Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 14:40

Бизнес информатика

1    Цел на дипломната работа

Целта на разработването на дипломни работи е практическото прилагане на изучаваните принципи, методи и средства за разработване на информационни системи.

2    Теми за дипломни работи

2.1   Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’

2.1.1    Тип 1 - Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема)

2.1.1.1  Цел на разработката

Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с използване на зададени езици за програмиране, среди за разработка и СУБД.

Акцентира се върху програмната реализация на приложението.

Конкретният обект за разработката:

  • се осигурява от ръководителя, като реален или виртуален такъв (т.е. ръководителят възлага разработката);
  • се предлага от дипломанта и се одобрява от ръководителя.

2.1.1.2  Структура на дипломна работа

Текстът на дипломната работа се оформя в следните глави:

Въведение. Въведението е кратка презентация на проблема, към решаването на който е насочена разработката. Съдържа пълна формулировка на целта на дипломната работа. Препоръчителен обем 1 стр.

Анализ на предметната област. Тази част включва подробен анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процеса, който е цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процеса, основни участници в него, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се ограничена част от бизнес процеса. Резултатите от анализа се представят чрез диаграми от избрана технология за документиране на резултати от анализ.

Проект на информационна система. Представят се:

  • модел на данните (ако има такъв), като в текста се включва описание на основните същности и тяхното предназначение и специфичните решения. В приложение се прилага схема на базата от данни и програмен код за нейното създаване.
  • функционална спецификация на разработваното приложение: основни функции, които ще бъдат реализирани в приложението, основни интерфейсни решения, чрез които ще бъде организирана тази функционалност.

Реализация на информационна система. Реализацията се представя чрез кратко описание на използваните технологии (език за програмиране, среда за разработка, СУБД, ако има, други използвани инструменти/среди). В тази част на дипломната работа се представя направения от дипломанта избор на алгоритми, техники и компоненти за реализация на приложението (например: за реализация на избор е използва следния интерфейсен компонент, за реализация на обработка на данни в БД са използвани следните съхранени процедури и тригери, за реализация на контрол в БД са използвани следните индекси и правила, за реализация на справката е използван следния изглед/view или следния инструмент за визуализация, за реализация на следната обработка е използван следния стандартен или специфичен алгоритъм).

Приложения. Към дипломната работа се прилагат: първични документи, съпровождащи бизнес процеса, диаграми с резултат от анализа, екрани от съществуващи системи/документи (ако има), модел на данните (ако има) и програмен код за създаването на БД, програмен код на програмни компоненти в БД (тригери, процедури и т.н.), екрани от реализираното приложение, попълнени с данни, 

2.1.2    Тип 2 - Концептуален модел на информационна система и реализация на прототип

2.1.2.1  Цел на разработката

Целта на дипломната работа е разработка на пълен концептуален модел на информационна система и работещ прототип на системата.

Акцентът в този тип дипломна работа е създаването на подробна функционална спецификация и проект на информационна система според зададената тема и разработване на ограничен прототип (скелет на информационната система, отделни по-важни модули).

Разработката е в конкретен обект. Конкретният обект за разработката:

  • се осигурява от ръководителя, като реален или виртуален такъв (т.е. ръководителят възлага разработката);
  • се предлага от дипломанта и се одобрява от ръководителя.

2.1.2.2  Структура на дипломна работа

Текстът на дипломната работа се оформя в следните глави:

Въведение. Въведението е кратка презентация проблема, към решаването на който е насочена разработката, която съдържа пълна формулировка на целта на дипломната работа. Препоръчителен обем 1 стр.

Анализ на предметната област. Тази част включва подробен анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процесите, които са цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процесите, основните участници в тях, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се много широка област от бизнес процесите.

Проект на информационна система. За този тип дипломна работа тази глава е акцентът. Представя се пълен концептуален модел на информационна система, разработен със средствата на избрана методология. Концептуалният модел включва проект на приложна и информационна архитектура на информационната система, проект на потребителски интерфейс – входен интерфейс (GUI) и изходен интерфейс - справки. Резултатът е пълна проектна документация.

Реализация на прототип на информационната система. Дипломантът разработва прототип на информационна система, който обхваща ограничена част от предложената концепция. Реализацията се представя чрез кратко описание на използваните технологии (език за програмиране, среда за разработка, СУБД, ако има, други използвани инструменти/среди). В тази част на дипломната работа се представя направения от дипломанта избор на алгоритми, техники и компоненти за реализация на приложението (например: за реализация на избор е използва следния интерфейсен компонент, за реализация на обработка на данни в БД са използвани следните съхранени процедури и тригери, за реализация на контрол в БД са използвани следните индекси и правила, за реализация на справката е използван следния изглед/view или следния инструмент за визуализация, за реализация на следната обработка е използван следния стандартен или специфичен алгоритъм).

Приложения. Към дипломната работа се прилагат: първични документи, съпровождащи бизнес процеса, диаграми с резултати от анализа и проектирането, програмен код за създаването на прототипа, програмен код на програмни компоненти и т.н.

 

2.2   Типове теми за ОКС ‘Магистър’

За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.

 

2.2.1.1  Структура на дипломна работа

Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ‘Бакалавър’, Включена е допълнителна част ‘Научно изследване. Тази част е посветена на подробен обзор и резултати от проучването на теоретични основи, аналогични решения и опит при решаване на поставения проблем.

4      Списък с теми за избор

Дипломантите могат да предлагат теми за дипломни работи, които се включват в списъка за избор само след съгласие на преподавател от катедрата да бъде ръководител.

4    Избор на тема

Студентите избират тема от предложения списък в определен срок. Те са длъжни да съгласуват избора си със съответния дипломен ръководител. След взаимно съгласие от страна на дипломант и ръководител, изборът се удостоверява чрез подаване на молба в катедрата по подготвен образец. В молбата се вписва заглавието на темата, данни за дипломанта, за коя защита се подготвя, ръководител, който удостоверява съгласието си да ръководи темата с подписа си.

При пропускане на защита, за която е подадена молба, дипломантът подава отново молба за следващата защита, на която ще се яви.

5    Разработка на дипломна работа

Дипломните работи се разработват чрез използване на езици за програмиране, среди за разработка, методологии за моделиране и СУБД, които са предварително зададени от дипломния ръководител.

Всяка дипломна работа започва с разработване на (много) подробен план.

6    Ръководство на дипломни работи

Дипломният ръководител консултира дипломантите си и удостоверява с подписа си на първа страница на дипломната работа завършеността на разработката. Пропуски при отстраняването на забележки, отсъствие на контакт с ръководителя, неявяване на предварителна защита са основания за отказ на подпис.

7    Рецензиране на дипломни работи

Изборът на рецензент се извършва от катедрата и се прави до една седмица след крайния срок за подаване на молби от студентите.

Рецензент на дадена дипломна работа се определя след подаване на молбите. Рецензент може да бъде всеки преподавател от катедрата.

8    Защита на дипломна работа

Защитата на дипломна работа преминава през два етапа:

8.1   Предварителна защита

Провежда се в през втори семестър, март-април.

При дипломна работа от първи тип дипломантът от ОКС ‘Бакалавър’ подготвя представяне на целта на дипломната работа и съдържанието на първа и втора глава от дипломната работа – Анализ на предметната област и Проектиране, както и начален прототип на информационната система.

При дипломна работа от втори тип дипломантът от ОКС ‘Бакалавър’ подготвя представяне на целта на дипломната работа и цялостно съдържанието на първа дипломната работа – “Анализ на предметната област и Проектиране” и спецификация на прототипа, какво би включвал.

Дипломантът от ОКС ‘Магистър’   представя и разработката си по глава ‘Научно изследване‘.

Предварителна защита се провежда пред комисия, в която участват дипломния ръководител и рецензента на дипломната работа. Дипломантът получава препоръки, които трябва да отрази в дипломната работа на следващата малка защита.

Представянето на дипломантите е под формата на PowerPoint презентация и демонстрация, когато има прототип.

Предварителната защита завършва с оценка по шестобалната система. Резултатът се вписва в съответен формуляр.

При неявяване на предварителна защита дипломантът не се допуска до защита на дипломна работа.

 

8.2   Официална защита

Защитата се провежда при осигурени мултимедиен проектор, преносим компютър, видимост на сървъра с виртуалната машина или осигурена друга възможност за стартиране на виртуалната машина.

При невъзможност да подготви и копира файл за виртуална машина, дипломантът осигурява сам средствата за демонстрация на разработката си.

Липсата на демонстрация на дипломната работа се взима сериозно под внимание по време на защитата и се отразява на крайната оценка.

На комисията се предоставя формуляра с резултата от предварителната защита.

При формиране на крайната оценка участват и оценката от предварителната защита.

 

8.3   Предаване на дипломна работа

Дипломантът предава в катедрата 1 хартиено копие на дипломната работа и диск със следното съдържание:

  • текст на дипломната работа програмен код на разработка респ. концептуални модели
  • файл на виртуалната машина, наименован FNXXXXXXX презентация на защитата си.

Всеки дипломант подготвя предварително файл за виртуална машина с необходимия му софтуер. При организация, създадена от катедрата, дипломантите копират файловете си на подготвения от катедрата сървър.