Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:14

Проекти с други организации

Участие в национална програма

Участие в международна програма - 2

Участие в консултативни и експерти съвети към национални, международни институции - 18

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. - 1

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) - 2

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 4

Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 6

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 6

Изготвяне на рецензии на статии в международни списания - 1

Изготвяне на рецензии на публична защита на дисертационен и хабилит. труд - 3

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант - 1

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант - 2