Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 18 март 2019 14:49

Рамкови споразумения

           

№ по ред

Страна по подписано рамково споразумение

Координатор

1.

Институт на вътрешните одитори в България

Проф. д-р Михаил Динев

2.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

 

Доц. д-р Катя Златарева

3.

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

 

Проф. д-р Снежана Башева

4.

Камара на независимите оценители в България

Доц. д-р Олег Димов

5.

Българска банка за развитие

Проф. д-р Огнян Симеонов

6.

Фонд за гарантиране влоговете в банките

Проф. д-р Емилия Миланова

7.

Publishing society,  Zilina, SLOVAKIA

Проф. д-р Румяна Пожаревска

8.

Инвестор.БГ АД

Доц. д-р Силвия Трифонова

9.

Университета на Сплит, Факултет по икономика

Доц. д-р Силвия Трифонова

10.

Университета в Риека, Факултет по икономика

Доц. д-р Силвия Трифонова

11.

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България)

 

Доц. д-р Атанаска Филипова

12.

Университета в Лодз, Полша

Доц. д-р Михаил Мусов

13.

МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД

Гл.ас. д-р Георги Ранчев

14.

Център за учебно-тренировъчни фирми

Гл.ас. д-р Христо Маврудиев

15.

ЪРНСТ И ЯНГ – БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Снежана Башева

16.

Крестън-Булмар

Доц. д-р Олег Димов

17.

INSTITUTE OF CHARTERED ACOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)

 

Проф. д-р Румяна Пожаревска;

 доц. д-р Михаил Мусов

 

18.

ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (АССА)

 

проф. д-р Снежана Башева;

гл. ас. д-р Тома Дончев

 

19.

Полтавски университет по икономика и търговия - ПУЭТ, УКРАЙНА

Проф. д-р Румяна Пожаревска

20.

Луцкий национально-технический университет – ЛУЦК, УКРАЙНА

Проф. д-р Румяна Пожаревска

21.

АLMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI ВOLOGNA-SEDE DI RIMINI – ITALIA

 

Доц. д-р Мариана Михайлова