Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 24 януари 2019 17:00

АКРЕДИТАЦИЯ

Факултетният съвет на Факултет "Приложна информатика и статистика" в заседанието си от 21 февруари 2017 г. (Протокол № 2) в изпълнение на решение на АС на УНСС от 25 януари 2017 г. избра:

     ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (ФКООК)

Председател:      доц. д-р Любен Кирилов Боянов - Заместник-декан по качеството и международното

                                 сътрудничество при ФПИС

 Членове:         1) доц. д-р Росен Иванов Кирилов, к-ра ИТК, Председател на  ВОН-КНСБ при УНСС

                           2) доц. д-р Александър Цветанов Найденов, к-ра СиИ, Зам.-председател на ВОН-КНСБ при УНСС

                           3) гл.ас. д-р Костадин Георгиев Шейретски, к-ра Математика

                           4) Теодор Стефанов Тодоров – студент, спец. БИК, Ф№ 14118005, 3 курс

                           5) г-н Иван Вутов - Зам.-председател на УС на КРИБ

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ (ФКООПО)

(изм. със заповед № 6/18.12.2018 на Декана на ФПИС)

Председател:    доц. д-р Мая Данаилова Микренска - Заместник-декан по  учебната работа при ФПИС

 Членове:       1) доц. д-р Милена Ганчева Димова - научен секретар на катедра   „Математика“

                         2) доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева - научен секретар   на катедра ИТК

                         3) доц. д-р Мариана Колева Мургова - катедра  „Статистика и иконометрия“

                         4) Ивет Данаилова Първанова – студент, поднапр. "Приложна информатика, комуникации и иконометрия, Ф№ 17118014

                         5) Ваня Ангелова Събахова - студент, поднапр. "Приложна информатика, комуникации и иконометрия, Ф№ 17118146

                         6) доц. д-р Александър Найденов – к-ра СиИ, Зам.-председател на ВОН-КНСБ при УНСС

                         7) г-н Иван Вутов - Зам.-председател на УС на КРИБ

 

 ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО НАСЪРЧАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ (ФКНОНИД)

Председател:   доц. д-р Соня Дакова Чипева - заместник-декан по НИД при ФПИС

 Членове:       1) доц. д-р Милена Ганчева Димова - научен секретар на катедра  „Математика“

                         2) доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева - научен секретар  на катедра ИТК

                         3) гл. ас. д-р Мариана Колева Мургова - научен секретар на катедра   СиИ

                         4) Виолета Красимирова Игнатова – докторант в к-ра ИТК