Финансово-счетоводен факултет

ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

петък, 09 януари 2015 11:35 /
Начало:
сряда, 11 март 2015 16:30
Край:
сряда, 11 март 2015 18:00
Място:
Зала 2032а-"Научни съвети" на УНСС
Подробности:

На 11 март 2015 година ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет дневен ред (предварителен):

Д н  е в е н   р е д:

 

  1. Докторантски въпроси;
  2. Избор на НЖ
  3. Доклад-заключение за резултати от конкурс за академична длъжност ;
  4. Текущи.

 

 

 

По точка първа:

            Катедра „Счетоводство и анализ“

-         Предложение за избор на редовни и задочни докторанти по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ по държавна поръчка;

-         Предложение за отчисляване на докторант с право на защита.

 

Катедра „Финанси“

-         Предложение за избор на редовни и задочни докторанти по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ по държавна поръчка;

-         Предложение за трансформиране на докторантурата на Николай Манев;

-         Предложение за прекъсване на обучението в докторантура на Илияна Андронова;

-         Предложение за прекъсване на обучението в докторантура на Божана Венедиктова;

-         Предложение за отчисляване с право на защита;

-         Предложение за зачисляване в самостоятелна докторантура.

 

 

Катедра „Финансов контрол“

-         Предложение за избор на редовни и задочни докторанти по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)“ по държавна поръчка;

-         Предложение за промяна на темата на дисертационния труд на Веселина Касапова;

-         Предложение за удължаване срока на докторантурата на Десислава Константинова;

-         Предложение за удължаване срока на докторантурата на Веселина Касапова;

-         Предложение за удължаване срока на докторантурата на Цветелина Станева;

-         Предложение за трансформиране на докторантурата на Толя Кирилова;

-         Предложение за прекъсване на обучението в докторантура на Пепа Хаджиева;

-         Предложение за прекъсване на обучението в докторантура на Петър Ангелов.

 

По точка втора:

            Катедра „Финанси“

            Предложение за определяне  на членове на Научно жури и дата за защита на докторант към катедрата.

 

По точка трета:

            Катедра „Счетоводство и анализ“

            Доклад на председателя на НЖ по проведени конкурси за академична длъжност „главен асистент“;

            Доклад на декана на ФСФ за хода на конкурсната процедура и спазването на изискванията на нормативната уредба.

 

По точка четвърта:

  • O Катедра „Финанси“

u Предложение за избор на хонорувани асистенти –

д-р Красимир Криводолски и Атанас Панчов;

u Предложение за удължаване на трудовия договор на проф.д-р Н.Николова.

 

  • O Председател на Алумни клуба на ФСФ.