Финансово-счетоводен факултет

Заседание на Факултетния съвет

понеделник, 14 септември 2015 11:17 /
Начало:
понеделник, 05 октомври 2015 17:00
Край:
понеделник, 05 октомври 2015 18:00
Място:
зала 2028а на УНСС
Подробности:

На 05 октомври 2015 г. от 17,00 ч. в зала 2028а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

ДНЕВЕН РЕД (проект)

1. Учебна дейност;

2. Докторантски въпроси;

3. Избор на НЖ във връзка с конкурси, обявени от катедра "Финанси";

4.Решение за свикване на Общо събрание на ФСФ, определяне на численост и структура;

5.Текущи

ПОДРОБЕН ДНЕВЕН РЕД:

По точка първа: Обсъждане предложения на ръководството на катедра "Финансов контрол" относно избор на хонорувани преподавателите към катедрата и възлагане лекционни курсове и част от лекционни курсове на нехабилитирани преподаватели от катедрата.

По точка втора: Разглеждане тримесечни отчети на редовните докторанти към катедрите.

По точка трета: Избор на НЖ във връзка с конкурси за академична длъжност "главен асистент"; Избор на НЖ за присъждане на ОНС "Доктор"