Общоикономически факултет

Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

четвъртък, 20 април 2017 16:00

        

Галерия снимки от Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни п ...