Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: вторник, 27 март 2012 9:50

Държавни изпити и защити


Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”

за специалност “Бизнес информатика”

Катедра “Информационни технологии и комуникации”

1       Цел на дипломната работа. 2

2       Теми за дипломни работи. 2

2.1        Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2

2.1.1         Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема) 2

2.1.2         Концептуален модел на информационна система и реализация на прототип. 3

2.2        Типове теми за ОКС ‘Магистър’ 3

3       Списък с теми за избор. 4

4       Избор на тема. 4

5       Разработка на дипломна работа. 4

6       Ръководство на дипломни работи. 4

7       Рецензиране на дипломни работи. 5

8       Защита на дипломна работа. 5

8.1        Предварителна защита. 5

8.2        Официална защита. 5

8.3        Комисии. 6

8.4        Предаване на дипломна работа. 6

8.5        Защита на дипломни работи от минали години. 6

 

1        Цел на дипломната работа

Целта на разработването на дипломни работи е практическото прилагане на изучаваните принципи, методи и средства за разработване на информационни системи.

2        Теми за дипломни работи

2.1      Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’

2.1.1        Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема)

2.1.1.1       Цел на разработката

Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с използване на зададени езици за програмиране, среди за разработка и СУБД.

Акцентира се върху програмната реализация на приложението.

Конкретният обект за разработката:

 • се осигурява от ръководителя, като реален или виртуален такъв (т.е. ръководителят възлага разработката);
  • се предлага от дипломанта и се одобрява от ръководителя.

2.1.1.2       Структура на дипломна работа

Текстът на дипломната работа се оформя в следните глави:

 • Въведение. Въведението е кратка презентация на проблема, към решаването на който е насочена разработката. Съдържа пълна формулировка на целта на дипломната работа. Препоръчителен обем 1 стр.
 • Анализ на предметната област. Тази част включва подробен анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процеса, който е цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процеса, основни участници в него, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се ограничена част от бизнес процеса. Резултатите от анализа се представят чрез диаграми  от избрана технология за документиране на резултати от анализ.
  • Проект на информационна система. Представят се:
   • o модел на данните (ако има такъв), като в текста се включва описание на основните същности и тяхното предназначение и специфичните решения. В приложение се прилага схема на базата от данни и програмен код за нейното създаване.
   • o функционална спецификация на разработваното приложение: основни функции, които ще бъдат реализирани в приложението, основни интерфейсни решения, чрез които ще бъде организирана тази функционалност.
 • Реализация на информационна система. Реализацията се представя чрез кратко описание на използваните технологии (език за програмиране, среда за разработка, СУБД, ако има, други използвани инструменти/среди). В тази част на дипломната работа се представя направения от дипломанта избор на алгоритми, техники и компоненти за реализация на приложението (например: за реализация на избор е използва следния интерфейсен компонент, за реализация на обработка на данни в БД са използвани следните съхранени процедури и тригери, за реализация на контрол в БД са използвани следните индекси и правила, за реализация на справката е използван следния изглед/view или следния инструмент за визуализация, за реализация на следната обработка е използван следния стандартен или специфичен алгоритъм).
 • Приложения. Към дипломната работа се прилагат: първични документи, съпровождащи бизнес процеса, диаграми с резултат от анализа, екрани от съществуващи системи/документи (ако има), модел на данните (ако има) и програмен код за създаването на БД, програмен код на програмни компоненти в БД (тригери, процедури и т.н.), екрани от реализираното приложение, попълнени с данни

2.1.2        Концептуален модел на информационна система и реализация на прототип

2.1.2.1       Цел на разработката

Целта на дипломната работа е разработка на пълен концептуален модел на информационна система и работещ прототип на системата.

Акцентът в този тип дипломна работа е създаването на подробна функционална спецификация и проект на информационна система според зададената тема и разработване на ограничен прототип (скелет на информационната система, отделни по-важни модули).

Разработката е в конкретен обект. Конкретният обект за разработката:

 • се осигурява от ръководителя, като реален или виртуален такъв (т.е. ръководителят възлага разработката);
  • се предлага от дипломанта и се одобрява от ръководителя

2.1.2.2       Структура на дипломна работа

Текстът на дипломната работа се оформя в следните глави:

 • Въведение. Въведението е кратка презентация проблема, към решаването на който е насочена разработката, която съдържа пълна формулировка на целта на дипломната работа. Препоръчителен обем 1 стр.
 • Анализ на предметната област. Тази част включва подробен анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процесите, които са цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процесите, основните участници в тях, дейности, документи и данни, които го съпровождат.  Анализира се много широка област от бизнес процесите.
 • Проект на информационна система. За този тип дипломна работа тази глава е акцентът. Представя се пълен концептуален модел на информационна система, разработен със средствата на избрана методология. Концептуалният модел включва проект на приложна и информационна архитектура на информационната система, проект на потребителски интерфейс – входен интерфейс (GUI)  и изходен интерфейс - справки. Резултатът е пълна проектна документация.
 • Реализация на прототип на информационната система. Дипломантът разработва прототип на информационна система, който обхваща ограничена част от предложената концепция. Реализацията се представя чрез кратко описание на използваните технологии (език за програмиране, среда за разработка, СУБД, ако има, други използвани инструменти/среди). В тази част на дипломната работа се представя направения от дипломанта избор на алгоритми, техники и компоненти за реализация на приложението (например: за реализация на избор е използва следния интерфейсен компонент, за реализация на обработка на данни в БД са използвани следните съхранени процедури и тригери, за реализация на контрол в БД са използвани следните индекси и правила, за реализация на справката е използван следния изглед/view или следния инструмент за визуализация, за реализация на следната обработка е използван следния стандартен или специфичен алгоритъм).
 • Приложения. Към дипломната работа се прилагат: първични документи, съпровождащи бизнес процеса, диаграми с резултати от анализа и проектирането, програмен код за създаването на прототипа, програмен код на програмни компоненти и т.н.

2.2      Типове теми за ОКС ‘Магистър’

За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.

2.2.1.1       Структура на дипломна работа

Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ‘Бакалавър’, Включена е допълнителна част  ‘Научно изследване. Тази част е посветена на подробен обзор и резултати от проучването на теоретични основи, аналогични решения и опит при решаване на поставения проблем.

3.  Списък с теми за избор

Всеки преподавател осигурява минимален брой теми, според очаквания брой дипломанти, по отделно за магистри и бакалаври.

Всеки преподавател формулира темите, определя от какъв тип е тя и прилага анотация, която ясно описва очакваните резултати  от разработката.

Дипломантите могат да предлагат теми за дипломни работи, които се включват в списъка за избор само след съгласие на преподавател от катедрата да бъде ръководител.

Всички получени теми се преглеждат от комисия от преподаватели и се ревизира. Ревизираният списък се предлага на катедрен съвет за приемане. След приемане на темите списъкът е окончателен.

Приетият списък се предоставя на студенти от ОКС „Бакалавър” респ. ОКС „Магистър“. Списъкът съдържа заглавие, тип, анотация и ръководител.

За студенти от ОКС „Магистър” се обявява списък тематични (научни) направления, в които могат да се разработват магистърски тези, със съответен дипломен ръководител. Конкретизирането на темите се извършва съвместно с избрания дипломен ръководител.

Окончателният списък с теми не се допълва след неговото приемане.

4. Избор на тема

Студентите избират тема от предложения списък в определен срок. Те са длъжни да съгласуват избора си със съответния дипломен ръководител. След взаимно съгласие от страна на дипломант и ръководител, изборът се удостоверява чрез подаване на молба в катедрата по подготвен образец. В молбата се вписва заглавието на темата, данни за дипломанта, за коя защита се подготвя, ръководител, който удостоверява съгласието си да ръководи темата с подписа си.

При пропускане на защита, за която е подадена молба, дипломантът подава отново молба за следващата защита, на която ще се яви.

5. Разработка на дипломна работа

Дипломните работи се разработват чрез използване на езици за програмиране, среди за разработка, методологии за моделиране и СУБД, които са предварително зададени от дипломния ръководител.

Всяка дипломна работа започва с разработване на (много) подробен план.

6. Ръководство на дипломни работи

Научният ръководител е основна фигура, подпомагаща и контролираща студента при разработването на дипломната работа.

Всеки преподавател от катедрата може да бъде ръководител на дипломни работи на най-малко 2 дипломанти от двете образователно степени общо.

Дипломният ръководител консултира дипломантите си и в удостоверява с подписа си на първа страница на дипломната работа завършеността на разработката. Пропуски при отстраняването на забележки, отсъствие на контакт с ръководителя, неявяване на предварителна защита са основания за отказ на подпис.

Дипломният ръководител подготвя документ, в който вписва мнение, оценка и забележки за дипломанта си. Документът се изготвя в съответна форма и се предоставя при защитата на дипломната работа.

7. Рецензиране на дипломни работи

Изборът на рецензент се извършва от катедрата и се прави до една седмица след крайния срок за подаване на молби от студентите.

Рецензент на дадена дипломна работа се определя след подаване на молбите. Рецензент може да бъде всеки преподавател от катедрата.

8. Защита на дипломна работа

Защитата на дипломна работа преминава през два етапа:

8.1      Предварителна защита

Провежда се в през втори семестър, март-април.

При дипломна работа от първи тип дипломантът от ОКС ‘Бакалавър’ подготвя представяне на целта на дипломната работа и съдържанието на първа и втора глава от дипломната работа – Анализ на предметната област и Проектиране, както и начален прототип на информационната система. 

При дипломна работа от втори тип дипломантът от ОКС ‘Бакалавър’ подготвя представяне на целта на дипломната работа и цялостно съдържанието на първа дипломната работа – Анализ на предметната област и Проектиране.  и спецификация на прототипа, какво би включвал.

Дипломантът то ОКС ‘Магистър’   представя и разработката си по глава ‘Научно изследване‘. 

Предварителна защита се провежда пред комисия, в която участват дипломния ръководител и рецензента на дипломната работа.  Дипломантът получава препоръки, които трябва да отрази в дипломната работа на следващата малка защита.

Представянето на дипломантите е под формата на PowerPoint презентация и демонстрация, когато има прототип.

Предварителната защита завършва с оценка по шестобалната система. Резултатът се вписва в съответен формуляр.

При неявяване на предварителна защита дипломантът не се допуска до защита на дипломна работа.

8.2      Официална защита

Защитата се провежда при осигурени мултимедиен проектор, преносим компютър, видимост на сървъра с виртуалната машина или осигурена друга възможност за стартиране на виртуалната машина.

При невъзможност да подготви и копира файл за виртуална машина, дипломантът осигурява сам средствата за демонстрация на разработката си.

Липсата на демонстрация на дипломната работа се взима сериозно под внимание по време на защитата и се отразява на крайната оценка.

На комисията се предоставя формуляра с резултата от предварителната защита и формуляра с оценката на ръководителя.

При формиране на крайната оценка участват и оценката от предварителната защита.

Дипломанти от ОКС „Бакалавър” и от ОКС „Магистър” защитават в различни дни.

8.3      Комисии

Дипломните работи се разпределят по комисии на случаен принцип според тематиките. Съставът на комисиите не се обявява до деня на защитата.

8.4      Предаване на дипломна работа

Дипломантът предава в катедрата 1 хартиено копие на дипломната работа и диск със следното съдържание:

 • текст на дипломната работа
 • програмен код на разработка респ. концептуални модели
 • файл на виртуалната машина, наименован FNXXXXXXX
 • презентация на защитата си.

Всеки дипломант подготвя предварително файл за виртуална машина с необходимия му софтуер. При организация, създадена от катедрата, дипломантите копират файловете си на подготвения от катедрата сървър.

8.5      Защита на дипломни работи от минали години

За всички студенти от минали години важат правилата за настоящите бакалаври. Ако има специфичен случай се решава конкретно.

 

 


ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

НА СПЕЦИАЛНОСТ  „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” за

ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”

 

I.ОКС „Бакалавър”

 1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

1.1.Първа фаза

Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите изследвания”, който по учебен план е в седми семестър. По време на стажа студентите се запознават с различни области на приложение на статистическите и иконометрични изследвания. Като част от курса „Проектиране на статистическите изследвания” четвъртокурсниците разработват курсов проект. Той се състои в подробен план на подготвителния етап на конкретно статистическо изследване. Желателно е темата на това изследване да е свързана с дипломната им работа. Всичко това  дава възможност на дипломантите да фокусират интересите си в конкретна област и да се ориентират кое тематично (научно) направление представлява интерес за бъдещата им дипломна работа.

1.2.Втора фаза

В края на седми семестър студентите се запознават с различни тематични направления, които се разработват със съответен дипломен ръководител. Студентите имат възможност да изберат в зависимост от научните си интереси ръководител на дипломна работа. Научен ръководител на дипломна работа в ОКС „Бакалавър” може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много пет дипломанта в рамките на една сесия.

 1. РАЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНА  РАБОТА

2.1.          Избор на тема

Студентите съгласуват избора на конкретна тема за дипломна работа с избрания научен ръководител.

2.2.          Изисквания към темата и структурата на дипломната работа.

 - Заглавие – заглавието трябва ясно и изчерпателно да показва съдържанието на разработката. Най-ческо се отразява изследователската цел и/или предметът на изследването

Дипломната работа е структурирана в няколко отделни глави. Те най-общо трябва да съдържат следните части:

 - Увод (Въведение) – обосновава се актуалността на проблема. В уводната част е желателно да се формулират обект, предмет и обхват на изследването, изследователска цел и задачи, както и хипотези на изследването.

 - Теоретична част – предтавят се известни теоретични постановки за изследвания обект, но през призмата на конкретните цел и задачи на изследването. Желателно е схематично да се представи теоретичния обект.

 - Методологична част – представят се методите, които ще бъдат използвани за реализация на целта и задачите, техните особености, условия за приложение и ограничителни условия. Обосновава се изборът на конкретните методи. Разглеждат се източниците на данни и начинът на събиране на изпозлваните първични сведения и/или данни.

 - Реализация на изследването  - предложените методи се прилагат за решаването на целта и задачите. Представят се резултатите от проведените описателен анализ в статика и динамика, диагностичен анализ и прогностичен анали.

 - Заключение – накратко се представят основните изводи от анализа и се показва дали са реализирани формулираните цел и задачи. Може да се акцентира върху проблемите в работата, както и да се очертаят насоки на бъдещи изследвания по темата.

Дипломната работа съдържа още:

 - Съдържание

 - Списък с използвани литературни източници

 - При необходимост приложения с изчислителни процедури, таблици и графики, които е уместно да не се показват в текста.

Всички формули, таблици и графични изображения се представят с номерация. Заглавията и тексът в графиките и таблиците трябва да е на български език и на кирилица. Заглавната страница на дипломната работа се оформя по следния начин:

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет: Приложна информатика и статистика

Катедра: Статистика и иконометрия

 

 

 

 

Дипломна работа

 

На тема:

......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 Дипломант:                                                                                                                                               Научен ръководител:

Ф. № 253214,                                   

Специалност: Статистика и иконометрия

 

 

 

 

 

 

гр. София

20...г.

 

Дипломантите обсъждат с ръководителите си предварителен план за дипломната работа. В процеса на работа дипломантите представят на научните си ръководители отделни части от дипломната работа и получават критични бележки.

 

 1. ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

В зависимост от броя на дипломантите от ръководител катедра  „Статистика и иконометрия” се назначават една или две комисии. Всяка комисия има председател и двама члена. В комисиите могат да участват хабилитирани преподаватели от катедра  „Статистика и иконометрия”. Комисиите, дата и час за защита на дипломни работи се обявяват от ръководител катедра на катедрено заседание.

Дипломантите предават за преглед окончателен вариант на дипломните работи на ръководителите си. Последните удостоверяват с подпис върху заглавната страница одобрението си.

Най-късно десет дни преди датата на защита дипломатите предават в канцеларията на катедра „Статистика и иконометрия” на техническия сътрудник два екземпляра от дипломната работа. В специална тетрадка под номер се записват темата на дипломната работа, научният ръководител и рецензент. Рецензенти могат да бъдат всички членове на катедрата. Научният секретар на катедра „Статистика и иконометрия” определя рецензентите.

Дипломантите подават молба в съответната канцелария на отдел „Студенти-Бакалавър” молба за явяване  на защита на дипломна работа.

Най-късно два дни преди защитите резенцентите предават в канцеларията на катедрата рецензиите в два екземпляра с подпис на рецензента. Всички дипломати с положителни рецензии се разпределят по комисии (ако има две комисии) в зависимост от темата на работата си и в съответствие с научните интереси на членовете на комисиите. Дипломантите получават екземпляр от рецензията и се уведомяват в коя комисия са разпределени.

 

 1. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата се открива от председателя на комисията, който дава кратки указания за нейното протичане. По определен от председателя ред дипломантите представят кратко резюме на дипломната си работа. Желателно е представянето да е чрез презентация на Power Point  в рамките на 10 мин. След това се прочита рецензията и се дава възможност дипломантът да отговори на поставените в рецензията въпроси и бележки. Членовете на комисията задават въпроси и дипломантът им отговаря. След представянето на всички дипломни работи комисиите се оттеглят и обсъждат достигнатите от дипломантите резултати. Поставените бележки се съобщават пред всички дипломанти. Оценките се внасят в протокола и книжките, а председателите на комисиите ги внасят в главните книги.

Защитата на дипломната работа е публична.

Дипломните рабои се съхраняват в катедра „Статистика и иконометрия” за срок от две години.

 

II.ОКС „Магистър”

Разликите при подготовката и защитата на дипломни работи в ОКС „Магистър” в сравнение с ОКС „Бакалавър” са следните:

 1. При подготвителния етап – дипломантите в ОКС „Магистър” в зависимост от научните си интереси избират ръководител на дипломна работа в началото на втори семестър
 2. Ръководител на дипломна работа в ОКС „Магистър” може да бъде само хабилитиран преподавател от катедра „Статистика и иконометрия”
 3. Рецензен  на дипломна работа в ОКС „Магистър” може да бъде само хабилитиран преподавател или главен асистент с образователната и научна степен доктор от катедра „Статистика и иконометрия”