Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 13:00

Национални проекти

2014 г.


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение


начало

край

 Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ

1

BG051PO001-7.0.07-0236-С0001

„Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

доц. д-р Тодор Тодоров

/катедра „Човешки ресурси и социална защита“/

30.04.2013
31.10.2014

2

BG051РО001-3.1.07-0059

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието

доц. д-р Марчо Марков

/катедра „Икономикс“/

18.05.2013
18.03.2015

2015 г.


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение


начало

край

 Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ

1

BG051РО001-3.1.07-0059

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието

доц. д-р Марчо Марков

/катедра „Икономикс“/

18.05.2013
18.03.2015

2

BG051PO001-7.0.07-0236-С0001

„Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

доц. д-р Тодор Тодоров

/катедра „Човешки ресурси и социална защита“/

30.04.2013
31.06.2015