Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 22 юли 2020 14:28

История

Създаден е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни науки), а през 1947 г. се създава Факултет за стопански и социални науки (при Софийския държавен университет). За рождена дата на днешния факултет обаче се смята 1952 г. (при създаването на ВИИ “К. Маркс”), когато той получава наименованието Финансово-счетоводен факултет. През 1995 г. с решение на Академичния съвет се обособява като един от седемте факултета на УНСС.

Факултетният съвет  (мандат 2019-2023 г.) се състои от 29 души, от които 10 професори, 13 доценти, 3 главни асистенти и 3 студенти.

Във факултета има три катедри:

  • “Финанси”;
  • “Счетоводство и анализ”;
  • “Финансов контрол”.

Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”.

В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, застраховане, счетоводство и анализ на финансовите и нефинансовите предприятия, контрол във финансовия сектор, контрол върху държавните приходи и одитинг.

Завършилите факултета могат да работят като финансисти, счетоводители, одитори в местни и централни органи на властта, независими одитори и икономисти на всички равнища на управление в предприятия и в държавната администрация.