Резултати от търсене за Наука

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

164 results found
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... по Оперативна програма „Наука и образование заинтелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз http://praktiki.mon.bg/sp Служебни бележки на ментори Служебните бележки на менторите са налични ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 4.6.2020 г. ... “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” в едномесечен срок от обявяването на конкурса.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg, marinova@unwe.bg   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец за научно ...
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 24.2.2020 г. ... на Контролния съвет на НБС „Висше образование и наука“ към КНСБ. Национално контактно лице е на Седмата рамкова програма на ЕС (2007-2013), Програма „Капацитети”, Подпрограма “Наука в обществото”. Има богат практически опит във финансовата сфера – в Софийска фондова ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се нуждаят от подкрепяща среда; за това, че допринасяте за изграждане на социално отговорно поведение на всеки от нас; за това, ...
Програма 13.2.2020 г. ... тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" 20 февруари 2020 г. Програмата на Конференцията можете да свалите от тук:   ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ 100 ГОДИНИ КАТЕДРА ...
Начало 24.10.2019 г. ... тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Програма 20.9.2019 г. ... тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията от 11.00 ч. до 12.30 ч. ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... проведен под патронажа на министъра на образованието и науката. Призът е връчен от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Церемонията се проведе на 17 декември 2018 г. Николета Карамилева – почетно второ място във франкофонското докторантско състезание – „Моята теза в ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... министъра на образованието и науката. Призът е връчен от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Церемонията се проведе на 17 декември 2018 г. à   Николета Карамилева – почетно второ място във франкофонското ...
Журналистика - събеседване 14.3.2019 г. ... политика. Образование и наука. Здравеопазване. Култура и медии. Деца, младеж, спорт ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска ...
България 16.6.2020 г. ... Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Последната лекция бе на проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и ...
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... пред счетоводната наука", сп."Интелектуална собственост", бр.7-8/1995 г. "Пазарна икономика, маркетинг и индустриална собственост", сп. "Интелектуална собственост", бр.5/1991 г. "Индустриалната собственост ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... към дирекция “Наука” не по-късно от 5 март 2019 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: nidnp@unwe.bg, stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg, marinova@unwe.bg     Заповед на Ректора на УНСС Указания за ...
Органи за управление на качеството 9.7.2020 г. ... - главен секретар по науката  член доц. д-р Вълчин Даскалов - главен секретар по вътрешните актове на УНСС  член проф. д-р Матилда Александрова - главен секретар по акредитацията  член Капка ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... Декарт. Р. Избрани философски произведения. С., Наука и изкуство, с. 245-305. Ницше, Фр. Веселата Наука. УИ "Св. Климент Охридски" 1994. 164 с. Фотев, Георги. Как се пише дисертация. В: Тилкиджиев, Н. и С. Колева (съст.) Докторантурата по социология. Нови образователни практики. С., 2002 ...
Стойкова 6.7.2018 г. ... Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив). Научни студии, статии и доклади: 1.            За понятийния апарат на статистиката и неговата роля при съвкупностните изследвания. //Актуални ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... и електротехника ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА Infoсвят – серия Висше образование и наука National Geographic magazine NGM Аз буки Библиотека   CEEOL Наука Образование и специализация в чужбина Педагогика   CEEOL Химия: Природните науки в ...
Акценти 15.10.2019 г. ... на конференция на тема „Счетоводството - наука, образование, практика“, посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 15.05.2018     Провеждане на Employability Skills Workshop за студенти на УНСС (съвместно с ICAEW, PricewaterhouseCoopers ...
Alumni 7.6.2018 г. ... на дейност Образование, Наука, Технологии, Иновации и Проекти Мисия на организацията  Създаване на регионална дигитална свързаност и достъпност до научни организации, информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на обратна ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 24.10.2019 г. ... за компетентност“ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020   Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“   На 17 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в ...
Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти 30.3.2018 г. ... „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“.     Заповед за класиране Приложение към заповед за класиране Списък на класираните проекти    ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... и електротехника ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА Infoсвят – серия Висше образование и наука National Geographic magazine NGM Аз буки Библиотека CEEOL Наука Образование и специализация в чужбина Педагогика Химия: ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... към дирекция “Наука” не по-късно от 6 март 2018 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg, marinova@unwe.bg   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец за научно ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... в областта на политическата наука. УНСС, С., 2009. Дончева, Х. Проблемът за ефективното лидерство в политическата наука. В: Научни трудове. УИ „Стопанство”. Т. 2/2012. Дончева, Х. Лидерската теория в началото на ХХІ век. В: ...
Цветков 26.1.2018 г. ... Комисия по образование и наука на НС и УНСС. - София: УИ "Стопанство", 1996. По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. ...
Наука 17.1.2019 г. ... ...
Янакиев 14.12.2017 г. ... до класическата школа. - София: Наука и изкуство, 1947. - 72 с.3. Проблеми на статистиката за производителността на труда в социалистическата промишленост. - София: Наука и изкуство, 1951. - 77 с.4. Промишлена статистика. - София: Наука и изкуство, 1963. - 483 с. ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив). 1. Весела статистика. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 76-87.2. Върху някои проблеми на статистическата теория и практика ...
Шапкарев 14.12.2017 г. ... етюд. - София: Наука и изкуство, 1987. - 220 с.5. ОсноВни понятия и елементи на моделиране. Видове модели. - 1970.6. Отраслова структура на междуотрасловите връзки на промишлеността в HP България. - София: БАН, 1965.- 208 с.7. Планиране и анализ на ...
Цонев 14.12.2017 г. ... статистическия метод. - София: Наука и изкуство, 1951,- 31 с.2. Диалектиката и статистически метод. - София: Наука и изкуство, 1949. - 36 с.3. Обща логическа природа на статистическия метод и развитието на логиката като наука. - 1967.4. Основи на репрезентативното ...
Тотев 14.12.2017 г. ... по съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - Ч. 2. - 277 с.2. Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. - 2 стереотип, изд. - София: Наука и изкуство, 1992. - 139 с.3. Обща теория на статистиката. Учебник за III курс на всички ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... изследвания. - София: Наука и изкуство, 1977. - 316 с. (в съавторство).4. Статистически анализ на връзки и зависимости. - София: Наука и изкуство, 1981.- 448 с.5. Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област. - ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... статистика. - София: Наука и изкуство, 1975. - 395 с.3. Демографска статистика: Учебник. - София: УИ "Стопанство", 1992. - 314 с. (в съабторство).4. Еластичност на потреблението на захар в България. - 1940.5. Методологически проблеми на статистическото ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... , създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на България. - София: Наука и изкуство, 1974. - 644 с. (авт. колектив).2. Животоосигуряването ...
Станев 14.12.2017 г. ... статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1965. - 486 с.2. Икономическа статистика. - 3. изд. - София: Наука и изкуство, 1971. - 488 с.3. Икономическа статистика. - 4. изд. - София: Наука и изкуство, 1977. - 532 с.4. Методологически проблеми на статистиката ...
Мичев 14.12.2017 г. ... по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Индексният анализ. - 1973.4. Сборник задачи по теория на статистиката. - София: ВИИ, 1962. - 136 с.5. Статистически методи за анализ и контрол на качеството: Учебник. - София: ВИИ ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 75 с. (в съавторство).2. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1974. - 83 с. (авт. колектив).3. Промишлена статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1973. - 25 с. ...
Дочев 24.12.2017 г. ... статистика. - София: Наука и изкуство, 1974. - 279 с.4. Състояние и перспективи за развитието на месопромишлеността в HP България: [Обзор]. - София: Техника, 1972 . - 456 с. (авт. колектив).5. Териториални статистически сравнения: същност, видове, ...
Димитров 14.12.2017 г. ... енциклопедия: в 2 т. - София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив). 3. Методи за измерване и прогнозиране на икономическите явления. - София: Наука и изкуство, 1973. - 251 с. (в съавторство).4. Методология и таблици за изчисляване на средни темпове на ...
Гатев 14.12.2017 г. ... на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1980. - 511 с.2. Въведение в статистиката. - София: ЛИА, 1995. - 424 с.3. Индексен факторен анализ на динамиката на промишлената продукция. - 1964.4. Индексни модели за анализ на факторни ефекти. - София: УНСС, 1991 ...
Въжаров 24.12.2017 г. ... към академичната икономическа наука. //Икономическа мисъл, 2007, № 2, с. 88-98 ...
Величкова 24.12.2017 г. ... Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).3. Приложение на корелационния и регресионния анализ при ...
Балевски 14.12.2017 г. ... на външната търговия. - София: Наука и изкуство, 1974 . - 223 с. (в съавторство).7. Сто години от създаването на българската статистика. -1981 ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на производителността на труда. - 1967.4. Опит за установяване някои елементи на ефективността на висшето образование в НРБ чрез социологично ...
Програма 19.10.2017 г. ... МОДЕЛИ В ИКОНOMИЧЕСКАТА НАУКА. MATRIX MODELS IN ECONOMICS. 6. ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ. LINEAR PROGRAMMING AND APPLICATION TO ECONOMICS MODELS. 7. ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА  РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧАТА НА ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... контрол 3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... (за значим принос в политическата наука) ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... курсове по Въведение в политическата наука, Политическа култура, Политически комуникации и ПР, Етикет и протокол в политиката пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС. От 2015 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС. От 2014 г. е член ...
Акценти 23.10.2019 г. ... България и Европейския съюз – наука и бизнес“. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните водещи национални и международни университети и институции: -          ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от 13 март 2017 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец за научно изследване Образец за ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от   23 март 2016 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg и marinaborisova@unwe.bg.   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... организация Висше образование и наука - КНСБ и др.               VII.Изграждане на доверие към контролния орган на УНСС за търсенето му при нарушения на законодателството в областта на висшето ...
КОНКУРСИ 1.12.2019 г. ... се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390. ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 2019 г. Архив: ВЪПРОСНИК ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 2016 г ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 5.7.2020 г. ... по Оперативна програма „Наука и образование заинтелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз https://praktiki.mon.bg/ Важно за приемането на договори през месец Август 2020 г. Всички договори на ...
Начало 13.7.2016 г. ... НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 г., София, ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... , контролни системи и вътрешен контрол 3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... на Асоциацията по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето и средното образование ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... научно творчество в областта на политическата наука. УНСС, С., 2009. Дончева, Х. Проблемът за ефективното лидерство в политическата наука. В: Научни трудове. УИ „Стопанство”. Т. 2/2012. Дончева, Х. Лидерската теория в началото на ХХІ век. В: Политологията като наука и академична ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от   16 март 2015 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg и marinaborisova@unwe.bg.   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец за научно ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... , които са в съответствие с бързо развиващата се наука, изискванията на академичната среда и на обществото. Академичната общност поема ангажимента за обновяването и адаптирането на Етичния кодекс чрез предложения към Комисията за академична етика.     I.    ОБЩИ ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... се утвърди като лидер в българското висше образование и наука и все по-успешно се интегрира в европейското образователно и изследователско пространство. От създаването си преди 95 години досега УНСС създава националния елит и се ползва с авторитет в страната и чужбина. Днес УНСС е университетът с: най-високи ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... , Л., Л. Николов (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София. Георгиевски, Л. 2002. Речник на предразсъдъците. „Балкани”, София. Герганов и кол. 1996. Психосемантичен метод за измерване на индивидуалистични и колективистични нагласи. Социологически проблеми, Кн. 1: 19-33. Майлс, ...
Тематичен въпросник за националното състезание по информатика и статистика 17.7.2015 г. ... и статистически закономерности. Статистиката като наука и практика. Основни статистически понятия. Статистически оценки. Събиране и систематизиране на статистическите сведения Обща характеристика и функции на статистическото изследване. Етапи та статистическото изследване. Статистическо наблюдение. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... и за институционализирането на социологическата наука в България. Те имат реален принос в създаването на Института по социология при БАН (1968 г.), профила по Социология във ВИИ «К.Маркс» (1969 г.) и СУ «Климент Охридски» (1969 г.) и съответно катедрите - «Икономическа ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... министъра на образованието и науката.   Чл. 76. (1) Обучението в докторантура е: 1. субсидирано от държавата; 2. срещу заплащане. (2) Конкурсите за докторантура се обявяват по докторантски програми, по професионални направления и научни специалности, ...
Наука 30.4.2015 г. ... ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и институции. Да осигури знания и умения за управление на социалните отношения, поведението на икономическите ...
Наука 29.9.2014 г. ... ...
Обявено класиране в университетския конкурс за научноизследователски проекти 8.5.2014 г. ... и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253. Класиране Заповед на заместник-ректора по ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... и социален просперитет. Тази наука ”не е в зимен сън” в страните с развити демокрации – нейните професионалисти постоянно „настройват компаса” на световното социално и икономическо развитие. Редица моменти в този процес са кристализирани аксиоматични ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... познание като самостоятелна обществена наука. Сега имаме обратната тенденция на възход на интердисциплинарните изследвания от всякакъв вид – от приложения на всякакви формални модели, през психология на икономиката, до политикономия на природната среда. Колкото по-голяма е икономическата ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... с новото разбиране за съдържанието на тази наука, което се формира в полето на пресичането на знанията за обществото в глобалния контекст на постмодерното му развитие в началото на новия век. Съвременната политическа икономия се развива в интердисциплинарното пространство на икономическата ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... познание като самостоятелна обществена наука. Сега имаме обратната тенденция на възход на интердисциплинарните изследвания от всякакъв вид – от приложения на всякакви формални модели, през психология на икономиката, до политикономия на природната среда. Колкото по-голяма е икономическата ...
доктор 15.1.2015 г. ... . Дисертационният труд се депозира в дирекция „Наука“, която я предава в катедра „Стопанска логистика“ заедно със заповед на заместник-ректора по НИД за организиране на обсъждане и вземане на решение по защитата. Ако решението е за откриване на процедура за защита, КС прави предложение за състав ...
Тематични и специфични приоритети 17.1.2014 г. ... , новаторски и мислещи общества; наука в и за обществото; разширяване на участието Национално контактно лице от УНСС: Доц. д-р Светла Бонева Съвместен изследователски център Национално контактно лице от УНСС: Доц. д-р Поля ...
Полезни връзки 9.6.2020 г. ... програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Отворени процедури: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363 Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) на Министерство на Образованието и Науката Отворени процедури: https://www.fni.bg/?q=node/9 Покана за участие ...
Изследователски проекти 26.11.2013 г. ... областта на образованието, социалната наука и практиката ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... . Възникване и обособяване на социологията като наука. Социално-исторически и теоретически предпоставки за възникването на социологията. Обособяване на социологията като самостоятелна наука. 2. Предмет и структура на социологията. Теоретична и приложна социология. Микро, мезо и макро-равнище на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... , Л., Л. Николов (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София. Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к “Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6. Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март 2009, ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... , Л., Л. Николов (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София. Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к “Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6. Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март 2009, http://www.bilon ...
<span style="display:none">Отчети</span> 11.12.2019 г. ... , синдикалната организация Висше образование и наука - КНСБ и др.               VII.Изграждане на доверие към контролния орган на УНСС за търсенето му при нарушения на законодателството в областта на висшето образование и на ...
СО ВОН-КНСБ при УНСС 6.1.2020 г. ... браншов синдикат "Висше образование и наука" (ВОН)-КНСБ е основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07.2001 г. по фирмено дело 7502/2001 г. ВОН–КНСБ е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), ...
Поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС" 7.1.2015 г. ... издава за целите на академичната наука и обучение и е без търговска реализация "Учредява се поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС", като ежегодно всеки член на настоятелството финансира издаването на една книга, по собствена преценка, ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието. Специфичните цели са: Придобиване на знания, умения и компетентности, отговарящи на изискванията на европейския пазар на труда; Изграждане на стимулираща среда, която ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Консултант е по въпросите на професионалната реализация на студентите в туроператосрската и турагентската дейност. Сътрудничи с множество туристически агенции в страната, с центрове за професионално обучение и ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Консултант е по въпросите на професионалната реализация на студентите в туроператосрската и турагентската дейност. Сътрудничи с множество туристически агенции в страната, с центрове за професионално обучение и ...
Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките 8.11.2012 г. ... Украйна и г-н Петър Танев – съветник по наука и образование в българското посолство, слушат националния химн проф. д-р Борислав Борисов произнася своето академично слово Ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий връчва ...
Допълнителна информация 26.9.2019 г. ... на дирекция “Наука”, кабинет 2039, телефон 02 / 81-95-256 ...
Нобелова награда по икономика 15.10.2019 г. ... равнището на анализа в икономическата наука Пол Самуелсън (1915 - 2009)Масачузетски технологичен институт - САЩ 1971 г. За емпирично обоснованата интерпретация на икономическия растеж, даваща ново и по-задълбочено разбиране на икономическата и социалната структура ...
Изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС 18.1.2013 г. ... в сектор “Научни издания” на дирекция “Наука” – в 2 екземпляра, без да се посочва на титулната страница името на автора/авторите. 4. Студиите на нехабилитираните лица за Научни трудове на УНСС трябва да бъдат обсъдени (комплектувани с две рецензии от хабилитирани лица) ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... процеси на развитие на икономиката и науката у нас и в глобален мащаб. В началото на прехода в България политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Тя беше ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... Transformation – SfP-982063) от механизма „Наука за мир” на Програмата на НАТО „Сигурност чрез наука” (през 2007 г. името на програмата бе променено на “Наука за мир и сигурност“). Участващите страни, партньори по проекта са: Германия – Университет на Бундесвера, Мюнхен, ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и сигурност” – 15.05.2009 г.; Заседание на ИК на Централноевропейската инициатива за ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Социология, антропология и наука за културата” специалност “Социология” ОКС “Магистър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност "Макроикономика и ...
История 3.2.2012 г. ... патриарх на българската икономическа наука), чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев (ректор на ВИИ за периода 1975 – 1978 г.), проф. д.ик.н. Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Тодор Ангелов, проф. д-р Никола Вълев, проф. д-р Тодор Любиков,  проф. д.ик.н. Константин Габровски и др ...
История 1.10.2012 г. ... в развитието на транспортно-икономическата наука в нашата страна. Така само през последните 10-12 години катедреният колектив е отпечатал над 120 научни труда – учебници и учебни пособия, монографии, студии, статии по различни практически въпроси ...
История 3.2.2012 г. ... , финансиран от програмата на НАТО “Наука за мир и сигурност”. С Решение АС № 6/24.09.2008 г. на Академичния съвет на УНСС, през 2008 г. е създаденЦентър за стратегически изследвания в отбраната и сигурността. Центърът е със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра ...
История 22.12.2018 г. ... , а от друга, интелектуалният тласък, който науката получава от конгреса. През периода 1975-1984 г. катедра “Икономическа социология” се ръководи от проф. д.и.н. Ташо Пачев. Научни секретари последователно са ст.ас. Благой Колев, гл. ас. П. Ценов, гл. ас. Д. Варзоновцев и ...
История 3.9.2012 г. ... на отрасловата икономическа наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската индустрия и фирми, научното обслужване на стопанската практика. Защитените в последните години от членове на катедрата втори докторски дисертации (респ. за ...
Партньори 7.3.2014 г. ... форум за обществена наука: http://www.academic-forum.eu/ АССА-М http://www.assa-m.com/ Българска социологическа асоциация http://www.bsa-bg.org/index.php Витоша Рисърч http://www.vitosha-research.com/ Център за междукултурен диалог ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... на отрасловата икономическа наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската индустрия и фирми, научното обслужване на стопанската практика ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... , който преподава финансова наука и финансово право. През 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) и в неговия Финансов отдел се включват пет катедри, една от които е катедра ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... на българската икономическа наука), чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев (ректор на ВИИ за периода 1975 – 1978 г.), проф. д.ик.н. Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Тодор Ангелов, проф. д-р Никола Вълев, проф. д-р Тодор Любиков, проф. д.ик.н. Константин ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... познанията си в статистическата наука ...
За института 6.5.2020 г. ... за реализацията на връзката наука-практика, заедно с други водещи европейски университети. Признанието е получено от EFMD (European Foundation for Management Development) – Брюксел, основната международна акредитираща организация в областта на бизнес ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на развитие на икономиката и науката у нас и в глобален мащаб. В началото на прехода в България политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Тя ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... камара за образование, наука и култура, под ръководството на доайена на туристическата наука в България проф. д-р Манол Рибов.\ - Студентите обучаващи се в катедра "Икономика на туризма" ежегодно участват в  междууниверситетска студентска научна ...
Конференции и семинари 2.10.2012 г. ... , дейци на образованието и науката, членове на Центъра и неговите клонове и др. Сред тях: д-р А. Куейн - директор, Институт за непрекъснато образование - ЮНЕСКО; д-р К. Танг - помощник-генерален директор по образованието - ЮНЕСКО; г-н И. Кисо, извънреден и ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... служба на висшето образование и науката, на всеотдайни усилия за доброто име на нашия университет, на обучението на поколения студенти, на усъвършенстването на учебната и научноизследователската работа“, изтъкна в поздравителния си адрес към катедрата-юбиляр ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... на българската социологическа наука, на техните достойни следовници - поколенията преподаватели и изследователи, които продължиха благородното им дело и работят с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност за каузата на УНСС“, изтъкна ректорът. Той ...
Наука 24.4.2018 г. ... от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от ...
Наука 21.4.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични ...
Наука 5.10.2017 г. ... на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи) ...
Наука 28.9.2012 г. ... Научно-изследователската дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 22.12.2018 г. ... поставя развитието на социологическата наука като основен приоритет в дейността си. Научно-изследователската дейност на катедрата е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на икономическата и други сродни обществени науки, така и ...
Наука 3.9.2012 г. ... колектив провежда научно-изследователска дейност в съответствие с научно-образователния профил на катедрата и специалността, приоритетите за научно-изследователска дейност на Университета за национално и световно стопанство и актуалните потребности на ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 2.3.2018 г. ... от катедра "Недвижима собственост" участват в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 22.5.2018 г. ... ...
Наука 26.9.2012 г. ... и ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 28.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Частноправни науки" са актуални теми в областта на Гражданското право и гражданския процес, Вещното право, Търговското право, Трудовото и осигурителното право и др. Научната дейност на ...
Наука 27.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Публичноправни науки" са актуални теми в областта на Административното право и процес, Финансовото право, Банковото право, Борсовото право и др. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични ...
Наука 25.10.2018 г. ... развива интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 20.9.2012 г. ... Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в ...
Наука 21.9.2016 г. ... ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 10.10.2012 г. ... „Физическо възпитание и спорт“ през 2010 г. организира Международна научна конференция на тема „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорт във висшите училища.  През 2013 г. предстои организирането и провеждането на Международна научна конференция, която ще е по ...
Наука 24.4.2017 г. ... политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност извън УНСС или с ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 20.4.2018 г. ... ФЕВРУАРИ 2018 г. - международна кръгла маса на тема "Bridging the Gap between Education and Labour Market Needs" (очаквайте подробности...) 21-2 НОЕМВРИ 2017 г. - международна научна конференция на тема "Медии, комуникации, общество" (очаквайте подробности...) 15 ЮЛИ 2016 Г. - Колективен монографичен ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
Наука 19.6.2019 г. ... НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2003 – 2005 "Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”) 2011 – 2013 "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2012 "Създаване на подкрепяща среда ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Наука 17.4.2020 г. ... Преподавателите от катедра "Икономика на туризма" извършват научно-изследователска работа по текущите аспекти на туризма. Дейностите се осъществяват както индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и международни ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... е съобразено със съвременните тенденции в статистическата наука и практика се придобиват: знания и умения за специфичните подходи за събирането на сведения на основата на изчерпателни и извадкови наблюдения; знания за методите за анализ на състоянието, структурата,причинната обусловеност и тенденциите на ...
Обучение 8.2.2017 г. ... всяка сфера от нашата действителност със статистическата наука. Катедра "Статистика и иконометрия", също така, осигурява на своите студенти възможност за участие в учебна практика в Националния статистически институт, където те могат да се запознаят отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на ...
За факултета 29.3.2017 г. ... в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области на знанието, които са най-голямото предизвикателство в днешния свят. Амбицията на преподавателския състав на факултета е да „запълни” зоните на преливане със ...
Научни конференции 14.1.2020 г. ... Веселин Христофоров БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВЮбилейна научна конференция, организаирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев Юридическият факултет и Междууниверситетският център за изучаване на римското право и ...
Наука 2.10.2012 г. ... факултет организира научноизследователската дейност в областта на правните науки като подпомага и насърчава индивидуалните и колективни научни изследвания в струдничество с национални, международни и чуждестранни институции, стремейки се към достигане на високите научни ...
История 18.4.2016 г. ... , както и представители на юридическата наука и практика, възпитаници на факултета, заемащи важни позиции в обществото, преподаватели, дипломанти, официални гости. Поздравителни адреси по повод 25-годишнината на Юридическия ...
Наука 12.3.2012 г. ... съюз в преподаването на икономическата наука. Освен това голяма част от научноизследователските разработки намират непосредствено или адаптирано приложение в учебния процес. Към факултет "Икономика на инфраструктурата" успешно функционира комисия по атестирането, която ...
Наука 27.9.2015 г. ... - Научно-изследователски проекти във фМИП за периода 2008-2001 ...
Наука 5.3.2012 г. ... ...
В медиите 16.5.2017 г. ... Югоизточна Европа, е флагман на икономическата наука. Работим в две основни направления. Едното е развитието на научните контакти и участието в съвместни проекти с повече от сто сродни партньорски университета от ЕС и света. Успешно ръководим и участваме в множество национални, европейски и ...
Наука 15.5.2017 г. ... дейност, а към този модел за развитие на науката вече се ориентират и образователните стратегии и политики и в България. Като отчита това предизвикателство, Факултетния съвет на  ОИФ прие основни насоки за развитие на научно-изследователската дейност. Тези насоки са ориентирани ...
Обучение 22.5.2017 г. ... направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна форма на обучение за специалностите: 0 Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност ...
За факултета 12.5.2017 г. ... представители на българската икономическа наука, известни специалисти от практиката, държавното управление, финансовия сектор, консултанти към български и европейски институции в областта на икономическата и социалната политика. Чрез научно-изследователската си дейност, публикационната ...
Наука 10.4.2013 г. ... Бизнес факултета се осъществява разнообразна по форми и значителна по обем научноизследователска дейност. Тематично тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското ...
Наука 30.1.2012 г. ... ...
За факултета 19.9.2017 г. ... на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Важна особеност на това обучение е постигането на целите за придобиване на необходимите знания и умения, както и овладяване функционалностите на подходящ инструментариум за прилагане на науката при решаване на практически ...
Контакти 10.6.2014 г. ... "Наука" Директор   Капка Георгиева Палейкова Кабинет : 2037 Телефон : (02) 862 38 03 (02) 8195 309 E-mail : kpalejkova@unwe.acad.bg   Фонд „Научни изследвания“ www.fni ...
Дарители 22.6.2020 г. ... комплекс “Етъра”. Жаждата за наука също има своите съзидатели и техният безкористен жест, дори и най-малък наглед, се влива в голямата река на човешкото знание. Вижте имената на дарителите, които дадоха своя принос за знанието в Университета за национално и световно ...

Събития

282 results found
Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” 25.5.2020 г. ... участваха изтъкнати представители на икономическата наука от цял свят, сред които: проф. Джефри Сакс от Колумбийския университет, проф. Майкъл Хъдсън, президент на Института за изучаване на дългосрочните икономически тенденции (ISLET), един от най-авторитетните финансови анализатори на Уолстрийт, проф. ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... да направим първите си стъпки в създаването на наука. Благодаря на цялото ректорско ръководство за подкрепата, както и на катедра „Индустриален бизнес“, които бяха двигател на събитието и на добрата ни съвместна работа. Ангел Стойков Повече от ...
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ЮРИСТА 16.4.2020 г. ... високите професионални стандарти на юридическата наука и правоприлагането! Здраве, благополучие и светлина през Великденските празници!   От деканското ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... повишаване на конкурентоспособността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, среда за обмен на опит и знания за инкубиране на идеи за устойчива заетост и принос за развитието на обществото като цяло ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 24.2.2020 г. ... четири основни насоки на сътрудничество – наука, образование, култура и български език и конкретизира инициативите (34 на брой), които следва да бъдат реализирани в рамките на календарната година. „Инициативите са посветени на 100-годишния юбилей на УНСС и на 20-годишнината на КИЦ – ...
БНТ: УНСС чества 100 години катедра "Счетоводство" 21.2.2020 г. ... 1920 г. от "Патриарха" на счетоводната наука у нас - проф. Димитър Добрев. Само след три месеца, своя вековен юбилей ще чества и самият университет, който е първото Висше икономическо училище в България... Гледайте целия ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100-годишнината на университета ...
Подписа се споразумение за сътрудничество между ИТИБ и ИАНМСП 18.2.2020 г. ... академия на науките под надслов “Наука за бизнес”, което ще представи последните достижения на БАН, готови да се превърнат в успешен бизнес. Изпълнителният директор на ИАНМСП представи пред директорът на ИТИБ и една от най-новите инициативи на Агенцията за повишаване ...
Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНСС, Съвместния изследователски център към Европейската комисия и ИА ОП НОИР 14.2.2020 г. ... програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020   Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ Срещата се проведе под ръководството на ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... има желание да работи и за създаване на наука и анализи, които да бъдат полезни за бизнеса. Научните проекти също са обвързани със студентите и това е дейност, която трябва да засилим. От вас няма да очакваме толкова да ни дадете готов продукт, колкото да кажете дали в нещо има ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... институциите и образованието, бизнеса и науката, практиката и обучението, посочи проф. Димитров и изрази увереността си, че резултатите от анализа ще бъдат полезни за бъдещото развитие на селските райони. Министър Десислава Танева написа своето послание в Златната ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... върху нарастването на коефициента за наука на 4.6 и изрази увереност, че следващото ръководство на университета ще надгражда постигнатите успехи. Проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев и доц. Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, откриват научната ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... на ролята на знанието и истинската наука при осъществяване на прехода в България. Проф. Манов изведе като една от най-важните поуки за бъдещето необходимостта от съобразяване с обективните изисквания при реализирането на такъв сложен трансформационен процес. А в основата на ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... на ролята на знанието и истинската наука при осъществяване на прехода в България. Проф. Манов изведе като една от най-важните поуки за бъдещето необходимостта от съобразяване с обективните изисквания при реализирането на такъв сложен трансформационен процес. А в основата на ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... години. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. В него бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се нуждаят от подкрепяща среда; за това, че допринасяте за изграждане на социално отговорно поведение на всеки от ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... е фундаментална наука, която ви подготвя как да се държите и как да успеете в живота. Не забравяйте, че за това ви трябва най-вече оптимизъм и решителност, обърна се към абсолвентите проф. Кен О'Нийл (на снимката долу). Виждам бъдещи ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ... се с изследвания в регионалната наука. Не е необходимо кандидатите да са членове на организацията. Важно е да имат интерес към темата и да бъдат одобрени. Кандидатства се ежегодно с изследователски проект, мотивационно писмо и автобиография. Може да се участва на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... мисия е чрез образование и наука да създава националните лидери на България. Аз ще добавя компетентни, успешни и добри хора. С тези думи доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", откри церемонията по дипломирането на ...
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” 18.11.2019 г. ... по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Последната лекция бе на проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който говори за перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 30 години след началото на прехода. Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ...
Международно отличие за катедра „Регионално развитие“ за най-добра статия 21.10.2019 г. ... за развитие на регионалната наука в Европа и света. В нея членуват изследователи и експерти от университети и институции. Издава пет индексирани списания с импакт фактор и има собствена поредица монографии, съвместно с водещи международни научни издателства. ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012. POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS е създаден през 1926 г. и е един от най-старите университети за икономика в Полша. Системата им на ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... българското висше образование и наука. Неговите успехи се градят на традициите, усилията и всеотдайността на поколения преподаватели, студенти, випускници, на непрекъснатото усъвършенстване на учебната и научноизследователската дейност, на повишаването на ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ...
Преподавател от катедрата спечели първо място на състезание за най-добра научна разработка 15.10.2019 г. ... значим принос за икономическата наука и практика. Тя представи разработка на тема „Capital Adequacy of Commercial Banks in Bulgaria: Impact Strategies”. Състезанието се проведе в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... доайенът на счетоводната наука в България – заслужи дълбоката почит на цялата академична общност с упорития си труд на учен и с активната си гражданска позиция за благото на УНСС.   Поклон пред светлата му памет! Траурната церемония по ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Повече ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... кръгла маса „Наука – практика“, ръководена от проф. Кен О’Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, и сенатор Михаел Негел (Германия), предприемач, собственик на инвестиционни фирми в хайтек ...
Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност 2.7.2019 г. ... 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... и традиционната кръгла маса „Наука – практика“, ръководена от проф. Кен О’Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, и сенатор Михаел Негел (Германия), предприемач, собственик на инвестиционни фирми в хайтек ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... връзката и взаимопроникването между науката и практиката. Всяка година в УНСС се провеждат 24 обучителни курса и за нас е чест, че има какво да дадем на колегите и че отново сме на картата на европейските научни изследвания, отбеляза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... в развитието на счетоводната наука и практика в глобалния свят. Авторитетното издание благоприятства развитието на знанията в бизнес икономиката и се стреми да подпомогне разработването на концепции, аналитични и обяснителни модели. телеологични, регулаторни, делови ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... връзката и взаимопроникването между науката и практиката. Всяка година в УНСС се провеждат 24 обучителни курса и за нас е чест, че има какво да дадем на колегите и че отново сме на картата на европейските научни изследвания, отбеляза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на снимката долу). Президентът Румен Радев изтъкна колко е важно това, което прави проф. Стойков и в сферата на стила и възпитанието на младото ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на снимката долу). Президентът Румен Радев изтъкна колко е важно това, което прави проф. Стойков и в сферата на стила и възпитанието на младото ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... в България: образование, бизнес, наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... в България: образование, бизнес, наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... . Огромна отговорност е да се твори наука и да се подготвят професионални кадри за толкова силен сектор от една млада катедра, част от УНСС, който се утвърди не само като университет, а и като национална академична институция, подчерта ръководителят на катедра. Той отправи ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... . Огромна отговорност е да се твори наука и да се подготвят професионални кадри за толкова силен сектор от една млада катедра, част от УНСС, който се утвърди не само като университет, а и като национална академична институция, подчерта ръководителят на катедра. Той отправи ...
Българската наука: между количеството и качеството 15.5.2019 г. ... зала се проведе кръгла маса на тема: „Българската наука: между количеството и качеството“, организирана съвместно от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица ...
Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“ 14.5.2019 г. ... , е финансиран от Министерството на образованието и науката и включен в Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури (2018 - 2023). Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, председател на УС на БСА, г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието, ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Българската наука: между количеството и качеството 14.5.2019 г. ... зала се проведе кръгла маса на тема: „Българската наука: между количеството и качеството“, организирана съвместно от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... намерите вдъхновители, за да се посветите на правната наука, пожела зам.-ректорът на студентите. Доц. д-р Миланка Славова Много е важно, че в този вълнуващ ден - Денят на българската конституция, стартираме Седмицата на юриста, защото на този ден ние, юристите, намираме удовлетворение, че ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... конферентна зала много видни представители на правната наука от френски и български университети, Френския институт в България, посолството на Франция, Института за държавата и правото при БАН и др. Доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан на Юридическия факултет и научен секретар на катедра "Международно право и ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на стопански сдружения, центрове за трансфер на технологии в България и на индустрията. Модератор на срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на стопански сдружения, центрове за трансфер на технологии в България и на индустрията. Модератор на срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... успех. СИЦ е единственото място в ЕК, където се прави наука, а тематичните области, в които работи, са икономика, финанси и пазари, териториално развитие, гражданска сигурност, образование, информационни системи и модели, природни ресурси и климатични промени и пр. Изследователите от Центъра имат 1400 ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... , който е съветник на министъра на образованието и науката в сферата на научни изследвания и иновации и координатор на експертния съвет „Наука, технологии и иновации“ към кмета на София.      Студенти по регионално развитие с интерес следят представянето на колегите ...
Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата 24.3.2019 г. ... и млади учени“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез ИА “ОП НОИР” при Министерство на образованието и науката, гл. ас. Васил Бозев се срещна с изпълнителния директор на „Българо-американска кредитна банка“ Васил Симов. Васил Симов ...
Преподавател от катедрата посети университет в Солун 14.2.2019 г. ... - 22.01.2019 г. в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012 с цел научно изследвателска дейност в чужбина ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... над необходимото, за да получим държавната субсидия за наука, каза проф. Гоев. Ректорът проф. Статев напомни девиза на предшественика на УНСС - Свободния университет за политически и стопански науки - „Все напред към усъвършенстване“, и подчерта, че това е посланието на първостроителите за вечна ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... на нашия университет, чиято мисия е чрез образование и наука да създава националните лидери на България, посочи доц. Вълков. Доц. Александър Вълков Днес вие не просто взимате атестат за професионална подготовка, а се легитимирате като посланиците на нашия университет. Във всяко свое ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... за развитието на регионалната наука и политики). Работи в различни сфери на регионите развитие – с фокус енергетика, здравеопазване, транспорт, европейски проекти, организиране на форуми за партньорство и взаимодействие. ...
Катедра „Регионално развитие“ се присъедини към Асоциацията за регионални изследвания 28.11.2018 г. ... занимаващи се с регионална наука. Организацията със седалище Съсекс, Великобритания, работи с членове от целия свят, като вече над 50 години е след лидерите в областта. Работи под мотото "Глобален форум за градове, регионални изследвания, развитие и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... е чрез образование и наука да създава националните лидери на България. УНСС ще се съизмерва с вашите успехи. С тези дипломи ще доказвате, че сте част от голямото академично семейство на нашия университет. Ако искате да бъдете част от промените, толкова ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... младите учени са бъдещето на науката ние се стремим да ги стимулираме постоянно. Науката не е най-лесното нещо, но ако го правиш с желание и имаш потенциал, нещата стават интересни и приятни, заяви проф. д-р Валентин Гоев. Впечатлен съм от големия брой ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... младите учени са бъдещето на науката и се стремим да ги стимулираме постоянно. Науката не е най-лесното нещо, но ако го правиш с желание и имаш потенциал, нещата стават интересни и приятни, заяви проф. д-р Валентин Гоев. Впечатлен съм от големия брой участници ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... на висшето образование и науката, неделима част от историята и настоящето на УНСС. Катедра, лидер във висшето икономическо образование и икономическата наука, която с присъщите й завиден потенциал и академична смелост осъществи смяната на икономическата ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... на висшето образование и науката, неделима част от историята и настоящето на УНСС. Катедра, лидер във висшето икономическо образование и икономическата наука, която с присъщите й завиден потенциал и академична смелост осъществи смяната на икономическата ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... на българската икономическа наука. Поздравявам участниците в конференцията и приемам присъствието им като уважение към катедра „Икономикс, заяви проф. Статев. Проф. Статев и доц. Стефанова откриват конференцията Доц. д-р Елиза ...
Дипломи получиха и предприемачите 16.11.2018 г. ... ръководител на отделите „Наука“, „Култура“ и „Преводаческа дейност“ на посолството на Германия у нас, който каза на дипломантите, че във всяко ново начало има капчица магия. Дано този ден да бъде магически за вас и да го ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... Бошнаков, главен секретар по науката и в.и.д ръководител на проекта „ESS по Националната пътна карта за научни изследвания 2017 - 2023“, доц. д-р Георги Петрунов и доц. д-р Лилия Димова (от ляво надясно) Доц. Венелин Бошнаков ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... и духа на УНСС, стожер на икономическата наука в България, създател на образователни и научни стандарти, непрекъснат стремеж към развитие и самоусъвършенстване, хиляди възпитаници и поколения преподаватели и изследователи, голяма част от които част от държавния, политическия и бизнес елит на ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... и духа на УНСС, стожер на икономическата наука в България, създател на образователни и научни стандарти, непрекъснат стремеж към развитие и самоусъвършенстване, хиляди възпитаници и поколения преподаватели и изследователи, голяма част от които част от държавния, политическия и бизнес елит на ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... на проф. д.ик.н. Стати Статев по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Европейските Структурни фондове - „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ и проект „Европейско социално изследване за България (ESS ERIC-BULGARIA)“, в ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... и зам.-декана за международно сътрудничество и наука проф. д-р Весна Буцевска след подписване на Договор за сътрудничество на ректорско ниво. Деканът проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ на УНСС и гл. ас. д-р Катерина Войческа, катедра „Финанси“ на УНСС – координатор за ...
Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец 6.10.2018 г. ... на академичната общност, счетоводната наука и практика, народни представители и др., също и ръководителите от настоящия и от предходни мандати на Сметната палата. Тук бяха заместник-председателите на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, членовете проф. Георги Иванов ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. С тези думи откри форума зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководител ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове“, с ръководител проф. д-р Валентин Гоев и координатор проф. д.ик.н. Станка Тонкова. Докторантът се срещна с ...
Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 21.6.2018 г. ... . Това е проект по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 и във връзка с това има проекти за два центъра в областта на IT технологиите. С тези думи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, зам ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... . От социология се нуждаем всички, защото е науката, която обяснява случващите се реалности в обществото не повърхностно, а многопластово и многоаспектно. За да получиш висше социологическо образование и придобиеш способности да правиш задълбочени социални анализи се изисква сериозна подготовка ...
3000 студенти от УНСС участваха в проекта „Студентски практики – фаза 1“ 21.5.2018 г. ... .mon.bg/sp) по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. Сключени бяха 382 договора с организации-работодатели и 634 договора с ментори. Общо за целия срок на проекта сключените договори на студенти са 3054. Сключване на ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... се проведе конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика", посветена на 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев, основател и първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Много е трудно такава енциклопедична ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... се проведе конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика", посветена на 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев, основател и първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България. Много е трудно такава енциклопедична ...
МИФ 2018. Валентин Златев: Дерзайте! Бъдещето е ваше! 19.4.2018 г. ... и др. Хората, които се занимават с икономическа наука и реален бизнес, би трябвало да правят точно обратното – да правят съждения, базирани на анализ. Събитието предизвика голям интерес Златев подкрепи думите си с положителни и отрицателни примери. Като положителен пример ...
Деканът на ФСФ проф.д-р Снежана Башева взе участие във форум на тема "Корейският иновационен модел" 21.3.2018 г. ... , проф. Ив.Димов,зам.-министър по наука,МОН, доц.д-р Гр.Вазов,ректор на ВУЗФ ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... д-р Алия Турегелдинова, зам.- ректор по наука и иновации, д-р Адил Алданязов, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“,  и Айгюл Алибекова. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството по програма ...
Първи брой на списание „Бизнес и право“ 26.2.2018 г. ... са утвърдени имена в българската правна наука: проф. Валери Димитров – главен редактор, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Габриела Белова и проф. д-р Константин Танев – научен секретар. В първия брой са публикувани статии и на ...
Излезе първият брой на списание „Бизнес и право“ 1.3.2018 г. ... са утвърдени имена в българската правна наука: проф. Валери Димитров – главен редактор, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Габриела Белова и проф. д-р Константин Танев – научен секретар. В първия брой са публикувани статии и на двама ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... - не само в областта на икономическата наука, но и във всички водени от нас професионални направления, посочи доц. Ралева ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... , Златина Карова, директор на дирекция "Наука" в МОН, Красимир Димитров, директор на дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" на университета, студенти и преподаватели.  Златина Карова, проф. Станка Тонкова, проф. Валентин Гоев, Красимир Димитров (от ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... на Националния комитет по образование, наука, култура, здраве и спорт на Китай, с проф. Лин Зонгкин, ректор на Шанхайския университет Джао Тонг, и със заместник-ректора проф. Хуанг Зен. Проф. Ма Дексю, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Лин Зонгкин и проф. Хуанг ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 29.11.2017 г. ... на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 28.11.2017 г. ... на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... на PR професията в България – наука, образование, практика. Двудневният форум започна с конференцията „Комуникационни и репутационни ползи и рискове за България на прага на Българското председателство на Съвета на ЕС“, която събра в зала ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... , история и философия на икономическата наука, посочи деканът на Общоикономическия факултет. По време на конференцията В работата на форума, организиран в четири заседания, бяха включени над 30 доклада. На тема „Неизбежна взаимна необходимост по ...
В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизвикателства и образованието по социология 4.2.2018 г. ... „социологията е значима социална наука, която трябва заслужено да получава признание в обществото, защото е в състояние да открива и обяснява обществените процеси и предизвикателства и да дава предложения за възможни решения за тяхното преодоляване. Поздравяваме ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... лидер в българското висше образование и наука, който почти един век обучава националния държавен и бизнес елит. Само след 1989 г. възпитаници и преподаватели в УНСС са 6 премиери, 14 вицепремиери, 15 министри на финансите, 6 министри на външните работи и др. И в трите кабинета на ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... контрол“, „Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“ и „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... на Комисията по образование и наука в 44-то НС, Николай Цонков, народен представител в 44-тото Народно събрание, Стефан Марков, общински съветник в община София, Любен Дилов, публицист и журналист, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Яна Вангелова, ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... , доайените на финансово-счетоводната наука и практика проф. д.ик.н. Михаил Динев и проф. д.ик.н. Иван Душанов, доц. д-р Пламен Орешарски, декани, ръководители на катедри от УНСС, Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образование и наука на 44-тото Народно събрание Милена Дамянова, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Виктор Петров, изпълнителен ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 9.11.2017 г. ... към консолидиране на академичната наука във всички измерения на сигурността, посочи проф. Статев. Той конкретизира, че резултатите от дискусиите на конференцията трябва да бъдат систематизирани и след това представени на отговорните държавни институции. Нека станем ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 8.11.2017 г. ... към консолидиране на академичната наука във всички измерения на сигурността, посочи проф. Статев. Той конкретизира, че резултатите от дискусиите на конференцията трябва да бъдат систематизирани и след това представени на отговорните държавни институции. Нека станем ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ 31.10.2017 г. ... събра представители на академичната наука, публичния и частния сектор, които обмениха  институционален, професионален и експертен опит по темата. Форумът бе организиран съвместно от катедра "Частноправни науки" към Юридическия факултет и катедра "Творчески индустрии и ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... , така и в развитието на юридическата наука, допълни ректорът. Днес е особено щастлив ден на нашия Юридически факултет и университета, защото празнуваме 90-годишнината на един от най-изтъкнатите български учени и юристи, един от доайените на българската правна наука и ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“, организатори: катедра "Частноправни науки" на УНСС, катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС и Международния правен център 20.2.2019 г. ... събра представители на академичната наука, публичния и частния сектор, които обмениха  институционален, професионален и експертен опит по темата. Форумът бе организиран съвместно от катедра "Частноправни науки" към Юридическия факултет и катедра "Творчески индустрии и ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 26.10.2017 г. ... в университета представители на академичната наука, на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), специалисти от Патентното ведомство, МОН, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската стопанска камара (БСК), Българската ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... , както и представители на академичната наука от Германия, Албания, Република Македония, Русия, Полша и др. На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, Ивелина Василева, възпитаник на УНСС, народен представител, председател на ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 18.10.2017 г. ... в университета представители на академичната наука, на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), специалисти от Патентното ведомство, МОН, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската стопанска камара (БСК), Българската ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 20.2.2019 г. ... в университета представители на академичната наука, на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), специалисти от Патентното ведомство, МОН, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската стопанска камара (БСК), Българската ...
Трета годишна международна конференция по монетарни и икономически проблеми 16.10.2017 г. ... него участваха представители на академичната наука от България, Русия, Румъния, Македония, Франция, Мароко, Великобритания и др. В голямата конферентна зала   Кръгла маса „20 години паричен съюз“ открои дискусионните проблеми и становища по темата. ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... , председател на Комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.   В аула „Максима“   Днес нашият университет открива своята 97-а академична учебна година, а след две години ще ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС.  Общата цел на проекта ...
Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера” 9.6.2017 г. ... в интегрирането както на университетската наука, така и на академичната наука с практиката, защото форумът се провежда съвместно от три катедри от три различни факултета, изтъкна проф. Статев. Дори да разделим проблематиката, тя е актуална и в двете си съставни части – за правата ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и тяло Анализи Анкети Личности Справки Инциденти ...
Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1" 31.3.2017 г. ... Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бе организирана със студенти в университета. Третокурсници и четвъртокурсници от различни специалности получиха от доц. д-р Росен Кирилов, зам ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... опит в областта на икономическата наука между висшите училища на национално и международно равнище. Институтът по творчески индустрии и бизнес ще осигурява научното развитие и обслужването на учебния процес в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес" ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... от различни области на правната наука и практика, чиято задача е да подпомагат президента при решаване на обществено значими юридически казуси. Проф. Емилия Друмева Проф. д-р Емилия Друмева има богат юридически и експертно-административен ...
Представители на седем китайски университета посетиха УНСС 17.3.2017 г. ... в българското висше образование и наука. Представителите на китайските академични среди направиха кратка презентация на своите университети и изразиха интерес към сътрудничество с УНСС в обмена на студенти и преподаватели, участието в съвместни изследователски проекти ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... на академичната наука, изпълнителната власт, бизнеса, НСИ, БАН, фирми и браншови организации участваха в конференция на тема „Проблеми и решения за малките и средните предприятия“, която се проведе в университета. На организирания от  ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... в българското висше образование и наука. Много се радвам, че подписахме договор с такъв престижен университет, заяви проф. Топи и посочи, че част от преподавателите в Университета „Александър Джувани“ са завършили в България, а неговият заместник доц. ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и доц. Щерев ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... на любовта към икономическата наука,  финансите и счетоводството, които успяват да привлекат цвета към нашия университет. Победителите в конкурсите Емилия Иванова също поздрави победителите. „Това е състезанието, в което наистина ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и доц. Щерев ...
Кръгла маса на тема „Общинска сигурност – предизвикателство на времето“ 14.12.2016 г. ... . Мария Славова, секретар „Наука" на БАНИ, проф. Христо Цаков, директор на Института за гората към БАН, доц. Стоян Танев от Института за космически изследвания и технологии при БАН, д-р Димитър Батуров от ВМА, съдия Николай Ангелов от Административния съд ...
Кръгла маса на тема „Общинска сигурност – предизвикателство на времето“ 13.12.2016 г. ... . Мария Славова, секретар „Наука" на БАНИ, проф. Христо Цаков, директор на Института за гората към БАН, доц. Стоян Танев от Института за космически изследвания и технологии при БАН, д-р Димитър Батуров от ВМА, съдия Николай Ангелов от Административния съд ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... имат интерес към университетската наука – докторантура. А всички вие, които сте нашият 61-ви випуск, ставате част от голямото семейство на катедрата, факултета и университета, посочи той.  Доц. Бисер Петков Имате реален шанс за развитие ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... въпреки намаленото финансиране за наука на университетите. Проф. Гоев отчете дейността за предходната година, през която са реализирани 130 научноизследователски проекта, от които 78 са университетски научни изследвания, 4 - международни, 4 - национални и 45 са ...
Ректорът приветства академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“ 28.11.2016 г. ... българското висше образование и наука. Проф. Статев заяви, че УНСС и Софийският университет са били, са и винаги ще бъдат заедно, защото ги свързват общите им родословни корени, общото им настояще и общата им мисия и ценности. Ректорът на нашия университет ...
Публична лекция на японския посланик Н.Пр. Шиничи Яманака на тема „Японското образование и наука във време на големи трансформации“ 25.11.2016 г. ... „Японското образование и наука във време на големи трансформации“. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-ректорът доц. д-р Миланка Славова. В  зала ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... това съживяване на интереса към науката, посочи той и потвърди, че „мястото на Юридическия факултет в УНСС е особено подходящо“. Това, което ни липсва, е взаимното общуване, а чувстваме необходимостта от икономически познания, заяви проф. Мръчков ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... делегация от Министерството на науката и технологиите на Народна Република Китай начело със заместник-министъра д-р Meng Li. Китайската делегация включваше още г-н Jing Xu, генерален директор на дирекция „Иновации и развитие“, г-н Dongbai Ye, съветник в ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... за дългогодишното партньорство. Науката и иновациите  определят напредъка в икономически аспект. С този форум се надяваме чрез идеи и създаване на устойчиви партньорства между науката и бизнеса, изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... водещите направления на икономическата наука, очертала се особено силно след 2008 г. и необходимостта от преосмислянето на основни нейни постулати, което е и важен фактор за  завръщането на политическката икономия като една от водещите дисциплини в съвременните ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно практическа, а целта бе да се анализират и дискутират промените в национален мащаб, както и ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно практическа, а целта бе да се анализират и дискутират промените в национален мащаб, както и ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно практическа, а целта бе да се анализират и дискутират промените в национален мащаб, както и ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... на икономическата теория и наука, да осъществят този форум. И това не е случайно, защото нашите корени са общи, посочи проф. Статев. Той напомни, че основателят и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев е един от основателите и стожерите на правната катедра в СУ ...
Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" 12.10.2016 г. ... от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бяха представени на информационна среща със студенти в университета. Тя се проведе в голямата конферентна зала и на нея третокурсници и ...
Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“ 7.7.2020 г. ... помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.   В голямата конферентна зала по време на срещата Доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., в качеството си на партньор на Министерството на образованието и науката УНСС проведе информационна среща с организации-работодатели. На срещата в голямата конферентна зала ...
Информационна среща със студенти по проект „Студентски практики – фаза 1“ 5.10.2016 г. ... 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 11 ...
Тържествено бе открита 96-ата академична учебна година 19.9.2016 г. ... . Защото за нас висшето образование и науката са кауза, мисия, съдба. В нашето благородно дело, във всекидневната ни работа за нашия любим университет, винаги сме се отнасяли с огромно уважение към славните ни академични традиции и със стремеж да бъдем лидер в българското ...
Преподаватели от УНСС участваха в създаване на изследователска мрежа по Сравнителна история на икономическата мисъл 19.9.2016 г. ... историческия метод в икономическата наука“, проведена в университета на Пикардия „Жул Верн“, Амиен, на 14-15 септември. Проф. Неновски (вдясно) и доц. Пенчев Учени от няколко европейски държави дискутираха методиката и възможностите за ...
Информационен ден по Euroatom 15.9.2016 г. ... и Министерството на образованието и науката. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри форума и приветства участниците в информационния ден. Той ги запозна с университетската образователна дейност в областта на ядрената сигурност и с международната магистърска ...
Информационен ден по Euroatom 14.9.2016 г. ... и Министерството на образованието и науката. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри форума и приветства участниците в информационния ден. Той ги запозна с университетската образователна дейност в областта на ядрената сигурност и с международната магистърска ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... на България и Европейския съюз: Наука и бизнес”, която ще се проведе на 11 ноември 2016 г. в УНСС, София. Д-р Панайотис Контакос от Британския университет в Кипър и Университета на Македония вече е участвал с доклад в една от предишните единадесет международни ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... на Комитета за образование, наука, култура, здраве и спорт, проф. д-р Weigang Zhang, декан на Училището по морска архитектура, океанология и гражданско инженерство на Шанхайския университет, д-р Zhou Pei, декан на Училището по земеделие и биология на Шанхайския ...
Ректорът участва в честването на 136-годишнината на НСИ 29.6.2016 г. ... сподели своите впечатления за статистиката като наука, за институцията, която ръководи на празничния ден, за значението на статистическата информация в съвременното общество. Нашето момиче получи от Сибанк еднократна „заплата“ ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... експерт по руски език в Министерството на образованието и науката д-р Стоянка Почеканска. Тя изтъкна и пълното одобрение на експертите от консорциума, потвърдено на последните международни форуми по проекта. От името на представителството на Россотрудничество, Кирил Воронков,  ръководител на ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... вашите 70 доклада, с които се докоснахте до истинската наука, заяви пред студентите в зала „Тържествена“ гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев.   Приветствие до участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“, направи доц. ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... Ванков, преподаватели, студенти, гости. Силата на науката е в това да предвиди какво ще се случи в бъдеще, посочи при откриването на срещата проф. Валентин Гоев. Сергей Афанасиев е известен икономист, експерт по държавен дълг. Има делови контакти с международни финансови структури като Ротшилд, Рокфелер и ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... ще бъде посветена на фундаменталната връзка „наука – бизнес” и ще се проведе на 11 ноември 2016 г. в УНСС в съорганизаторство с Инвестор.БГ АД. Университети-партньори на конференцията са Висшето училище по застраховане и финанси, София, Университетът на Болоня, Италия, Луцкият национален ...
Среща-дискусия на тема „Проектиране бъдещето на една икономика (национална, регионална, фирмена)“ 21.4.2016 г. ... . „Що за сериозна, дълбока, неповторима е науката за проектирането на бъдещето на човешкия живот” научил още от първата лекция на акад. Евгени Матеев. Планирането, от една страна, е наука за използване на постигнатото знание, а от друга - инструмент за развитие на науката чрез поставяне на ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... , организиран от  Министерството на образованието и науката, участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, проф. Стийн Делауре, водещ експерт от Университета в Льовен, Белгия, проф. д-р Валентин ...
Среща-дискусия на тема „Проектиране бъдещето на една икономика (национална, регионална, фирмена)“ 21.4.2016 г. ... . „Що за сериозна, дълбока, неповторима е науката за проектирането на бъдещето на човешкия живот” научил още от първата лекция на акад. Евгени Матеев. Планирането, от една страна, е наука за използване на постигнатото знание, а от друга - инструмент за развитие на науката чрез поставяне на ...
Публична лекция на проф. Кен О`Нийл, доктор хонорис кауза на УНСС 20.4.2016 г. ... и нуждата от появата на предприемачеството като наука. Лекторът коментира също изследванията, фокусирани върху малките фирми, осигуряващи много работни места и спомагащи за намаляване на безработицата. Резултатите довеждат до развитието на предприемаческа общност и култура и именно тук се проявява ролята ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... д-р Живко Драганов, както и представители на юридическата наука и практика, възпитаници на факултета, заемащи важни позиции в обществото, преподаватели, дипломанти, официални гости. Министърът Екатерина Захариева, деканът доц. Живко Драганов, ректорът проф. Стати Статев и омбудсманът Мая Манолова ...
Презентационно-обучителен семинар на "Томсън Ройтерс" и библиотеката на УНСС 25.3.2016 г. ... при управление на резултатите във висшето образование и науката“.   Основните теми на семинара бяха: „CONVERIS - Решения от "Томсън Ройтерс" в помощ на oптимизиране на управлението на научната дейност“ и „Извличане на полезни справки от базите данни на "Томсън Ройтерс“. ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... лица по програмата, представители на дирекция „Наука“ на МОН, преподаватели, докторанти, гости. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в информационната среща. Вляво от него: проф. Станка Тонкова, директор на ЦИОП Днешната ...
Проф. Съйкова беше удостоена с Почетния знак на ректора 10.12.2015 г. ... , на вярност към вечните ценности на висшето образование и наука. „Благодаря Ви за Вашата почтеност и принципност, за Вашия всеотдаен труд за доброто име на УНСС, за безкористната Ви привързаност към нашия университет и към неговата мисия, за усилията, които положихте за доброто му име и бъдеще“, каза ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... програми, а по-любознателните и искащи да се занимават с наука да продължат с докторска степен.  Вече с дипломи Церемонията продължи с връчването на дипломите. Отличниците, освен дипломи и грамоти, получиха и плакети ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... и УНСС като значим център за развитието на правната наука у нас. Под негово ръководство стартира първият проект по научноизследователска дейност за допълнителна практическа подготовка на студентите от факултета, което се разви и превърна в пример за стажантите и колегите от други университети, посочи още ...
Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации” 20.2.2019 г. ... д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, и г-н Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС. Основни лектори на конференцията бяха: проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Костадин Костадинов, г-н Евгений Сесицкий, г-жа Влатка Петрович, директор на ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС, Женева, Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... и амбиции, на вярна служба на висшето образование и науката, на всеотдайни усилия за доброто име на нашия университет, на обучението на поколения студенти, на усъвършенстването на учебната и научноизследователската работа“, изтъкна в поздравителния си адрес към катедрата-юбиляр проф. Статев. Той посочи, ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... са в авангарда на българската социологическа наука, на техните достойни следовници - поколенията преподаватели и изследователи, които продължиха благородното им дело и работят с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност за каузата на УНСС“, изтъкна ректорът. Той отбеляза, че през ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... са в авангарда на българската социологическа наука, на техните достойни следовници - поколенията преподаватели и изследователи, които продължиха благородното им дело и работят с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност за каузата на УНСС“, изтъкна ректорът. Той отбеляза, че през ...
Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов 22.10.2015 г. ... към ценностите на висшето образование и науката. „Авторитетен учен, създател на школа в управленската наука, през целия си живот проф. Давидов работи за своя любим университет и служи вярно на Отечеството“, акцентира проф. Статев.  Пред аудитория 2009, ...
Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов 27.10.2015 г. ... към ценностите на висшето образование и науката. „Авторитетен учен, създател на школа в управленската наука, през целия си живот проф. Давидов работи за своя любим университет и служи вярно на Отечеството“, акцентира проф. Статев.  Пред аудитория 2009, ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... на университетското висше образование и наука с държавната институция дава широко поле за дейност, посочи проф. Статев. Участници във форума Благодаря за домакинството на тази важна среща, която още веднъж доказва на какво е способно нашето партньорство, посочи ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... да се утвърди като център на истинската наука. Радвам се да посрещнем учени от няколко страни, защото целта на Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика е да обединява учените от Балканския регион, да привлича млади изследователи, посочи проф. д.ик.н. ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 2.10.2015 г. ... на младите си колеги доайена на счетоводната наука у нас проф. Иван Душанов. Той призова абсолвентите да бъдат верни на истината, да спазват закона и никога да не забравят своя университет и катедра. Проф. Душанов раздаде първите дипломи на отличните студенти от випуска ...
Тържествено беше открита 95-ата академична учебна година 24.9.2015 г. ... учебна година в стожера на икономическата наука и образование в страната, посочи министърът на финансите  Владислав Горанов, който е и докторант на УНСС. Той акцентира върху заслугата на сегашното академично ръководство и на всички ректори след 1989 г., които са запазили ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... двете институции. Практиката и академичната наука в „единен организъм“ могат да са взаимно полезни за подобряване на иновационните решения, с които се укрепват производствените възможности на фирмите-членки на НКИТЕС, за активно участие при проекти от развойно-приложен характер,  при ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... двете институции. Практиката и академичната наука в „единен организъм“ могат да са взаимно полезни за подобряване на иновационните решения, с които се укрепват производствените възможности на фирмите-членки на НКИТЕС, за активно участие при проекти от развойно-приложен характер, ...
Наш преподавател с активно участие на голям научен форум в Пекин 10.6.2015 г. ... на облачните изчисления и приложението им в науката и бизнеса. Проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ към УНСС беше един от 100-те специални гости на конференцията и в качеството си на заместник-председател на Експертния комитет по облачни изчисления ...
Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС 3.6.2015 г. ... Матеев“, доайените в икономическата наука чл. кор. Иван Илиев и чл. кор. Иван Ангелов, представители на Издателския комплекс на университета, преподаватели, студенти.  При откриването на срещата. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев, проф. Боян ...
Ректорът участва в честването на юбилея на Тракийския университет 27.5.2015 г. ... и дух на българското висше образование и наука, на общите ни изконни ценности“. Проф. Статев награди проф. Въшин със статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за неговия принос в развитието на сътрудничеството между двата университета ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... ще бъде в авангарда на българската медицинска наука и висше образование. Проф. Статев награди МУ – Пловдив със статуетка на проф. Бобчев, а лично ректора проф. Стефан Костянев - с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... на катедри, доайени на академичната наука, преподаватели, студенти. Специални гости на тържеството бяха акад. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет и председател на Съвета на ректорите в България, акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, ...
УНСС ще си сътрудничи с швейцарски университет 20.5.2015 г. ... , лидер в българското висше образование и наука. По време на разговора беше обсъдено бъдещо сътрудничество между УНСС и швейцарски университет, което ще бъде осъществено с подкрепата на посланик Плугчиева. Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република ...
Американски професор изнесе публична лекция за демокрацията и капитализма в САЩ 22.5.2015 г. ... , като открои предизвикателствата пред съвременната наука за бъдещето. Проф. Джоел Улоф Проф. Улоф е доктор по политически науки от университета в Чикаго (1976 г.) и професор на университета в Синсинати (от 1982 г).  Работи по проблемите на политическата сила, капитализма и ...
Ректорът участва в националната конференция: "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи" 30.4.2015 г. ... организираната от Министерството на образованието и науката национална конференция "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи". На форума в НДК присъстваха министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, вицепремиерът Румяна Бъчварова, министърът на младежта и ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... , представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация, Виктор Баженов, ръководител на представителството на Россотрудничество в България и директор на Руския културно-информационен център в София, декани на факултети, ръководители на катедри на УНСС, преподаватели, студенти ...
Публична лекция „Уроци от европейската интеграция и значението им за икономическата интеграция в Югоизточна Азия" 27.4.2015 г. ... . Пламен Ралчев Международните отношения са наука за изграждане на мира между различните държави и техните народи, посочи Ким Сънг-хо  и се позова на богатия си опит като дипломат. Той разгледа паралелно процеса на интеграция в Европа и в Югоизточна Азия, заостри вниманието към мотото на ...
Преподавател от УНСС участва в кръгла маса на тема „Дуалното обучение в университетите и фирмите“ 15.4.2015 г. ... в кръглата маса от Комисията по образование и наука към Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Българската стопанска камара, работодатели, местни власти, УНСС и други университети обсъдиха възможности за практическото въвеждане на дуалната форма на  обучение във висшето ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... , доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, представители на МОН, гости от Института по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на Руската академия на науките, докторанти и др. Проф. Валентин Гоев, проф. Станка Тонкова, доц. Венелин Бошнаков (отляво ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... убеденост в необходимостта от тясната връзка „наука-бизнес“ и представи накратко дейността на СТПК и гост-лектора. Лекторът Живеем в глобално пространство и време разделно, при огромна динамика на събитията, очерта ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика ...
Ректорът и почетният ректор на УНСС бяха гости на конгреса на НБС „ВОН-КНСБ“ 5.2.2015 г. ... браншов синдикат „Висше образование и наука–КНСБ“ (НБС „ВОН-КНСБ“). Проф. Статев връчи на доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на синдиката, възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и ...
Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 12.1.2015 г. ... и активна дейност за развитие на образованието, науката и културата, многостранната дипломация, междукултурния диалог и опазването на световното и националното културно наследство“. Предложението за удостояване е на катедра „Медии и обществени комуникации“.   Проф. Статев ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... обективна оценка на състоянието и перспективите на науката в университета. „За 2014 г. тя е: нарастване на изследователската активност и творческата креативност, увеличаване на броя на международните, националните и университетски проекти, по които работим. Това показва и програмата на годишната ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност 1.12.2014 г. ... едни от основните средища на науката и висшето образование в България УНСС и СУ имат еднакво разбиране за своята мисия да бъдат водещи образователни и научни институции в създаването на висококвалифицирани специалисти и учени, необходими за развитието на държавата и на световната ...
Национална научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света“ 27.11.2014 г. ... социология“, Академичния форум за обществена наука (АФОН 2010), с участието на студентските организации Егополитико, Клуба на социолога и студентския блог „Новата журналистика“. Целта е да поговорим за България в по-широкия европейски контекст и в още по-широкия световен контекст, откри форума ...
Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“ 24.11.2014 г. ... работят в областта на четири клона на правната наука: административно право, гражданско право, търговско право и финансово право, и който издава за първи път в България учебника „Гражданско и търговско право на капиталистическите държави“. В конферентната зала Проф. ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... наши и чуждестранни представители на академичната наука. Конференцията бе организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев от Финансово-счетоводния факултет на УНСС със съорганизатори Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Италия, Полтавският ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... проф. д.ик.н Иван Душанов, доайенът на счетоводната наука в България, връчиха дипломите на най-добрите млади счетоводители. Проф. Иван Душанов поздравява успешно една от ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... . Той акцентира върху необходимостта хората на науката и практиката заедно да формират водещи решения в най-важните направления на транспортния сектор. Ректорът подчерта, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ангелкова, която е възпитаник на УНСС, ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... че след края на икономическата криза икономическата наука ще има „интересно бъдеще“ – разнообразие от икономически теории и модели, които ще я изведат на ползотворен път на развитие. В зала ...
Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството 8.10.2014 г. ... икономист Питър Дракър: „Предприемачеството не е наука, нито изкуство, предприемачеството е просто практика” и „Предприемачите винаги търсят промяната, реагират на нея и я експлоатират като възможност”. Той посочи, че нивото на катедрата и специалността в УНСС се съизмерва с постигнатото в ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... в него взима участие елитът на българската наука и практика в областта на туризма. При откриването на кръглата маса. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, проф. Димитър Тадаръков, Бранимир Ботев, проф. Христо Първанов, Светлана Атанасова, проф. Манол Рибов  Туризмът е ...
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев бе удостоен с отличие на Българската академия на науките 16.5.2014 г. ... на Българската академия на науките "за принос в науката и сътрудничеството с БАН". Отличието и грамотата му бяха връчени от акад.  Стефан Воденичаров по време на срещата-разговор с председателя на академията в Академичната зала на университета. Акад. Воденичаров връчи отличието на ректора и ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... мислене. Неговото име е синоним на българската наука, ръководил е повече от 207 проекта, автор е на монографията  „Динамично разрушаване на метални структури“, на над 140 научни публикации у нас и в чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... на университетското образование и наука и за принос в областта на социалната защита в ЕС“. Предложението за удостояване на еврокомисаря беше направено от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и одобрено от Академичния съвет. Проф. Статев връчи на ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... със значим принос за икономическата наука и практика. Проф. д-р Валентин Гоев, председател на журито, връчи наградата на победителката Маргарита Борисова от УНСС. На второ място бе отличена Зорница Йорданова, трети бе Александър Тодоров от Варненския свободен университет. Бяха ...
За погрешното обобщение във философията - академична лекция на д. ф. н. Венцислав Кулов 1.4.2014 г. ... , фиксиран език. Такъв е езикът на науката и тук многозначността практически отсъства. Във философията обаче работата е по-сложна. Тук е налице илюзия за многозначност. В какъв смисъл? Работата е там, че не съществува единен философски език. Отделните философски школи имат ...
Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. 17.3.2014 г. ... "Приоритети на оперативната програма "Наука, образование и интелигентен растеж" беше представена от г-н Асен Петров - държавен експерт от Министерството на образованието и науката, ГД СФМОП.Презентация на тема "Възможности за участие на българските институции и организации в ...
Кръгла маса на тема: "Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности” 14.3.2014 г. ... „Приоритети на оперативната програма „Наука, образование и интелигентен растеж” направи Ангел Петров, държавен експерт от Министерството на образованието и науката, ГД СФМОП, а Людмил Манев, управител на Европейския център за качество, представи  „Възможности за ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... обхваща всички области от туристическата наука и конкретизира значението на студентския научен доклад като първа публикация, с която може да се кандидатства за европейска стипендия. Проф. Парушева изтъкна също, че в конференцията с доклади участват 23 студенти - магистри ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... и принос към българската и световната наука. Най-изявените български студенти се запознаха и обмениха информация и опит. Моника прозвуча и от ефира на БНР, а призивът на водещата бе да запомним имената не само на известните учени, но и на техните следовници – отличените ...
Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие 10.12.2013 г. ... д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, поздрави участниците във форума от името на академичното ръководство на УНСС. “Впечатлен съм, че толкова млади хора се занимават с наука в днешно време, защото това е дейност, за която се искат много ентусиазъм, себеотдаване, ...
Международна конференция по повод 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България 3.12.2013 г. ... участниците, за развитието на спортната наука и за създаването на контакти, които ще допринесат за успешното реализиране на идеите”, подчерта той. Заместник-ректорът на НСА проф. Михайлов (първият отдясно наляво) поздравява катедрата. Председателят на ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... , ако не този, който се е доказал в науката, представи той  проф. д-р Иван Данов и доц. д-р Петър Чобанов, които по думите му са отклонили други участия и ангажименти, за да присъстват на най-големия младежки икономически форум в страната. Бъдете безкомпромисни и и не ги ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Но в годините на икономическата криза международният опит показа възроден интерес към политическата икономия, във водещите световни университети се изучава ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... бакалаврите и доайенът на счетоводната наука в България проф. д.ик.н. Иван Душанов Специалността отваря широко вратите към науката и практиката, зелената светлина на семафора е пред вас. Но успехът ще зависи от постоянното ви професионално израстване, напомни също той и формулира ...
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ – ЗА ТРЕТИ ПЪТ “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”/“ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТ 7.11.2013 г. ... на цяло научно направление в българската наука, една от «знаковите фигури» по думите на Георги Първанов - президент на България (2002 – 2012), в основаването и развитието на научното направление по интелектуална собственост в нашата страна.” “България ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... новото разбиране за съдържанието на тази наука, което се формира в полето на пресичането на знанията за обществото в глобалния контекст на постмодерното му развитие в началото на новия век. Съвременната политическа икономия се развива в интердисциплинарното пространство на ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... всички се убедят, че в нашия храм на науката ние правим наука. Гордея се с вас, че сте тук, че мислите за бъдещето на България по най-удачния начин за един университет“, каза ректорът. Участници в студентския научен форум Целта на студентската научна сесия е ...
„На добър час!“ на Международния научно-образователен център 25.10.2013 г. ... на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и на инвестиционното проектиране проф. Иван Данов откриха Международния научно-образователен център – съвместен проект на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за европейски университетски проучвания (ЦЕУП) ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... . Бобчев са неразривно свързани с юридическата наука, изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на юбилейната научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“. Форумът бе организиран от Юридическия факултет и Алумни клуба ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... на академичната общност, счетоводната наука и практика, съратници, близки и студенти на юбиляря. Специални гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание Михаил Миков, ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-ректорите на университета, зам.-председателят ...
УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България 17.10.2013 г. ... дава за взаимодействие между академичната наука и практиката. Проф. д.ик.н. Стати Статев, Йордан Карабинов, проф. д-р Снежана Башева и проф. д.ик.н. Михаил Динев (вдясно)  Рамковото споразумение поставя конкретна основа за двустранна дейност, в която УНСС ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... , Капка Палейкова, директор на дирекция „Наука“ На английски език, на който ще се изучава магистърската програма в нашия университет, представители на френските и българските студенти поздравиха преподавателите и колегите си. Програмата предвижда  поне два модула от ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... признание за  приноса на статистическата наука за измерване на обществения прогрес, отбеляза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума. Той определи статистиката като една от „вечните специалности“, без която не може нито една държава ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... , свързани с потенциала на академичната наука и образованието. Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и комисар Митко Димитров подписват споразумението Като изключително сериозен и авторитетен партньор за сътрудничество определи УНСС комисар Митко ...
Студенти от Юридическия факултет направиха дарение на университетската библиотека 25.9.2013 г. ... ги през четирите учебни години в правната наука. Взехме пример от випуск 2011 на нашия факултет, който също направи дарение, акцентира тя върху приемствеността. Състудентката й Светослава Ангелова допълни, че дарението е дело на  всички техни колеги, завършващи Юридическия ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... , коментира финансирането на българската наука и посочи, че въпреки тежките условия изследователите в УНСС са активни, което е важно за заемане на достойно място в научната академична общност на страната.  Той акцентира върху необходимостта от преподреждане на приоритетите на ...
Честит празник на българските икономисти! 3.10.2014 г. ... исторически ситуации  икономическата наука е призвана да помогне на държавното управление и на своя народ в усилията им да предотвратят надвисналата стопанска и социална катастрофа ;      На каузата на нашия съюз в продължение на години са се посветили видни ...
Честит празник на българските икономисти! 11.6.2013 г. ... исторически ситуации  икономическата наука е призвана да помогне на държавното управление и на своя народ в усилията им да предотвратят надвисналата стопанска и социална катастрофа ; На каузата на нашия съюз в продължение на години са се посветили видни интелектуалци, държавници и ...
Научна сесия по случай 100 години от рождението на Живко Ошавков. 23.5.2013 г. ... , научни изяви, постижения на социологическата наука, постижения на БСА и пр., дейно участие взеха чл.кор. проф. д. ф.н. Стоян Михайлов, проф. д-р Благой Колев, доц.д-р Здравка Тонева и др.Сесията бе закрита с Преподписване на рамков договор за сътрудничество между катедрите на УНСС и ЮЗУ ...
Проф. Стати Статев връчи наградата "Питагор" за утвърден учен 22.5.2013 г. ... награди за наука „Питагор“ бяха връчени на тържествената церемония в хотел „Шератон“. Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, връчи наградата за утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки. Неин носител стана проф. д.педаг. н. Сава ...
Ректорът проф. Статев: УНСС е достоен следовник на своите първостроители 22.5.2013 г. ... . Нека, насърчавани от копнежа за сериозна наука и от личното трудолюбие, да направим така, че нашият университет да заживее, да се закрепи, да се усъвършенства, да процъфтява.“ Припомням тези знаменателни думи на проф. Бобчев: -  защото те са пророчески и последните повече от ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... спектър от постижения в областта на правната наука, посочи акад. Воденичаров. По време на конференцията За периода на т.нар. второ емигрантство на Стефан Бобчев, когато той най-добре съчетава качествата си на политик и учен (до 1889 г.), говори д-р Петър Първанов от ЮЗУ в ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 25.4.2013 г. ... много ефективен начин на взаимодействие между наука и бизнес, отбеляза при откриването на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научно-изследователската дейност на университета. Важно е да има такива форуми, на които да представяте своите изследвания, да усъвършенствате своите ...
Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност” 21.6.2013 г. ... конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”. За повече информация: http://www.ue-varna.bg/bg/index ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... предизвикателствата пред интердисциплинарната наука и практика на търговията. Екипната работа на катедрата-юбиляр отбеляза в обръщението си проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Приветствени адреси до катедра „Икономика на ...
Наши преподаватели участваха в международна научно-практическа конференция в Санкт Петербург 19.4.2013 г. ... Санкт Петербург, председателят на Комитета по наука и висше образование, генералният директор и вицепрезидент на Националното обединение на строителните предприемачи, деканът на факултета по Икономика и мениджмънт на недвижимата собственост на Руската академия за народно стопанство при ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... предизвикателствата пред интердисциплинарната наука и практика на търговията. Екипната работа на катедрата-юбиляр отбеляза в обръщението си проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Приветствени адреси до катедра „Икономика на ...
Заседание на Съвета на ректорите 22.2.2013 г. ... на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров (в оставка),  акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на „ВОН“ - КНСБ, и др. От ляво на дясно: проф. д.т.н. Христо Белоев, зам.-председател на Съвета ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... проекти и дирекция „Наука“ . Той предлага участие на докторанти от всички професионални направления, по които университетът осъществява обучение на докторанти – „Икономика“, „Администрация и управление“, ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... синдикат „Висше образование и наука“-КНСБ. „Оценявам по достойнство и сърдечно благодаря на управителните съвети на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“, Националното сдружение на организациите за социални услуги и редколегията на списание ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... връзка между университетската наука, образованието и реалната практика. Нашият стремеж е да бъдем по-ефективни в този процес и доказателство за това са постигнатите резултати в настоящия проект“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се ...
Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България 30.11.2012 г. ... в практиката на юридическата наука у нас. При откриването на форума Основни презентации в конференцията изнесоха проф. д-р Цветана Каменова, директор на Институт за държавата и правото при БАН, която говори "За приоритета на правото на ...
Няма кой да ви спре, ако вярвате в себе си и имате цел, каза на студентите Николай Бареков 30.11.2012 г. ... . Занаятът ни освен майсторство е и наука, влияние и авторитет.“  С тези думи проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", представи госта. От дясно на ляво: проф. д-р Петко Тодоров, Николай Бареков, Калоян ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... симпатия между поколенията в науката. „Глобализацията тук и там” завърши с тържествена сесия, наречена „Червената ябълка на АФОН”, на която присъстваха редом с участниците и гостите, и студенти, участвали в предишни студентски форуми, ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... и в българската социологическа наука“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на научната конференция на тема: „Обществената трансформация в България, Европа и Света”. Двудневният форум бе посветен на годишнини в ...
Професор на УНСС начело на Българската социологическа асоциация 15.11.2012 г. ... състав на УНСС в българската наука. Това е пример за студентите, които се стремят към научна и преподавателска кариера. Ето какво написа проф. Мирчев по този повод в университетския си блог: http://blogs.unwe ...
Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките 9.11.2012 г. ... г-н Петър Танев – съветникпо наука и образование в българското посолство, слушат националния химн Проф. д-р Борислав Борисов произнася своето академично слово Ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий връчва отличиетона проф. ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... представители на финансовата наука и практика, академичната общност, гости от авторитетни университети и институции от Италия, Русия, Германия, Украйна, Молдова и др. Пленарното заседание бе открито от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... и красива приказка, в която има наука, връзка на науката с бизнеса, бизнес приложение с огромен ефект и разбира се, военните, които стоят в основата на разработването на този инструментариум.” Проф. Димитров заяви своя изследователски интерес към теорията на счупените ...
Соломон Паси: Вие ще живеете в една по-сплотена Европа 1.11.2012 г. ... принос към космическата наука и коментира загубените позиции на страната ни като шеста космическа сила в света. Паси анализира пред аудиторията и идеята за федерализацията на Европа и създаването на нови общи политики в различни области – енергетиката, ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... зала „Вашата наука има огромно предимство пред другите и то е, че веднага се превръща в практика“, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, който поздрави катедрата от името на ректора на ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи". На юбилейното тържество присъстваха ректорското ръководство на УНСС, ръководители на факултети и катедри, преподаватели, бивши и настоящи студенти по ...
Академична награда за наш преподавател 27.9.2012 г. ... Д02-540/2012 г. по програма “Наука и бизнес” на Министерството на образованието, младежта и науката. Доц. Александрова Отличеното ...
Академична награда за преподавател от катедра “Управление” 27.9.2012 г. ... Д02-540/2012 г. по програма “Наука и бизнес” на Министерството на образованието, младежта и науката. Доц. Александрова Отличеното ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... в българското висше образование и наука. В него работят учени, с които би се гордяло всяко авторитетно висше училище.“ Ректорът поздрави всички членове на 20-хилядното ни академично семейство с 92-ата годишнина на УНСС и пожела: „Да работим с всеотдайност, ум и амбиция ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 26.4.2012 г. ... представители на счетоводната наука като проф. д.ик.в. Иван Душанов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стоян Стоянов-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два основни ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 1.11.2012 г. ... представители на счетоводната наука като проф. д.ик.в. Иван Душанов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Два ...
Двоен празник чества катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 3.4.2012 г. ... на българската икономическа наука, както и на чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев, бивш ректор на УНСС и доайен на специалността, който присъства на тържественото събрание. Проф. Манов открои ролята и мястото на катедрата не само в национален, но и в международен ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите и младите учени. Нашите докторанти ще могат много по-качествено да провеждат своите изследвания със сумата от почти 20 хил. ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на УНСС и издателствата Elsevier и Thomson Reuters. Върху огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, акцентира проф. Валентин Гоев, зам ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 2.3.2012 г. ... и педагози с новаторски дух, за да може управленската наука да бъде в синхрон с водещите постижения в областта. Ръководителят на факултета и катедрата изказа благодарност към ректора на университета проф. Борислав Борисов за създаване на специалността „Бизнес администрация". Проф. Харизанова говори ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... знак на синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ връчва на проф. Борисов председателят й доц. Лиляна Вълчева. Проф. Стоян Денчев, зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии награждава досегашния ректор на УНСС ...
Ректорът благодари на служителите за добрата работа 15.3.2012 г. ... събрание на синдикат „Висше образование и наука" към КНСБ в УНСС. В изказването си пред синдикалните членове той коментира финансирането на университетите според рейтинга, разработен от просветното министерство и института "Отворено общество". Ректорът припомни, че УНСС е на ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... изследвания. Младите са тези, които ще движат науката, каза още проф. Кисимов, основавайки се на наблюденията, че в областта все още липсват кадри. „Трябва да има система, в която да се обединим", призова отново зам.-ректорът присъстващите, като изтъкна, че конференцията е подходящ форум за ...
И „коронованата кралица“ на специалностите изпрати своя випуск 8.12.2011 г. ... нас, развълнувано сподели доайенът на счетоводната наука у нас проф. Иван Душанов. Вашият екип ще се запомни като старателен, възпитан, можещ и това ни кара да се вълнуваме заедно с вас, каза още той. Калоян Вълчев, който пръв получи дипломата си сред отличниците на випуска, ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... . Второто издание на Академичен форум за обществена наука (АФОН) се превърна в младежка трибуна за оценка на дадения вот за президент и местна власт. Студенти, докторанти, ученици представиха доклади на тема „ИЗбори по време на криЗА" Това събитие се провежда в лабораторията на реалните избори, с ...
Уникална катедра и специалност за страната чества 20-годишнина 13.1.2014 г. ... „знакова фигура“. „В българската наука има истински лидери и те заслужават подкрепата на държавните институции“, акцентира държавният глава.„Не мога да не оценя високия професионализъм, енергия и ентусиазъм на целия състав на катедрата и лично на проф. Борисов. Това ми даде ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... на специализирани кадри в България, каза съветникът по наука на Посолството на Германия Йорг Шенк. Н. Пр. Шийла Камерър (на снимката по-долу), посланик на Република Южна Африка в България, изтъкна, че УНСС е лидер в информационните и комуникационни технологии в страната. Днес отново ще говоря в ...
Ректорът на УНСС бе награден с юбилеен златен медал в Баку 1.11.2012 г. ... , който е и председател на парламентарната Комисия по наука и образование и съветник на президента Алиев по тези въпроси. Нашият ректор бе награден с юбилеен златен медал № 8 - един от 20-те, номерирани за юбилея, и първият, връчен на чуждестранен представител. Проф. Борислав Борисов с ...
Етиката в българската наука събра в двудневен форум водещи учени 10.11.2012 г. ... двудневния форум на тема „Етиката в българската наука". „Голяма част от вината за вкарването на философията в ъгъла е вина на самите философи. Може ли да четеш курс по философия и конспектът да е само от шест въпроса?", риторично попита проф. Борисов, който коментира, че сега са необходими много ...
Седма национална конференция по етика “Етиката в българската наука” 2.3.2012 г. ... .00 ч. – ОТКРИВАНЕ   09.30 – 11.00  НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТ Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова 1.      Валентина Драмалиева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политическа икономия” Етосът на науката 2.      Людмила Иванчева, доц. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 2.3.2016 г. ... и педагози с новаторски дух, за да може управленската наука да бъде в синхрон с водещите постижения в областта. Ръководителят на факултета и катедрата изказа благодарност към ректора на университета проф. Борислав Борисов за създаване на специалността „Бизнес администрация". Проф. Харизанова говори ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 8.12.2011 г. ... и педагози с новаторски дух, за да може управленската наука да бъде в синхрон с водещите постижения в областта. Ръководителят на факултета и катедрата изказа благодарност към ректора на университета проф. Борислав Борисов за създаване на специалността „Бизнес администрация". Проф. Харизанова говори ...
Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука и бизнес” 28.3.2012 г. ... - 2013 г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Седем научни школи и борси за научни идеи в седем тематични сектори с високотехнологичен и иновативен потенциал за страната ще се проведат по проект „Наука и бизнес". Проектът се реализира от ...
250 научни разработки на български учени ще бъдат публикувани в реферирани международни издания по проект „Наука и бизнес" 28.3.2012 г. ... - 2013 г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Проектът се реализира от дирекция „Наука" при Министерството на образованието, младежта и науката по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и ...
Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 28.3.2012 г. ... - 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „НАУКА" „НАУКА И БИЗНЕС" Със Заповед на ръководителя на договарящия орган РД09-752/14.06.2011 г. дирекция „Наука" при МОМН стартира изпълнението на дейностите по проект по схема за директно предоставяне на безвъзмездна ...
Тържествено честване на 60-годишнината на катедра Индустриален бизнес 2.3.2012 г. ... в аула "Максима" елитът на икономическата наука. Честването бе под патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Борислав Борисов и министъра на промишлеността и енергетиката доц. д-р Петър Димитров, съобщиха от университета. За катедрата през годините, ...

Предстоящо

71 results found
АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС "Д-Р ИВАНКА ПЕТКОВА" 10.6.2020 г. ... млади изследователи в сферата на икономическата наука.      В първата фаза на конкурса кандидатите следва да представят концепция за изследователска разработка по актуален проблем в едно от трите тематични направления за 2020 година: 1) глобална икономика и/или международни ...
Студентска научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 5.5.2020 г. ... обучението и научните изследвания в регионалната наука в Европа.     В първата онлайн студентска конференция за катедрата традиционно ще участват представители от практиката, които ще поздравят студентите и ще вземат отношение в оценяването на тяхното представяне. ПРОГРАМА ...
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ МИСЛИТЕЛ АКАДЕМИК ЕВГЕНИ МАТЕЕВ 1.4.2020 г. ... на акад. Матеев за развитието на българската наука и неговата обществена дейност намериха признание в отличията, с които той е удостоен като народен деятел на науката, лауреат е на Димитровската награда, носител на орден “Георги Димитров” и на други държавни отличия. 2. Личност, ...
Юбилейна международна научна конференция „Новите реалности и политическата наука“ 5.3.2020 г. ... „Новите реалности и политическата наука“, организирана от катедра „Политология“ 30 октомври 9.00 ч. Голяма и Малка конферентни ...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 26.2.2020 г. ... приноса на проекта за развитието на българската наука, в т.ч. и според интердисциплинарния му характер.     ІІ. Критерии за най-успешна иновативна фирма през 2019  г.   Обща информация:   Наименование на фирмата, правна форма и седалище ….................. ...
Работна среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ 10.2.2020 г. ... за компетентност“ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020   Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“   На 14 февруари от 08:45 ч. в Малката конферентна зала ще ...
Международна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" 15.2.2020 г. ... тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. ...
Възможност за кандидатстване по „MIRAI“ - програма за образователен обмен в Япония 2.10.2019 г. ... , „Икономика и бизнес“, „Наука и технологии“. Ако имате интерес, повече информация за условията и сроковете на програмата, както и възможност да кандидатствате онлайн можете да получите на посочения линк: Приемане на кандидатури за ...
Траурната церемония по погребението на проф.д.ик.н. Иван Душанов Иванов, ще се проведе на 19.07.2019 г. /петък/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища 17.7.2019 г. ... . Проф. Душанов – доайенът на счетоводната наука в България – заслужи дълбоката почит на цялата академична общност с упорития си труд на учен и с активната си гражданска позиция за благото на УНСС.   Поклон пред светлата му ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдещe“ 23.5.2019 г. ... на конференцията ще се проведе кръгла маса „Наука – практика“ с ръководители проф. Кен О’Нийл (Professor Ken O’Neill, University of Ulster, United Kingdom), първи носител на наградата на британската кралица за цялостен принос в насърчаване на предприемачеството сред ...
МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ“ 14.5.2019 г. ... организира Международна бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще на 14-15.06.2019 г. Регистрация на: http://conferences.vfu.bg/smartconf2018/register/ За повече информация вижте тук: http://events.vfu ...
ХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ" 14.5.2019 г. ... Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии" Дата: 20 юни - 21 юни 2019 г. Място: Университет "Проф. д-р А. Златаров"- Бургас   Организатор: Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки и Факултета по природни науки на Университет ...
Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Манол Георгиев Кръстев 24.4.2019 г. ... са на разположение на интересуващите се в дирекция "Наука", УНСС ...
Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Димитър Сивков Сивков 23.4.2019 г. ... са на разположение на интересуващите се в дирекция "Наука", УНСС ...
Седма национална научна конференция с международно участие на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 4.7.2018 г. ... , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове). Ще бъдат изнесени научни доклади на докторанти, постдокторанти и преподаватели от български и чуждестранни висши ...
Конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика" 27.4.2018 г. ... е посветена на 130-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Добрев (1888 - 1961) Регистрацията на участниците започва в 9.30 ч. до 10.00 ч. Откриване на конференцията - 10.00 ч ...
Конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика" 27.4.2018 г. ... е посветена на 130-та годишнина от рождението на проф.д-р Димитър Добрев (1888 - 1961) Регистрацията на участниците започва в 9.30 ч. до 10.00 ч. Откриване на конференцията - 10.00 ч ...
Конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика" 25.4.2018 г. ... е посветена на 130-та годишнина от рождението на проф.д-р Димитър Добрев (1888 - 1961) Регистрацията на участниците започва в 9.30 ч. до 10.00 ч. Откриване на конференцията - 10.00 ч ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 31.10.2017 г. ... УНСС съвместно с Българската камара за образование, наука и култура организират в XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ на тема: „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ на 28 ноември, 10.00 ч., зала 2032 ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... .       Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4.       Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Общата цел на проекта е развитие на ...
Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1" 23.3.2017 г. ... – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 30 март (четвъртък) от 15 ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука - бизнес в рамките на индустриалните зони" 15.12.2016 г. ...   на тема  „ВРЪЗКАТА НАУКА - БИЗНЕС В РАМКИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ“ 15 декември, 11.30 ч., малка конферентна зала На срещата ще бъдат дискутирани въпросите за: конкурентните предимства на индустриалните зони за стимулиране на иновационната и ...
Програма на 12-та международна научна конференция на младите учени 8.11.2016 г. ... учени "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС" 11 ноември, УНСС Конференцията се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните университети и институции:- Университет на гр. Болоня, Италия;- Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, ...
Информационна среща за студенти 10.10.2016 г. ... – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 11 октомври (вторник) от ...
Студентски практики - фаза 1 30.9.2016 г. ... - фаза 1" по оперативна програма  "Наука и образование за интелигентен растеж". От 10.09.2016 г. всеки студент може да направи своята регистрация в информационната система на проекта - http://praktiki.mon.bg/sp ...
Информационна среща за студенти - 11.10.2016 г. 30.9.2016 г. ... практики - фаза 1" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. В тази връзка се организира информационна среща за студенти по проекта, която ще се състои на 11 октомври /вторник/ от 16.00 ч. в Голяма конферентна зала на ...
Информационна среща със студенти по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 30.9.2016 г. ... 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 11 октомври ...
Информационна среща с организации-работодатели по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 30.9.2016 г. ... 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), в качеството си на партньор на Министерството на образованието и науката, Университетът за национално и световно стопанство организира информационна ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес" 8.11.2016 г. ... НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС" 11 ноември, УНСС Конференцията се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните университети и институции:- Университет на гр. Болоня, Италия;- Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София. Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к “Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6. Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март ...
Пета международна виртуална конференция ICTIC 2016 4.2.2016 г. ... , бизнес и финанси; Теоретична компютърна наука; Приложна компютърна наука; Хардуер; Информационни и комуникационни технологии Краен срок за подаване на заявки за участие: 19 февруари 2016 г. За повече информация: http://www.ictic ...
Церемония по удостояването на проф. Ханс Анкум с титлата "Доктор хонорис кауза на УНСС" 24.11.2015 г. ... за големият му принос за развитието на науката и доктрината за римското право и за изграждането в университета на първия в България университетски център за изучаване на римското право. Ханс Анкум е емеритиран професор на Университета на Амстердам, почетен доктор на седем ...
Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС 13.10.2015 г. ... научна конференция: "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи" (по повод 20 години от създаването на катедра "Политология" в УНСС) и др. Предлаганата научна проява е продължение на тази добра академична традиция.   Проф ...
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES) 30.9.2015 г. ... интереси, които ще реализират връзката наука-образование- бизнес. В конкурса могат да участват млади учени - бакалаври, магистри, докторанти - на възраст между 18 и 35 години. Те могат да кандидатстват както с нови идеи, така и с предложения, развити като дипломна работа, ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София. Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к “Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6. Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март 2009 ...
Да подкрепим световната кампания "Ден на водата"! 18.3.2015 г. ... брой на специализирано научно списание “Наука и иновации в SPA&Wellness&Thalasso индустрията, представяне на новосъздадения „Български Wellness Институт“ и др. Форматът ще може да се наблюдава в целия свят на живо в интернет и на Андроидни устройства чрез интерактивната ...
Студентска конференция-дискусия на тема "Образование и бизнес" 4.12.2014 г. ... , председател на творческата секция "Наука, образование, култура" към Съюза на българските журналисти, Иван Вълчанов, докторант в катедра "Медии и обществени комуникации", д-р Александър Христов, член на УС на Българското дружество за връзки с обществеността ...
Национално състезание по родолюбие 27.10.2014 г. ... – от история и география до култура, наука и изкуство. Тестовите въпроси са общо 20, всеки от които с по пет възможни отговора, като има и такива с повече от един верен отговор. Крайният резултат се изчислява според броя верни отговори, като максималният възможен брой точки е ...
Национална конференция на тема: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА 29.10.2014 г. ... психология, правото и управленските науки, науката за публичната комуникация, и други обществени науки. 2014 г. бе и е година на така нар. „Critical Elections” – в европейски, а също и в нацио- нален мащаб. Започна реално преструктуриране на партийното и ...
Обявено класиране в допълнителната конкурсна сесия за научноизследователски проекти 4.7.2014 г. ... сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253.  Класиране Заповед на заместник-ректора по ...
Национален форум "Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014 -2020 г." 11.3.2014 г. ... 10.00 ч. в Нaционалния дом на науката и техниката - София, ул. „Г.С Раковски” 108. Предвижда се след обща пленарна сесия работата да продължи в три основни панела: ПАНЕЛ 1: „Икономическите и техническите науки – двигател за динамично и конкурентоспособно ...
Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. 4.7.2014 г. ... сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от 21 март 2014 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg и milena.ivanova@unwe.bg.   Заповед на Ректора на УНСС Указания за участие Образец за научно ...
Международна научна конференция "Социални науки & изкуства" 9.1.2014 г. ... ще изследва терминът „наука“ в социален контекст и връзките между социалните науки и изкуствата. Целта на форума е да се осигури платформа за учени и специалисти с интердисциплинарни интереси, свързани с изкуствата и хуманитарните науки ...
„БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ” 16.10.2013 г. ... ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ”   организирана под патронажа на Ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев по повод 160-годишнината от рождението на Основателя и Първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев ...
Честване на 55 годишнината на Общоикономически факултет. 16.5.2013 г. ... с развитието на икономическата наука, социологията, стопанската история и политическата икономия и решенията, които те могат да предложат за алтернативите пред България ...
Юбилейна научна конференция "Проф. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник" 9.5.2013 г. ... . Стефан Бобчев - политика, наука, висше образование ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ" организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по повод 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев   17 октомври 2013 г. София, Студентски ...
Обявено е класирането на проектите по НИД 12.4.2013 г. ... и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253. Класиране Заповед на заместник-ректора по ...
УНСС ще участва във втората IT седмица, организирана от Академика БГ 11.4.2013 г. ... дискусии са: „Технологии, наука и образование – визия за 21 век“ и „IT кариера в България и в чужбина“. В рамките на седмицата са включени и изнесени прояви на територията на участващите университети. Проф.д.ик.н. инж. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: small; color: #cc0000;"><strong>Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.</strong></span> 12.4.2013 г. ... и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от 20 март 2013 г.   За справки: тел. (02) 8195 253 e-mail: n_elena@unwe.bg и milena.ivanova@unwe.bg.               Заповед на Ректора ...
Информационна среща по проект "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" 10.1.2013 г. ... и обогатяват съвременната наука в съответствие на изискванията на икономиката на знанието проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта 10.30  – 11.00 Въпроси и обмяна на мнения 11.00  – 11.30 Кафе ...
Конкурси за доценти и главни асистенти 4.1.2013 г. ... се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – гр. София, кабинет 2038, тел. 81-95-390 ...
Конкурси за професори, доценти и главни асистенти 3.8.2012 г. ... се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – гр. София, кабинет 2038, тел. 81-95-390 ...
Юбилейна научна конференция "Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието" 16.5.2012 г. ... МЕЖДУ НАУКА И ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ. ПОЗИТИВИ И РИСКОВЕ доц. к.э.н. Надежда Анатольевна Половникова Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет ДЕВЕЛОПЕР И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ...
Конкурси за професори и доценти 2.5.2012 г. ... се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети конкурси” при УНСС – гр. София, кабинет 2038, тел. 81-95-390 ...
Академични лекции на тема "Счетоводството и анализа като наука и практика" 24.4.2012 г. ... и анализа като наука и практика".   14,00 до 14,30 ч. – Лекция на тема „Финансово-счетоводни аспекти на новата философия на Базел 3“. Лектор – проф.д-р Емилия Миланова – регистриран одитор 14,30-15,00 ч.  - Лекция на тема ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... на образованието, младежта и науката) с водеща организация – УНСС. Общата цел на проекта е подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието ...
Конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2012 г. 24.3.2012 г. ... прояви" към дирекция "Наука" не по-късно от 17 април 2012 г. (вторник). За справки: тел. 8195 253, e-mail: stgeorgieva@unwe.acad.bg n_elena@unwe.acad.bg milena.ivanova@unwe.acad.bg. Заповед на Ректора на УНСС Указания Образец ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното развитие с ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното развитие с университети ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене