Общоикономически факултет

Обновено: петък, 09 март 2012 12:00

Държавни изпити и защити


Държавен изпит

 

Студентите от ОКС “Бакалавър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си с държавен изпит.

Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност.

Държавните изпити се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година.

Условие за допускане до държавен изпит са семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.

Допълнителна информация относно организацията и провеждането на държавните изпити може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност.Защити на дипломни работи

 

Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи.

Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година.

Условие за допускане до защита на дипломна работа е семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.

Допълнителна информация относно организацията и провеждането на защитите на дипломни работи може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност.