Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 14:10

Акредитация

Факултетният съвет към Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 20 февруари 2017 г. /Протокол №ФС-05/, в изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД), а именно:

 

Факултетна Комисия за осигураване и оценяване на качеството  (ФКООК)


ПРЕДСЕДАТЕЛ            

Доц.д-р Румяна Савова Пожаревска – Зам.-Декан на Финансово-счетоводен факултет

ЧЛЕНОВЕ                        

Доц.д-р Росица Недкова Иванова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ”;

Доц.д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – зам.-ръководител на катедра „Финансов контрол”;

Доц.д-р Жеко Николаев  Милев – Преподавател в катедра „Финанси”;

Доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова – Председател на Контролно-ревизионния съвет на СО на ВОН при КНСБ в УНСС;

Атанас Мишев, фак. № 14112174 – студент, спец. „Финанси“;Елена Димитрова Борисова, фак. № 14112180 – студент, спец. „Счетоводство“;

Нора Иванова Петрова, фак. № 14112209  – студент, спец. „Финансов контрол“;

Д.е.с . Бойко Костов – председател на ИДЕС - представител от практиката;

Д.е.с. Емил Асенов Евлогиев – зам.председател на ИДЕС и член на Сметната палата - представител от практиката.

 

                                               

Факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

ПРЕДСЕДАТЕЛ             

Проф.д-р Маргарита Русева Александрова-Борисова– Зам.-Декан на Финансово-счетоводен факултет

ЧЛЕНОВЕ                         

Проф.д-р Даниела Милчова Фесчиян – зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”;

Доц.д-р Гергана Илиева Михайлова - Борисова – зам.-ръководител на катедра „Финанси”

Доц.д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – зам.-ръководител  катедра „Финансов контрол”;

Доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова – Председател на Контролно-ревизионния съвет на СО на ВОН при КНСБ в УНСС;

Иван Камов, фак. № 14112117 – студент, спец. „Финанси“;

Йорданка Илиева Карамфилова, фак. № 14112399 – студент, спец. „Счетоводство“;

Биляна Красимирова Захариева, фак. № 14112028  – студент, спец. „Финансов контрол“;

Йордан Карабинов – председател на УС на Института на вътрешните одитори в България, представител от практиката.

 

 

Факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ            

Доц.д-р Олег Йорданов Димов – Зам.-Декан на Финансово-счетоводен факултет

ЧЛЕНОВЕ                         

Гл.ас. д-р Михаил Желязков Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ”;

Ас.д-р Милена Миодраг Ковачевич – научен секретар на катедра „Финанси”;

Гл.ас.д-р Тома Маринов Дончев – научен секретар на катедра „Финансов контрол”;

Марио Дианов  Касабов – докторант – кат.“Финанси“;

Кирил  Димитров Башикаров –докторант-кат.“Счетоводство и анализ“;

Кирил Петров Митов – докторант – кат. „Финансов контрол“.