Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 13:06

Наука

Нашето общо виждане е, че активната научноизследователска работа, мястото и приноса на всяка институция в развитието на теорията и практиката в съответната област на познанието се превръщат в конкурентно предимство на образователните институции, в решаващ критерий при разпределението на ограничените публични ресурси. В страните на ЕС университетите са естествените центрове на научна и изследователска дейност, а към този модел за развитие на науката вече се ориентират и образователните стратегии и политики и в България.

Като отчита това предизвикателство, Факултетния съвет на  ОИФ прие основни насоки за развитие на научно-изследователската дейност. Тези насоки са ориентирани към продължаване на традицията за активно реализиране на научноизследователската политика на УНСС и паралелно с това към провеждане на своя политика за изграждане на положителния образ на факултета в обществото, всред студентите и докторантите на УНСС и на другите университети у нас и в чужбина. Резултатите от изследователската дейност трябва да се превърнат в основа за обогатяване и осъвременяване на учебното съдържание в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската дейност се превръща и във водещ критерий за академичното израстване и кариерно развитие на преподавателския състав.

През мандатния период 2015-2019 г. научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет  е  подчинена на изискванията на  разработената от Министерството на образованието и науката система  за наблюдение и оценка на научноизследователската  дейност във висшите училища, с цел  подобряване  качеството на научните  изследвания в съответствие  с изискванията на международните стандарти, както и подобряване на управлението и на отчетността на резултатите от осъществяването й.

В Общоикономическия факултет е създадена Факултетна  комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската  дейност (ФКНОНИД). Комисията  разработи и прие План за дейностите на ФКНОНИД при ОИФ през учебната 2016-2017 г.