Факултет "Приложна информатика и статистика"

3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието"

петък, 13 декември 2013 16:47

Факултет „Приложна информатика и статистика” отбеляза своята 5-та годишнина от създаването си.

Факултетът е създаден с ПМС № 229 от 16.09.2008 г. и е учреден в УНСС на 11.11.2008 г. след провеждането на Общо събрание и избиране на неговите органи. А от 2012/2013 за него се обособява самостоятелно поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия”.

По повод петата годишнина от създаването на Факултет „Приложна информатика и статистика” се проведе Третата научна конференция с международно участие „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2013)“, http://icaictsee-2013.unwe.bg/, организирана от катедра „Информационни и комуникационни технологии“ и под ръководството на проф. д-р Д. Велев. Конференцията се проведе на 6 и 7 декември 2013 г. в УНСС. На конференцията бяха представени 115 доклада - 70 от български участници и  45 от чуждестранни участници общо от 16 държави (Япония, Китай, Тайван, Франция, Малайзия, Словения, Украйна, Молдова, Русия, и др.) Програмният комитет се състи от 62-ма изтъкнати учени от 30 страни от 6 континента (Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия и Африка), които оказаха своята експертна помощ в подготовката и допринесоха за високото научното ниво на събитието.

Честването се проведе под патронажа и личното приветствие на Ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Деканът на Факултет „Приложна информатика и статистика” проф. д-р Камелия Стефанова благодари на ръководството на Университета за далновидността и подкрепата за формирането на Факултета. Тя очерта основните насоки и постижения в работата на факултета, описа особеностите на съвременната Интелигентна ера от развитието на обществото и подчерта значимостта на образователните и изследователски дейности в научните области на катедрите във факултета „Информационни технологии и комуникации“, „Статистика и иконометрия“ и „Математика“.


Поздравителни адреси бяха представени лично от доц. д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет и проф. д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, а чрез представители от проф. д-р Маргарита Харизанова – Чолакова – декан на ф-т „Управление и администрация“, проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ, проф. д-р Христина Балабанова – декан на ЮФ и Проф. д-р Антоанета Василева – декан на ф-т МИП.

Специално да поздравят членовете на Факултета бяха дошли проф. д-р Виолета Краева, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, СА „Д.А.Ценов“ – Свищов и доц. д-р Т. Атанасова – декан на факултет „Информатика“, Икономически университет,гр. Варна.

Ръководителите на катедрите във Факултета проф. д.ик.н. В. Кисимов, проф. д-р В. Павлова и проф. д.м.н. Н. Божинов изразиха личното си удовлетворение от създаването и развитието на Факултета.

 Конференцията се проведе под егидата на Международната федерация по обработка на информацията (IFIP) – най-старата и уважавана организация в областта на информационните и комуникационни технологии в света.

Конференцията ICAICTSEE-2013 беше посветена на решаването на редица задачи, като :

  • Дефиниране на актуалните проблеми на приложението на ИКТ в икономиката;
  • Дефиниране на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието;
  • Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в икономиката и образованието;
  • Изграждане на научен форум за разпространение постиженията на изследователите от УНСС в сферата на ИКТ за увеличаване на международния престиж на УНСС;
  • Развитие на международното сътрудничество с европейски и световни университети;
  • Специално внимание бе обърнато на методите за преподаване с цел повишаване на преподавателската квалификация, особено на младите асистенти.

Като нов момент при публикуването на трудовете на конференцията е договореното им индексиране в международно признатите бази EBSCO и ProQuest.

Съществена помощ за успешното провеждане на конференцията оказаха спонсорите и партньорите в лицето на фирмите dWare, MusalaSoft, Kabinata и Microsoft.

 

Галерия снимки от 3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни тех ...