Финансово-счетоводен факултет

Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет

сряда, 11 юни 2014 13:27 /
Начало:
понеделник, 30 юни 2014 17:30
Край:
понеделник, 30 юни 2014 19:00
Място:
Зала 2032а-"Научни съвети" на УНСС
Подробности:

ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

30 юни 2014 г. /понеделник/ от 17,30 часа, зала 2032а

 

Д н  е в е н   р е д:

 

  1.       Докторантски въпроси:

Катедра „Финанси“- представяне тримесечни отчети на редовните докторантите към катедрата;

Катедра „Счетоводство и анализ“- представяне тримесечни отчети на редовните докторантите към катедрата;

Катедра „Финансов контрол“ – представяне тримесечен отчет на редовен докторант към катедрата;

Катедра „Финанси“ – предложение за отчисляване на докторант с право на защита;

Катедра „Финанси“ – предложение за зачисляване на докторант към катедрата и утвърждаване на индивидуален учебен план.

V.Катедра "Финанси"-предложение за прекъсване срока на докторантурата на р.д. Светослав Джонев;

Катедра „Финансов контрол“ – предложение за промяна в темата на дисертационен труд на докторант към катедрата.

 2.      Определяне на състав на НЖ съгл. чл. 134 от ПУД на УНСС – Част Трета-Доктор и дата за публична защита на докторанти, във връзка с предложения от ръководството на катедра „Финанси“:

Определяне на състав на НЖ съгл. чл. 134, ал.1 и  чл.135, ал.6 от ПУД на УНСС, част Трета-Доктор и дата за защита на дисертационен труд на докторанта към катедра „Финанси“ – Диана Металова;

Определяне на състав на НЖ съгл. чл. 134, ал.1 и  чл.135, ал.6 от ПУД на УНСС, част Трета-Доктор и дата за защита на дисертационен труд на докторанта към катедра „Финанси“ – Радостин Вазов.

 3.      Учебна дейност:

Обсъждане и приемане на нови учебни планове и квалификационни характеристики на  магистърски планове на катедра „Финанси“;

Предложение от ръководството на катедра „Финанси“ за избор на хонорувани преподаватели и възлагане на лекционни часове на нехабилитирани преподаватели към катедра „Финанси“;

V.Предложение то ръководството на катедра "Финансов контрол" за приемане на дисциплина за ОКС "Магистър".

 

 4.      Доклад на председателя на Атестационната комисия на ФСФ във връзка с атестиране на асистенти от катедра „Счетоводство и анализ“.

 

 5.      Текущи.

                                                            ДЕКАН НА ФСФ: (п)

                                                            ПРОФ.Д-Р СН. БАШЕВА

Прикачени файлове:

application/pdf Покана-ФС-30062014.pdf - 568 KB