Бизнес факултет

Научен форум „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“ - 26 май 2016 г.

понеделник, 25 април 2016 13:23 /
Начало:
четвъртък, 26 май 2016 10:00
Край:
четвъртък, 26 май 2016
Място:
УНСС - голяма и малка конферентни зали
Подробности:

Конференция на Бизнес факултет „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“

 ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ НА ФОРУМА:

  • Индустриален бизнес;
  • Бизнес иновации;
  • Бизнес в екоикономиката;
  • Природните ресурси и бизнесът;
  • Бизнесът с недвижими имоти;
  • Бизнесът с интелектуална собственост;
  • Предприемачество и бизнес;
  • Други

Официално откриване: 10:00 часа

Официален език на мероприятието: български език.

Такса правоучастие: НЯМА


ВАЖНИ СРОКОВЕ:

03 май 2016 г. - подаване на заявка за участие (изпращане на заглавие и абстракт на български и английски езици)

04 май 2016 г. - получаване на потвърждение за участие

10–30 септември 2016 г. - подаване на окончателния текст за публикуване

 

Изисквания към докладите:

Докладите на асистенти да бъдат придружени със становище на ръководител катедра.

Докладите на докторанти да бъдат придружени със становище на научен ръководител.

Докладите на студенти да бъдат придружени със становище на научен секретар на катедрата.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ:

1. Докладът трябва да бъде представен на български език. Резюмето и ключовите думи (до 5 думи) да са на български или на английски език.

2. Резюмето на доклада трябва да е до 150 думи.

3. Текстът на доклада трябва да се предаде във формата на MS Office.

4. Обемът (вкл. таблици, литература, приложения, резюме и ключови думи) е максимум 15 стандартни машинописни страници.

5. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top - 2 cm, Bottom - 2 cm, Left - 2 cm, Right - 2 cm; Header - 1 cm. Номерация на страниците: долу, вдясно, без номер на първа страница.

6. Заглавие: главни букви, шрифт: Times New Roman (в целия доклад), Font style: Bold, Size: 14 pt; Alignment: Center.

7. Име на автора (авторите): под заглавието, на отстояние 1 празен ред, малки букви, шрифт: Times New Roman, Font style: Normal, Size: 14 pt; Alignment: Center.

8. Резюме: под името на автора, на отстояние 1 празен ред, малки букви, шрифт: Times New Roman, Font style: Normal, Size: 12 pt.

9. Основен текст: под резюмето, на отстояние един празен ред. Font: Times New Roman, Size: 12 pt; Line spacing: 1.5, Alignment: Justified, Special/First Line: 0.75 cm.

10. Фигури: вмъкнати на съответното място в текста в рамките на текстовото каре. При вмъкване на изображение от външен файл, той да бъде осигурен и като JPG-формат. Под фигурата: номер и наименование: Font style: Фигура в Bold, име в нормален шрифт, alignment: center.