Финансово-счетоводен факултет

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от зимен семестър на уч. 2019/2020 г.

сряда, 15 февруари 2017 10:59 /
Начало:
вторник, 01 октомври 2019
Край:
петък, 25 октомври 2019
Място:
Деканат на Финансово-счетоводен факултет
Подробности:

Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят копия на документите, удостоверяващи постиженията през предходния семестър, в деканата на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, в срок до 20 октомври т.г.

Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили минимум първи семестър на първи курс от своето обучение и да имат успех не по-нисък от „добър“ през целия период на обучение до момента на тяхното предлагане за стипендианти. Студентите на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, които отговарят на условията за получаване на тази стипендия могат да кандидатстват чрез представяне в деканата на Финансово-счетоводния факултет на УНСС /каб. 1037/ на копия на документи, представляващи доказателствен материал.

 Тази стипендия се отпуска на студенти само въз основа на постижения от предходния семестър, вкл. и ваканцията след него. Студентите нямат право да получават повече от една стипендия за едни и същи постижения. 
 За повече информация търсете г-жа Ирина Димитрова на тел- 02/8195-325 или 706.