Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 26 май 2021 13:57

Акценти

ГОДИНА

ТЕМА

Български лектори

Чуждестранни лектори

2012

Кръгла маса на тема: “Промени в одиторските и счетоводните директиви”

Г-н Бойко Костов председател на УС на ИДЕС; гл.ас. д-р Христо Маврудиев

 

2012

„Актуални проблеми на счетоводната професия“

Бойко Костов председател на УС на ИДЕС

Проф. д.ик.н. Иван Душанов

Доц. д-р Мариана Михайлова

 

2012

Публична лекция на тема “Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи”

 

г-н Робърт де Конинг

2012

Научен семинар и дискусия на тема: “Европа и проблемите в еврозоната

 Г-н Ивайло Калфин - евродепутат

Проф. Филип Сосие, Франция

Проф. Антонио Мендога, Португалия

2012

“Ефективни методи за борба с корпоративните измами”

Г-н Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

Председател на УС на ИВОБ

 

2012

Популяризиране на ИДЕС

Бойко Костов председател на УС на ИДЕС

 

2013

Среща на студенти с представители на ВРР (Profesional Education)

и АССА (Association of Chartered Certified Accountants) относно квалификации на АССА

Г-н Стефан Димитров – изпълнителен директор на TMF Services Bulgaria

Г-жа Андрея Станциу – регионален директор за АССА.

2013

Лекция-презентация на представители на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 

Г-н Джъстин Ует и

Г-н Шон Робърстън

2013

Публична лекция пред от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции.

 

Г-н Борислав Стефанов

 

2013

Публична лекция на тема: “Представяне на дейността на Института на вътрешните одитори в България”

Г-н Йордан Карабинов, председател на Управителния съвет на ИВОБ.

 

 

2013

Публична лекция на тема:“Представяне на дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”

Г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

2013

Среща със студенти  „Представяне на ИДЕС“

Бойко Костов председател на УС на ИДЕС

 

2014

Семинар на тема "Преоценката за счетоводни цели"

Лектори от: Съюз на счетоводителите, Асоциация на счетоводителите,

Камара на независимите оценители в България

 

2014

Ден на отворените врати

ИДЕС

ФСФ

Алумни клуб

 

2014

„Проекции в развитието на нормативната уредба на счетоводството в Република България“

Лектори от Министерство на финансите, ИДЕС, КПНРО, Съюз на счетоводителите, Асоциация на счетоводителите

 

2014

Публична лекция относно актуални проблеми на МСС и МСФО от представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

 

Г-н Джъстин Ует

2014

Бизнес лекция на директора по европейските въпроси на Института на чартър счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) – господин Мартин Мануци на тема: „Директиви на

европейския парламент

за счетоводство и одит“

 

 

Г-н М.Мануци

Директор по европейските въпроси на ICAEW

2014

Лекция-презентация на представители на АССА (Association of Chartered Certified Accountants)

 

Г-жа Андрея Станциу – регионален директор за АССА

2014

Среща на студенти с г-н Мартин Мануци, директор по европейските въпроси на ICAEW относно признаването на изпити от първо сертификационно ниво за студентите, завършили ФСФ

 

Г-н М.Мануци

Директор по европейските въпроси на ICAEW

2014

Кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит

Лектори от:

от ФСФ на УНСС

КПНРО

ИДЕС

 

2014

Кръгла маса по актуални проблеми на управленското счетоводство, на финансовите институции и на аграрните предприятия.

Проф. д-р Д. Фесчиян

Доц. д-р Бойка Брезоева

Доц. д-р Катя Златарева

Доц. д-р Теодора Рупска

 

2015

Публична лекция на Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн

Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева

 

2015

Среща на студенти с  г-жа Михаела Робу и г-жа Роксана Георге, регионални мениджъри на АССА за югоизточна Европа относно сертификатите на АССА

 

Г-жа Михаела Робу и г-жа Роксана Георге, регионални мениджъри на АССА за югоизточна Европа

2015

Среща със студенти Тема на събитието: "Предизвикателства пред одиторската професия.

Лектори от ИДЕС

Г-н Б. Костов

Г-н Мариан Николов

 

2015

Втори семинар-обучение на тема "Оценка на вземанията за целите на апорта"

Лектори

Г-н Б. Костов

Г-жа Вили Касърова

 

2015

Публична лекция пред студенти относно квалификациите на АССА

 

Г-жа Михаела Робу - регионален мениджър на АССА за югоизточна Европа

2016

Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“

Лектори от ФСФ на УНСС и КПНРО

Г-жа Ваня Донева

 

2016

Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор”

Лектори

Г-жа Свилена Симеонова

Г-жа Валерия Динева

 

2016

Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България"

Г-н Николай Василев 

Г-н Любомир Дацов

 

2016

Студентска кръгла маса на тема „Новият закон за счетоводството – съдържателни аспекти и проблемни тези“

Лектор

Проф. д-р Сн. Башева

 

2016

Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства"

Лектор

Г-н Велин Филипов

Зам. председател на ИДЕС

 

2016

Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“

 

Г-н М.Мануци

Директор по европейските въпроси на ICAEW

30.11.2016 

Проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и екипът по Университетския проект "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА)  - доц.д-р Румяна Пожаревска, доц.д-р Силвия Трифонова, гл.ас.д-р Михаил Мусов, гл.ас.д-р Тома Дончев, гл.ас.д-р Мария Маркова, ас.д-р Георги Ранчев проведоха среща на 30 ноември т.г. с г-жа Роксана Георге - мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа,към Association of Chartered Certified Accountants (АССА), офис Букурещ, Румъния.

На срещата бе обсъдено предстоящото акредитиране на учебните програми (F5 - "Управление на изпълнението"; F6 - "Данъчно облагане"; F7 - "Финансово отчитане"; F8 - "Одит и сигурност" и F9 - "Финансов мениджмънт"),  съгласно изискванията на АССА.

 

 

г-жа Роксана Джордже 

(регионален мениджър за обучение на АССА)

м. ноември 2016 

ФСФ организира и проведе бизнес игра, предоставена от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW),  със студенти от ФСФ.

 

 

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Г-н Justin West, представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

11.11.2016 

Дванадесета международна научна конференция на младите учени под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз – наука и бизнес“. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните водещи национални и международни университети и институции:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia.)

 -         „Инвестор.БГ“.

Ръководство на ФСФ

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Снежана Башева

 

Председател на организационния комитет

Доц. д-р Силвия Трифонова

 

19-21.12.

2016 

Във връзка с разработването и въвеждането на „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David Brookfield – главен модератор на квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification) – проведе обучителни семинари, предназначени за преподаватели. Семинарите бяха организирани в следните две тематични области: (1) Getting Recognised for Excellent Work и (2) Implementing Competency Based Examinations and Assessments. 

 

Ръководство на ФСФ

 

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Dr David Brookfield  - представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

м. януари 2017 г.

Акредитация  за 2017 г. на ФСФ и УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales  за шест модула от сертификационното ниво на обучение на ICAEW.

Ръководство на ФСФ

 

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Г- н Мартин Мануци

представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

03.04.2017 

Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура на счетоводството – същност и перспективи на развитие“. 

Проф.д-р Сн.Башева

 Студенти от поток 111, 4 курс на специалност „Счетоводство“ с научен ръководител проф.д-р Сн. Башева

 

27-28.04. 2017 

В гр. Пловдив, под патронажа на Министерството на образованието и науката, се проведе Международния панаир на тренировъчните фирми «ТФ ФЕСТ 2017». Във форума  участваха  фирми от България, Белгия, Румъния, Сърбия и Черна. Учебно-тренировъчната фирма „ФСФ“ ООД – УНСС зае първо място в категорията „Изряден данъкоплатец“. Студентите бяха наградени от Ректора на УНСС

Проф. д-р Стоян Стоянов

Гл.ас. д-р Христо Маврудиев

 

м.май 2017 

Разработена беше съвместна акредитирана програма (Joint Accreditation Programme) между УНСС и ICAEW за магистърска специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“.

При успешно дипломиране в ОКС „магистър“ по програмата на студентите ще бъдат признати два модула от професионалното ниво на обучение на института. Като резултат, студентите от ФСФ могат да постигнат признаване на осем модула на обучение от общо петнадесет на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) .

Ръководство на ФСФ

 

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Г- н Мартин Мануци

представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

03.05.2017 

Майсторски клас на PROF. DR HAB. Zbigniew W Leszczynski, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology.

Ръководство на ФСФ

 

 

prof. Dr hab. Zbigniew W Leszczynski, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology

11.05.2017 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев награди с грамоти девет студенти и един докторант „за успешното представяне на „ФСФ“ ООД – УНСС на Международния панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2017, първо място в категорията „Изряден данъкоплатец“ и за утвърждаване на авторитета на УНСС“.

В панаира, който се проведе на 27-28 април в Пловдив под патронажа на Министерството на образованието и науката, участваха  фирми от България, Белгия, Румъния, Сърбия и Черна гора.

 

 

16.05.2017 

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens.

 

 

17.05.2017 

Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. Организатори на форума бяха Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), Юридическия факултет, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и катедра „Национална и регионална сигурност“. В конференцията участваха представители на прокуратурата, МВР, съдебни експерти, специалисти от частния сектор, Fibank и др

Ръководство на ФСФ

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Снежана Башева

 

Председател на организационния комитет

Доц. д-р Румяна Пожаревска

 

20-28.05.

2017 

В периода 20-28 май в УНСС се проведе мастър клас "Forensic Accounting", воден от д-р Дейвид Аустил, професор по счетоводство и бизнес право към Union University, Jackson, Tennessee, USA.

Ръководство на ФСФ

 

 

Д-р Дейвид Аустил, професор по счетоводство и бизнес право към Union University, Jackson, Tennessee, USA.

м.май-юни 2017 

Проведено обучение на преподаватели от ФСФ от страна на представители на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)  по учебните програми на новата магистърска специалност.

Ръководство на ФСФ

 

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Г- н Мартин Мануци

представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

19.07.2017

Акредитация на ФСФ и УНСС до 2023 год. от Аssociation of Сhartered Сertified Аccountants за осем модула от фундаменталното ниво на обучение на АССА.

Ръководство на ФСФ

 

Доц. д-р Мариана Михайлова

 

Гл.ас. д-р Тома Дончев

г-жа Андреа Станциу  (регионален  директор за  Югоизточна Европа  на АССА)

 

г-жа Роксана Джордже 

(регионален мениджър за обучение на АССА)

19.10.2017 

Среща на ръководството на ФСФ с   регионалния  директор за  Югоизточна Европа  на АССА г-жа Андреа Станциу, регионалния мениджър за обучение г-жа Роксана Джордже и  финансовия директор на „БТВ медия груп“  г-н Дейвид Стефан.

Информационна среща на студенти и преподаватели от ФСФ с представителите на АССА относно стартирането на бъдещата магистърска програма.

Ръководство на ФСФ

 

Доц. д-р Мариана Михайлова

 

Гл.ас. д-р Тома Дончев

г-жа Андреа Станциу

(регионален  директор за  Югоизточна Европа  на АССА)

г-жа Роксана Джордже 

(регионален мениджър за обучение на АССА)

 

31.10.2017 

Среща на Justin West, представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), със студенти и преподаватели от ФСФ относно организиране на обучение по модул «Счетоводство», с опция студентите да получат две дипломи при успешно завършване – диплома на УНСС и диплома от ICAEW CFAB (сертификат по бизнес и финанси).

Гл.ас. д-р Михаил Мусов

Г-н Justin West, представител на Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

16.11.2017 

Научна конференция по случай честването на 65-годишнина на Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

Ръководство на ФСФ

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Снежана Башева

 

Председател на организационния комитет

Доц. д-р Емил Асенов

 

17.11.2017 

Тринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”. Конференцията се проведе от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia.

Ръководство на ФСФ

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Снежана Башева

 

Председател на организационния комитет

Доц. д-р Силвия Трифонова

 

 

 

 

 

 

 2018 година

 

12.01.2018     Участие в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2018”

 По покана на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ, и гл.ас. д-р Михаил Мусов – координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW, посетиха ежегодната конференция в областта на висшето счетоводно образование „Annual Higher Education Conference, 2018”, която се проведе на 12.01.2018 г. в гр. Лондон, Великобритания.

 

19.01.2018     Майсторски клас по счетоводство

В изпълнение на сключения Меморандум с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) и УНСС (ФСФ) на 19 януари 2018 г. се проведе Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15. Лектор – доц.д-р Бойка Брезоева.

 

18.02.2018     Проведен семинар

Съвместно с Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) бе проведен семинар на тема „Особености при отчитането на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия в помощ на независимия оценител“. Лектор – доц-д-р Камелия Савова-Симеонова.

 

07.03.2018     Сключване на меморандум

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Николай Гърнев, управляващ съдружник на Ърнст и Янг България ЕООД, подписаха меморандум за сътрудничество. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на Ърнст и Янг България – Надя Михова, мениджър Човешки ресурси.

 

07.03.2018     Дарение

Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) дари на университетската библиотека книгите International Professional Practices Framework (IPPF), CIA Exam Practice Questions – Certified Internal Auditor и Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, които са издание на Глобалния институт на вътрешните одитори, чийто председател ще  посети УНСС през април.

   

 

07.03.2018     Лекция пред студенти

г-н Димитър Тошев - старши специалист "Превенция на измами" на Пейсейф България изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Превенция на финансови измами и онлайн сигурност".


  

14.03.2018     Лекция пред студенти

г-н Владимир Икономов – ръководител проекти в Първа инвестиционна банка изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция".

 

 23.03.2018     УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти


 23.03.2018     При огромен интерес премина прожекцията на False Assurance в УНСС – първия образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Зрителите в пълната аула „Максима“ видяха и дискутираха част от съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, събиране на информация, надеждност на вътрешните контроли, оценка на риска за киберсигурността, риск мениджмънт, лидерство и др.

16.04.2018      Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование"


23.04.2018       Среща на студентите от факултета с ръководството на  одиторската  компания ЕY


25.04.2018       Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и "Крестън БулМар"ООД


28.04.2018       Деканът на факултета, проф. д-р Сн.Башева се срещна с еврокомисар Мария Габриел.


14-18.05.2018 Катедрите от Финансово-счетоводния факултет проведоха Дни на отворените врати.


15.05.2018      Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in  England and Wales (ICAEW), организира Employability Skills Workshop за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton.


16.05.2018      Подписан бе меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV.


16.05.2018      С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев


30.05.2018       Проф. д-р Сн.Башева, декан на ФСФ взе участие при връчването на традиционните годишни награди "Застраховател на годината".


01-02.10.2018   Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет взеха участие в Третата международна конференция по “Accounting Finance and Auditing Symposium”, организирана от факултет „Икономика и Администрация “ на Тракийския Университет, която се състоя от 1 до 4 октомври в гр.Одрин, Република Турция, на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance”.


09.10.2018    Проведена бе среща на ръководството  и преподаватели от ФСФ с магистри от магистърската програма "Счетоводство, финансов контрол и финанси", акредитирана от АССА.


11.10.2018       На 11 октомври 2018 г. се проведе среща на ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие проф. д-р Любомир Дракулевски и зам.-декана за международно сътрудничество и наука проф. д-р Весна Буцевска след подписване на Договор за сътрудничество на ректорско ниво.


09.11.2018  и 10.11.2018   

Срещи на студенти, обучаващи се на английски език, с нашите партньори от АССА

Първата среща, на 9 ноември, бе със студентите от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата са:

-          - препотвърдено  бе от АССА, че дипломиралите се студенти ще бъдат освободени от 8 от 9 изпита от фундаменталното ниво на АССА(F1-F7 и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси.

-         -  дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in accounting and business могат да получат след дипломирането си и полагането на 2 изпита(F8 и един измежду F5, F6, F7, F9). ACCA member могат да станат кандидати успешно издържали F8 и 4 изпита от професионалното ниво https://www.accaglobal.com/pk/en/student/becoming-member.html).

-          Христина Христова от МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV), партньор на УНСС, представи възможностите за подкрепа, които МДВ може да окаже - онлайн курсове, учебни материали, mock exams и други;

-          Lincoln Miles, tutor на МДВ даде ценни съвети на магистрите за тяхното обучение и описа своя път от завършването на актьорско майсторство до ACCA-member.

Срещата на 10 ноември беше със студентите от бакалавърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Те бяха запознати с възможностите, които техните колеги от акредитираната от АССА магистратура вече имат – да се подготвят като висококвалифицирани специалисти, които притежават знанията и уменията, позволяващи стратегическо мислене и иновативни решения в един бързо променящ се свят! Беше обявен следващият прием за магистратурата „Счетоводство, финансов контрол". 


2019 година


17-01-2019      Проф. Снежана Башева, декан на ФСФ, и доц. Михаил Мусов – координатор на меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW, участваха в ежегодната конференция в областта на висшето счетоводно образование „Annual Higher Education Conference, 2019”, която се проведе на 17 януари т.г. в Лондон, Великобритания.


06-03-2019    На работна среща в УНСС деканът на ФСФ, проф. д-р Сн. Башева и проф. Киймет, декан на икономическия факултет на Тракийския университет обсъдиха следващите стъпки във връзка със създаването на съвместна бакалавърска програма.


25 и 26-03-2019   Деканът на ФСФ, проф. д-р Сн. Башева взе участие в годишната среща с представители на ICAEW. Срещата е в рамките на сключения меморандум и договорни отношения между  ИДЕС, ICAEW  и УНСС. На срещата се обсъдиха  въпроси относно: учебните материали и други въпроси, свързани с изпитите; насоките  дадени на кандидатите по отношение на изпитите; преглед на начина на оценяване на изпитите и дискусия за съществуващи проблеми и очаквано съдействие от ICAEW.


04-04-2019      На 04 април 2019 г.  се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги", с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с постановките на новия стандарт, отчитащ лизинговите операции. На студентите и докторантите бе предоставена възможност под формата на делови игри да разберат ефектите от промените в стандарта .

 

09-04-2019         Деканът на ФСФ, проф д-р Снежана Башева и зам.-деканът по качеството и международното сътрудничество, проф. д-р Румяна Пожаревска  участваха с пленарен доклад в конференция на Университета - Болоня, Италия, която се проведе на 9 април 2019 г.


17-19/04-2019      

Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин

В периода 17 - 19 май т.г. в УНСС се проведе майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Участие взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

С проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, която беше в УНСС по покана на проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, бяха продължени преговорите за съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол между УНСС и Тракийския университет в Одрин. В тях участваха и доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС, доц. д-р Мария Маркова, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и гл. ас. д-р Тома Дончев, координатор по меморандума с АСЕРИ.

22-05-2019     На 22 май 2019 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“. На кръглата маса взеха участие представители на Българска народна банка,  Комисия за финансов надзор,  Асоциация на българските застрахователи, одиторски дружества, участвали в изпълнение на съвместни одити и други.По време на кръглата маса бяха представени резултатите от проучване от изследване на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовите отчети към УНСС за приложимостта на съвместния одит. Обсъдени бяха и резултатите от тематични инспекции на КПНРО.

Кръглата маса бе организирана от КПНРО, ИДЕС и ФСФ.

29-05-2019      Подписан бе меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД. "Установяване на работни взаимоотношения в областта на студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми". В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в организирането на майсторски класове по актуални теми пред студенти и експерти от практиката, на бизнес игри и тренировъчни фирми, съвместни изследователски дейности и образователни проекти.

03-06-2019             Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител  на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша.

25-06-2019         На 25 юни 2019 година в зала "Изток" на Народното събрание на Р България се проведе Кръгла маса на тема "Ефективност на публичите разходи". По покана на проф.д-р Борис Грозданов - председател на Фискалния съвет на България в Кръглата маса взеха участие: проф. д-р Снежана Башева - декан на ФСФ, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска.

03-10-2019       Господин Mark Proterough, изпълнителен директор „Обучение и професионално развитие“ в Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), бе на официално посещение в УНСС. В компанията на Joanna Szychowska, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“, г-н Proterough проведе работни срещи с ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, декана на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) – проф. д-р Снежана Башева, зам.-декана по качеството и международното сътрудничество на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и главния секретар по международното сътрудничество на УНСС – доц. д-р Михаил Мусов.

05-11-2019    Председателят на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет доц. д-р Силвия Трифонова получи НАГРАДАТА „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД“ („BEST PAPER AWARD“) на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), която се проведе в периода 27 – 28 септември 2019 г. в Технологичния университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), град Сунгай Петани (Sungai Petani), област Кеда (Kedah), Малайзия. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е съорганизатор на тази престижна международна научна конференция.

15-11-2019      Аула „Максима“ се оказа тясна да побере всички желаещи да гледат “Without Question” – новият образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Над 600 зрители видяха и дискутираха съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, професионален скептицизъм, комуникация, конфиденциалност, лидерство и др. Лентата е прожектирана в университети в над 20 страни от целия свят, но никога досега пред толкова многобройна аудитория.

20-11-2019        Няколко месеца след подписването на меморандума за сътрудничество между УНСС и Делойт България,  фирмата дари на нашия университет 44 учебника на английски език. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник Делойт България, за дарението, което ще бъде предоставено на университетската библиотека за ползване от студентите и преподавателите.

22-11-2019 Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ се проведе в Голямата конферентна зала на УНСС на 22 ноември 2019 г. Организатор на форума е Финансово-счетоводният факултет на УНСС в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Университета на Сплит, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия, Луцкия национален технически университет, Техническия университет в Лодз и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие.

25 ноември 2019 година, 14,00 ч., Голяма конферентна зала на УНСС се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

При процедури на тайно гласуване бяха избрани:
Декан - проф. д-р Румен Брусарски
Зам.-декани - доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, доц. д-р Силвия Трифонова-Праматарова и доц.д-р Емил Асенов.
Председател на ОС на ФСФ - проф. д-р Румяна Пожаревска 
Зам.-председател на ОС на ФСФ - доц. д-р Олег Димов.
Беше избран и Факултетен съвет от 29 члена.

20-12-2019     Университетът ни получи акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA). На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management Accountant (CGMA), разработена от CIMA в партньорство с Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. С това, УНСС е първият и единствен университет в страната, чийто специалности са акредитирани от трите водещи професионални организации в света – Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и CIMA.2020 година

 

04-03-2020     Отборът на УНСС, с академичен наставник проф. д-р Димитър Ненков, спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2019 - 2020 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Финанси“, ОКС „магистър“.

 

13-07-2020     Ректорът на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

Документът беше подписан и от проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет, който ще представлява УНСС за изпълнението на договора. Координатор по рамковия договор за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“.

18-12-2020 г.  Наши студенти участваха в  JUNIOR IR CLASS 2020 

В изпълнение на Меморандума за сътрудничество между Финансово-счетоводния факултет и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) студенти от УНСС участваха във втория в България обучителен курс за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари.

Партньори на АДВИБ по организиране на събитието бяха УНСС, ПФБК, Асоциацията на индустриалния капитал, Националната комисия по корпоративно управление,  Монбат АД, Софарма АД, Стара Планина Холд АД, Трейс Груп Холд АД и Топливо АД.

2021 година

01-03-2021 г.     Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, подписаха рамковото споразумение за сътрудничество днес в зала „Тържествена“ на УНСС.

04-03-2021 г.         За втора поредна година отборът на УНСС с академичен наставник проф. Димитър Ненков спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2021 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ и Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“.