Финансово-счетоводен факултет

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

четвъртък, 30 май 2019 8:48

НАУЧЕН СЕМИНАР 

по научноизследователски проект,

финансиран по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието и науката 

на тема

“Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

16 май (четвъртък), 2019 г., 13:00 часа, Малка конферентна зала на УНСС

 

 

На 16 май 2019 г. в УНСС се проведе научен семинар на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”.

Научният семинар се организира от доц. д-р Силвия Трифонова, ръководител на научноизследователски проект, финансиран по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката на Република България. Доц. д-р Силвия Трифонова е председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

Членове на научноизследователския проект са проф. д.ик.н. Николай Неновски, катедра „Финанси”, УНСС, доц. д-р Цветана Стоянова, научен секретар на катедра „Управление” и директор на Центъра за добри управленски практики, УНСС, доц. д-р Атанас Атанасов, катедра „Статистика и иконометрия”, УНСС, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, научен секретар на катедра „Недвижима собственост”, УНСС, гл. ас. д-р Милена Ковачевич, научен секретар на катедра „Финанси”, УНСС, гл. ас. д-р Янко Христозов, катедра „Финанси”, УНСС, редовен докторант Свилен Колев, катедра „Финанси”, УНСС, и редовен докторант Даниел Парушев, катедра „Управление”, УНСС.

Научният семинар бе официално открит от ръководителя на проекта. В научния семинар взеха участие с научни доклади доц. д-р Силвия Трифонова, ръководител на проекта, редовен докторант Свилен Колев, член на проекта, и изявени студенти, обучаващи се в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на научноизследователския проект – иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки по света.

 

 Работната атмосфера по време на научния семинар

 

 Редовен докторант Свилен Колев от катедра „Финанси”, УНСС, изнася своя научен доклад на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

 

 Богомила Корманова, студент в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”, ОКС "Бакалавър", УНСС, изнася своя научен доклад на тема „Сравнителен анализ на конвенционалната и неконвенционалната парична политика на ЕЦБ”

 

 Стоян Тушинов, студент в специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”, ОКС "Бакалавър", УНСС, изнася своя научен доклад на тема „Цели и инструменти на паричната политика на ЕЦБ”

 

На научния семинар присъстваха над 50 участника. В семинара участваха ръководителят и членовете на научноизследователския проект, хабилитирани преподаватели от УНСС от различни катедри и факултети, млади учени – асистенти и докторанти, както и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.

 

Участници и гости на научния семинар

 

 

 Участници и гости на научния семинар

 

На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното закриване на научния семинар. Всички присъстващи бяха изключително удовлетворени от нивото на представените научни разработки и проведените дискусии по проблемите на иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки по света.

 

 Връчване на сертификатите за участие в научния семинар

 

 Ръководителят и членовете на научноизследователския проект, участници в научния семинар на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

 

Резултатите от проведения научен семинар на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” ще бъдат публикувани в сборник с доклади, който предстои да бъде издаден на електронен носител от Издателския комплекс на УНСС (ИК – УНСС).

 

 

Галерия снимки от РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема  “Иновативната неконвенционална парична поли ...