.00 часа в зала 4051. Срокът за предаване на дипломната работа в 2 екземпляра и на ел. носител е 10.10.2017 г. Проверете своевременно студентското си положение и заявете явяване на защитата в ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2017 г. 29.8.2017 г. ... . Предаване на завършените дипломни работи (подписани от научния ръководител) - до 20 септември 2017 г. (сряда) - каб. 1090, от 10:00 до 16:00 ч. 2. Получаване на рецензиите - на 25 септември 2017 г. (понеделник) - каб. 1090, от 13:00 до 16:00 ч.   Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 16.5.2017 г. ... са: Предаване на готовите дипломни работи (подписани от научния ръководител) – до 30 юни 2017 г. (петък ) – каб. 1090 от 10:00 до 16:00 ч. Получаване на рецензиите – 5 юли 2017 г. (сряда) - каб. 1090 от 13:00 до 16:00 ч.   Катедра ...
Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“ 16.5.2017 г. ... колеги, защитата на дипломни работи на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Макроикономика; - Макроикономика и финанси; ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2017 г. ... на заявление за теми на дипломни работи Предаване на дипломни работа Получаване на рецензии Защита Дата Място Дата Място Дата Място Дата Час Място „Администрация и управление“ с ...
Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... Е 22.06.2017. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ЗАЯВЯТ ТОВА В ОТДЕЛИТЕ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР” НАЙ-КЪСНО ДО 22.06.2017. Тук ще намерите ...
Защита на магистърски тези 9.5.2017 г. ... . Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Защита на дипломни работи ОКС Магистър 27.2.2017 г. ... За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” дистанционно обучение  Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 09,00 ч.        За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” и Бизнес ...
Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - трета сесия 2.2.2017 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 17 март 2017 г. от 16.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Защита на магистърски тези (март 2017) 21.2.2017 г. ... . Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Дати за провеждане на Държавен изпит/Дипломна защита през 2017 9.6.2017 г. ... 30.03.2017 г. – Защита на дипломни работи за окс магистър ...
Защита на дипломни работи 25.10.2016 г. ... от 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси" ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия 25.10.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 26 октомври 2016 г. от 10.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително.   Катедра ...
Защита на дипломни работи 10.10.2016 г. ... магистри, На 24.10.2016 от 10.00 в зала 2028А ще се проведе защита на ДР за ОКС магистър. Срокът за предаване на ДР в 2 екземпляра и електронен носител /може и по мейла да изпратите файл, което не отменя предаването на д р в катедрата/ е 10.10.2016. Това е и ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 21.7.2016 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е            Срок за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС “Магистър” е 05.10.2016 год.   Студентите ...
Защита на магистърски тези (септ. 2016) 13.7.2016 г. ... срок за предаване на готовите дипломни работи за рецензиране: 6 октомври 2016 г. в каб. 2129За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените ...
Защита на дипломни работи 20.6.2016 г. ... от 8.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи за студентите от специалност "Финанси", "Финансов мениджмънт", "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 22.06.2016 г. ...
Държавен изпит/Защита на дипломни работи (редовна сесия) 26.5.2016 г. ... изпит - редовна сесия - 07.07.2016 - 13.00 - зала 2007 Дипломна защита - редовна сесия - 07.07.2016 - 13.00 - зала 4051 Краен срок за предаване на дипломните работи в два екземпляра и на електронен носител - 27.06.2016 до 12.00 часа. Колеги, задължително проверете ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 18.5.2016 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 12.07.2016г. (вторник) от 09.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 01.07.2016 г. в отдел ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 17.5.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 8 юли 2016 г. от 13.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърска теза) 8.3.2016 г. ... на магистърските тези (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В ...
Държавен изпит/Защита - поправителна сесия 18.3.2016 г. ... изпит/ Защитата на дипломни работи /трета сесия/ на студентите от специалност “Стопанска логистика” образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър ще се проведе на 28.03.2016 г. от 9.00 часа. Държавният изпит - в 4053, защитата - в 2032А. Срокът за предаване на ...
Държавен изпит и Защита на магистърски тези 9.2.2016 г. ... работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe ...
Трета сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези), специалност "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" 29.1.2016 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 25 март 2016 г. от 16.00 ч. в зала 3071.   Катедра ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... специалисти в областите, в които са представени дипломни работи. Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален протокол. ...
Втора сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези) - 2015 29.9.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 23 октомври 2015 г. от 12.00 ч. в зала 3071 на УНСС.   Катедра ...
Защита на магистърски тези 24.9.2015 г. ... 1074 подписаните от научните ръководители дипломни работи на хартиен и електронен носител. 2. Подадат в отдел „Студенти - Магистър“ следния набор от документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35мм); Студентска книжка с печат от ...
Защита на дипломни работи - поправителна сесия 24.9.2015 г. ... на дипломни работи за ОКС Магистър ще се проведе на 27.10.2015 от 13.00 часа в зала 4051.  Срокът за предаване на дипломната работа в два подвързани екземпляра и ел. носител /може и на имейла liliavel@unwe.bg / е 19.10.2015 до 12.00 часа. Дипломантите да проверят своевременно ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 7.9.2015 г. ... за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD), за ОКС “Магистър” е 16.10.2015 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 8.6.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 юли 2015 г. от 13.30 ч. в 2013   Катедра ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.5.2015 г. ... .06.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ПРОВЕРЯТ СВОЕВРЕМЕННО СТУДЕНТСКОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР”. ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 13.5.2015 г. ... 1074 на подписаните от научните ръководители дипломни работи на хартиен и електронен носител е 02.07.2015 г.  Крайният срок за подаване на следните документи в отдел ОКС "Магистър" за допускане до защитата е 29.06.2015 г. - копие от заглавна страница на дипломната ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... специалисти в областите, в които са представени дипломни работи. Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален протокол. ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 23.4.2015 г. ... Срок за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 17.06.2015 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от ...
Защита на дипломни работи на специалност „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.2.2015 г. ... за предаване на дипломните работи от 23 до 24 март 2015 г. (в каб. ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора поправителна сесия 17.2.2015 г. ... собственост и лидерство ще се състои защита на дипломни работи (втора поправителна сесия) на студентите от специалност "Интелектуална собственост и бизнес", ОКС "Магистър".  Моля в срок до 10.03.2015 г. желаещите да се явят на посочената дата, да предадат в кабинет ...
Майски катедрен съвет 17.2.2015 г. ... за държавен изпит (бакалаври) и защита на дипломни работи (магистри) – първа и четвърта сесия, юли 2015г. Обсъждане на възможност за дистанционно обучение в специалност „Социология“ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/ 10.3.2015 г. ... .03.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ПРОВЕРЯТ СВОЕВРЕМЕННО СТУДЕНТСКОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР”. ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е ...
Трета сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези), специалност "Предприемачество", специализация "Фамилно предприемачество" 27.3.2015 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Третата сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 31 март 2015 г. от 16.00 ч. Мястото на защита ще бъде съобщено допълнително.   Катедра ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 20.11.2014 г. ... за предаване на дипломните работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 20.02.2015 год.  Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я ...
Втора сесия за защита на дипломни работи (магистърски тези) 25.9.2014 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защитата на дипломните работи ще се проведе на 10 октомври 2014 г. от 9.00 ч. в зала 215 на ИСК при УНСС.   Катедра ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" през септември 16.7.2014 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 16.09.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби на 15.09.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 3.7.2014 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 8 юли 2014 г. от 9.00 ч. в зала 3006 на УНСС.   Катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 30.6.2014 г. ... за подаване на документи за допускане до защита на дипломните работи е 23.06.2014 г. Документите се подават в ОКС "Магистър". Срокът за депозиране на дипломните работи на хартиен и електронен носител в кабинет 1074 е до 30.06.2014 г. включително.Дипломните работи задължително ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 18.2.2014 г. ... на дипломни работи (магистърски тези) (втора поправителна сесия) ще се проведе на 18.03.2014 г. от 10.00 часа в Институт по интелектуална собственост и ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" през м.февруари 17.2.2014 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. от 9.00 часа в зала 2066. В деня на защитата ще бъдета обявени списъците с разпределението на дипломантите. Срокът за предаване на дипломните ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 21.10.2013 г. ... на дипломни работи (магистърски тези) за специалност "Интелектуална собственост", ОКС "Магистър",  ще се проведе на 29.10.2013 г. от 9.00 часа в Институт по интелектуална собственост и лидерство ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" 13.9.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 часа в зала 2065. Редът на явяване на дипломантите ще бъде обявен в деня на защитата ...
Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Икономика на комуникациите" 11.7.2013 г. ... от 8.00 часа. Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013 ...
Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... от 8.00 час. Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013 ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалвър" спец. "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... от 8.00 час. Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013 ...
Защита на дипломни работи и държавен изпит 18.6.2013 г. ... ,00 ч. в П034 ауд. ще се проведе защита на дипломни работи от I-ва комисия на студенти от спец. "Бизнес администрация". Същият ден от 9,00 ч. в П038 ауд.ще се проведе защита на дипломни работи от II-ра комисия на студенти от спец. "Бизнес администрация". ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 22.4.2013 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС “МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 9.00 ЧАСА  В ЦЕНТЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ...
Предварителна защита на дипломни работи. 20.3.2013 г. ... ще се проведе предварителна защита на дипломни работи ...
Защита за дипломни работи и държавен изпит 18.2.2013 г. ... изпит ще се проведе на 06.03.2013 год.  от 9,00 ч. в Тестовия център при УНСС. Защитата за дипломните работи за магистрите от спец. "Бизнес администрация", 2 сем и 4 сем ще се проведе на 06.03.2013 год. от 9,00 ч. 1039 А кабинет. Защитата на дипломните ...
ОКС "Бакалавър" Държавен изпит и защита на дипломни работи 26.9.2012 г. ... ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2012г. от 9,00ч. в новия тестови център. Защитите на дипломните работи ще се бъдат проведени на 10.10.2012г. от 9,00ч., в зала П034. Срокът за предаване на дипл;омни работи в един екземпляр, подписан от научния ръководител, а също така и на ...
Защита на дипломни работи за ОКС"Бакалавър" специалност "Бизнес информатика", м.юли, 2012 21.4.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС"Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 9.07.2012 от 9.00. Разпределение на дипломанти по комисии и зали ще бъде публикувано допълнително. Материалите по дипломната работа трябва да бъдат предадени на 23.06 ...
Предварителна защита на дипломни работи на бакалаври от "Бизнес Информатика" 23.2.2012 г. ... се проведе предварителна защита на дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър"  на специалност "Бизнес Информатика" ...
Защита на дипломни работи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" 23.2.2012 г. ... .00 часа ще се проведе защита на дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" ...

Фотогалерия

2 results found
Защита на дипломни работи 5.4.2012 г. ... на дипломни работи и връчване на сертификатите на курс "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора", 30.09.2011 г ...
Защита на дипломни работи 5.4.2012 г. ... на дипломни работи на курсисти от Център по финанси, счетоводство и контрол, 24.06.2010г ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене