Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 15:32

Научни публикации

 

Общоикономически факултет

 

 

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: КАЛЕНДАРНА 2016 ГОД.

 

 

Отчет по показателите на Правилника за наблюдение и оценка на НИД във ВУ и НО, и Наредбата за оценяване на науката във ВУ

 

 

    ОБЩ брой

A.

Показатели по Наредбата

 

А.1.

Научни публикации в научни списания (статии, студии), представени в световни вторични литературни източници

31

А.2.

Научни публикации (статии, доклади, глави от книги), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus)

14

А.3.

Монографии

4

А.4.

Цитати на научни публикации от предходните три години по  данни от Web of Science и/или Sсopus (2013, 2014 и 2015 година)

90

А.5.

Част от публикациите по А.2, които са научни доклади (в сборници от научни конференции /Conference Proceedings/, индексирани в WoS/Scopus)

2

А.6.

Български или международни патенти, в т.ч.:

0

А.6.1.

    регистрирани патентни заявки

0

А.6.2.

    патенти

0

А.6.3.

    патенти, резултат от сключени договори с фирми

0

Б.

Допълнителни показатели, изисквани от Правилника

0

Б.1.

Част от публикациите по А.2, които са научни статии (в научни списания, индексирани в Web of Science и/или Scopus)

4

Б.2.

Част от публикациите по Б.1, които са публикувани в първите 10% на списанията с импакт фактор / импакт ранг в съответната научна област

0

Б.3.1.

Цитати на научни публикации за отчетната 2016 година по данни от Web of Science и/или Sсopus

21

Б.3.2.

Цитати/отзиви на научни публикации, появили се в друга научна литература през отчетната 2016 година (всякакви видове)

110

Б.3.2.а

      в т.ч. - установени в електронни информационни системи                                 (напр. Google Scholar, ResearchGate, EBSCO, RePEc и др.)

36

Б.3.2.б

      в т.ч. - установени на хартиен носител

52

Б.4.

Индивидуален h-индекс по данни на Scopus

7

Б.5.

Членства в редакционни колегии на научни списания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

17

Б.6.

Членства в международни научни мрежи

31

Б.7.

Членства в международни научни дружества

21

Б.8.

Учебници; учебни помагала; публикации, некласифицирани по-горе;  научно-популярни публикации за отчетната 2016 година

65