Финансово-счетоводен факултет

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

сряда, 15 февруари 2017 10:59 /
Начало:
вторник, 15 септември 2020
Край:
вторник, 06 октомври 2020
Място:
Деканат на Финансово-счетоводен факултет
Подробности:

Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят  в катедрите - "Финанси", "Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол" копия на документите, удостоверяващи постиженията през предходния семестър.

Срок - 05.10.2020  г.

Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили минимум първи семестър на първи курс от своето обучение и да имат успех не по-нисък от „добър“ през целия период на обучение до момента на тяхното предлагане за стипендианти. Студентите на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, които отговарят на условията за получаване на тази стипендия могат да кандидатстват чрез представяне в катедрите на Финансово-счетоводния факултет на УНСС  на копия на документи, представляващи доказателствен материал. В докладна записка на ръководството на катедрата и приложените сертификати, грамоти и т.н. катедрата представя на зам.-декана по НИД на Факултет "Финансово-счетоводен" кандидатурите за получаване на тази стипендия. 

 Тази стипендия се отпуска на студенти само въз основа на постижения от предходния семестър, вкл. и ваканцията след него. Студентите нямат право да получават повече от една стипендия за едни и същи постижения. 
 За повече информация търсете г-жа Ирина Димитрова на тел- 02/8195-325 или 706.