Финансово-счетоводен факултет

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”

вторник, 03 юли 2018 9:07 /
Начало:
петък, 23 ноември 2018 9:00
Край:
петък, 23 ноември 2018 19:00
Място:
УНСС
Подробности:

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

23 ноември 2018 г., УНСС, София, България

 

http://young-scientists.unwe.bg/ 

 

Уважаеми дами и господа,

 

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и чуждестранни университети:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia;

-          Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за четиринадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните тринадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с техните преподаватели, а така също и с представители на бизнеса и полиси-мейкъри.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

 

Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет на конференцията

 

 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България

Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватия и Факултет по икономика, Университет на гр. Риека, Република Хърватия

Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България

Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Георги Бисерински – Изпълнителен директор на „Инвестор.БГ“ АД, София, България

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна

Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on Science and International Activity of the Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова – Зам.-ръководител на катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Жеко Милев – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Камелия Савова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Мариана Михайлова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България

Гл.ас. д-р Михаил Мусов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Мария Маркова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Милена Ковачевич – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Катерина Войческа – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Янко Христозов – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Ас. д-р Йосип Вискович - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватия

Д-р Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Ас. д-р Дияна Металова – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Ас. д-р Борислав Боянов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Ас. д-р Ясен Даскалов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Ас. д-р Георги Ранчев – Катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Свилен Колев – докторант, катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Кирил Башикаров – докторант, катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Кирил Митов – докторант, катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС, София, България

Гл.ас. д-р Аглика Кънева – Организационен секретар на конференцията, катедра „Финанси”, УНСС, София, България

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти

4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб

 

 

Работни езици на конференцията

 • Български
 • Английски
 • Руски

 

 

Място на провеждане на конференцията

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Голяма конферентна зала

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

България

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 

15 септември 2018 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес:

http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

 

15 октомври 2018 г.

- Краен срок за изпращане на докладите (оформени съгласно изискванията) на следния адрес:

http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

 -  Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

 

 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС е 120 лв. (сто и двадесет лв.) (с включено ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 100 евро (сто евро).

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 14-та конференция на младите учени”.

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Гл.ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2018@unwe.bg   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 4067

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

http://young-scientists.unwe.bg/

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 1. МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.
 2. Авторите трябва приложат Декларация в свободен текст, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.
 3. При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.
 4. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично.
 5. Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок 15 септември 2018 г. електронно на следния линк на конференцията -  http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3
 6. Докладите се подават в посочения срок 15 октомври 2018 г. електронно на следния линк на конференцията – http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15
 7. Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.
 8. Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в Сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.
 9. Всеки участник с доклад ще получи един диск със Сборника от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.
 10. Най-добрите доклади могат да бъдат публикувани в изданията на УНСС – сп. „Икономически и социални алтернативи“ (на български език), http://www.unwe.bg/alternativi и сп. „Икономически алтернативи“ (на английски език), http://www.unwe.bg/eajournal/en.
 11. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.
 12. Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 1. Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. таблици, фигури (графики и диаграми) и библиография.
 2. Първата страница следва да съдържа следната информация:

Заглавие на доклада

Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote).

Резюме (максимум до 300 думи).

Ключови думи (максимум до 5 думи)

JEL класификация (поне един класификационен код)

 1. Да се избягват абревиатури, диаграми (схеми) и референции към текста в резюмето.
 2. На първата страница заглавието на доклада, имената на автора (авторите), научното звание, степента, местоработата, както и резюмето и ключовите думи за българските участници задължително трябва да бъдат написани на български и на английски език. За чуждестранните участници – те трябва да бъдат написани на съответния чужд език.
 3. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.
 4. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница).
 5. Структурата на докладите трябва да бъде следната:

Увод / Introduction

Дискусия на релевантната литература / Discussion of the relevant literature

Обяснение на методологията / Explanation of the methodology

Използване на данните и източници / Data use and sources

Описание на резултатите от изследването / Description of the results from the study

Заключение / Conclusion

Библиография / List of references

 1. Докладите, изготвени на български език или на руски език трябва да съдържат едно Резюме на работния език – в обем до 300 думи, и едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.
 2. Докладите, изготвени на английски език трябва да съдържат само едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.
 3. JEL класификацията може да бъде намерена на следния линк: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
 4. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания за форматиране:

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см .

Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal.

Междуредие: 1,5.

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered.

Номерация на страниците: долу, центрирано.

Име и фамилия на автора/ите (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след името и фамилията на автора,): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Формулите трябва да са центрирани и номерирани отдясно (1), (2),…

Всички графики и диаграми трябва да бъдат обозначени като фигури и последователно да бъдат номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени под фигурите.

Таблиците трябва да последователно номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени над таблиците.

Източникът на данните в таблица трябва да бъде посочен под таблицата. В таблиците и фигурите може да бъде включен текст на български език и на английски език – шрифт Font Times New Roman, 10 pt, normal.

При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила:

Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).

 

При цитиране в текста на публикации от други автори да се спазват посочените по-нататък правила. Когато се цитира конкретен текст от чужда публикация, да се посочват страниците: Павлов (2002, с. 333) твърди, че ". . . . . . ". Без посочване на конкретен текст е само: Павлов (2002) потвърждава тезата за наличието на връзка . . . Когато името на автора не е посочено директно в текста, то се поставя в скоби заедно с годината на публикацията: Този проблем е вече изследван (Кругман и др., 1997). Когато в едно изречение са посочени повече от един автор, те се цитират: Smith (2000) и Born (2002) също доказват, че . . . . При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както предлага Barney (1991; 1997) . . . или Изследвания през 90-те години ( Barney, 1991; 1997) показват, че . . . Ако се използват няколко публикации от един автор в една и съща година, след годината се добавя малка буква а, в, с и т.н. Пример: Предходно изследване на Porter (1990а) показва, че . . . , но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява това твърдение с нови аспекти. При цитиране на вторични източници форматът е: Изследване на Brown (2000, цитирано в Smith, 2004, с. 120) показва, че . . .

 

Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните източници.

Източниците (публикации и т.н.) се подреждат по азбучен ред на фамилиите на авторите – първо на кирили­ца, а след това на латиница и други езици.

Източниците на кирилица трябва да бъдат преведени на английски език.

Например: Tsankov, A., 1910. The Capital and the Profit from It. Sofia: State Publishing House (in Bulgarian).

Под всеки цитиран източник на кирилица – на български език, да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за транслитерацията. Пример: Ерхард, Л., 1993. Благоденствие за всички. София, УИ „Стопанство“. (Erhard, L., 1993. Blagodenstvie za vsichki, Sofia, UI „Stopanstvo“.)

Поредността на публикациите от един автор се отбелязва чрез добавяне на малки букви а, в, с и т.н. след годината на публикуване.

 

 1. 12.    Библиографията трябва да бъде изготвена по следния начин:

При съставяне на списъка с цитираните източници да се използват следните модели (формати):

 

За книги и монографии:

Porter, M., 1990. The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press.

Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999. Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill.

Георгиев, И., 1999. Основи на инвестира­нето. София: Университетско издателство "Стопанство".

 

За статии и периодични издания:

Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong Are Weak Patents? American Economic Review, 98(4), pp. 1347-1369.

Динков, Д., 2011. Виртуалните общно­сти в постмодерния свят. Икономически алтернативи, № 4, с. 3-18.

 

При посочване на автор от колективна публикация:

Friedman, M., 1991. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in J. Bower (ed.), The Craft of General Management. Boston: Harvard Business School Publications, 287-296.

 

За интернет/електронни източници:

Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, както следва: източник, година, заглавие на уеб документа или уеб страницата [средство за достъп], наличен в: уеб сайт адрес/ URL[Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)]

Пример:

American Economic Association, 2012. JEL Classification Codes Guide, [online] Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide [Accessed 15 May 2012].

Hart, K. (1998) The place of the 1898 Cambridge, Anthropological Expedition to the Torres Straits (CAETS) in the history of British social anthropology. Science as Culture. [Online] 11 (1). Available: http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html [Accessed 9 November 2003]

За непосочените случаи и източници следва да се използва Харвардската система за цитиране.

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

http://young-scientists.unwe.bg/bg/pages/11699/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82.html