Резултати от търсене за Бизнес Факултет

Университетски подсайтове

Бизнес факултет
Бизнес факултет на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

16 results found
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г. Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади ...
Начало 10.1.2018 г. ... и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална собственост Заместник-председател Проф ...
Състав 10.1.2018 г. ... и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална собственост Заместник-председател Проф ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... , „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... . д.ик.н. Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р Кирил Валентинов ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... , факултет „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет ...
Контакти 19.7.2019 г. ... факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и факултет ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... - доц. д-р Виолета Гълъбова Бизнес факултет: Поток 192            -    зала 2019     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
Обучение 14.10.2015 г. ... “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно ...
История 25.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
Начало 30.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... , Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за ...

Събития

6 results found
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да ...
Общо събрание на Бизнес факултет 19.11.2016 г. ... 29 ноември 2016 г. от 11.00 часа в зала П038 ще се проведе Общо събрание на факултета ...
График на провеждане на годишни Общи събрания за 2018 година 14.11.2018 г. ... факултет 09.10.2018 Бизнес факултет 25.10.2018 Факултет „Управление и администрация“ 27.11.2018 Финансово-счетоводен факултет 05.12.2018 Факултет „Икономика на инфраструктурата“ 20.11 ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... информатика и статистика 19.11.2014 Бизнес факултет 20.11.2014 Управление и администрация 24.11.2014 Международна икономика и политика 26.11.2014 Финансово счетоводен 28.11.2014 Юридически 01.12.2014   ОЧАКВАМЕ ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... „Общоикономически факултет”, „Бизнес факултет”, Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на търговията”, „Икономика на ...

Предстоящо

9 results found
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 193 - зала 2030 - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 194 - зала 2015 - доц. д-р Димитър Благоев Поток 195 - зала  3008 - доц. д-р Мария Маркова   Поднаправление “Икономика и ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 183            -    зала 2030       - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток ...
Общо събрание на Бизнес факултет 19.11.2016 г. ... 29.11.2016 г. от 11.00 часа в зала П038 ще се проведе Общо събрание на факултета ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“ - 26 май 2016 г. 13.5.2016 г. ... на Бизнес факултет „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/“  ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ НА ФОРУМА: Индустриален бизнес; Бизнес иновации; Бизнес в екоикономиката; Природните ресурси и бизнесът; Бизнесът с недвижими имоти; Бизнесът с интелектуална ...
Публична лекция на тема: „Ролята и мястото на иновациите за развитие на бизнеса (банките)“ 16.3.2016 г. ... факултет“ и Център за развитие на бизнес компетентности  “Иновации и конкурентоспособност (U2B)“ към катедра „Индустриален бизнес“   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на г-жа Цветанка Минчева, директор Банкиране на ...
Обучение по Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ 20.11.2014 г. ... .11.2014   4. Бизнес факултет 20.11.2014 5. Управление и администрация 24.11.2014 6. Международна икономика и политика 26.11.2014   7. Финансово счетоводен 28.11.2014 8 ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... ОКС „бакалавър“ по следния  ГРАФИК Бизнес факултет – 18 ноември (вторник), 11 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Факултет „Икономика на инфраструктурата“ – 18 ноември (вторник), 13 часа, Факултетна зала (2028А) Факултет „МИО“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ – ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 103            -    зала 4053     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток ...
"Икономически игри 2012" 30.3.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ”ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” “ИКОНОМИЧЕСКИ ИГРИ 2012” под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев 06 и 07 април 2012 - Спортен комплекс “БОНСИСТ” С УЧАСТИЕТО НА: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене