Финансово-счетоводен факултет

Обновено: петък, 24 февруари 2012 13:13

Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото"

Форум на младите научни работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе организирана от Финансово-счетоводния факултет съвместно със Студентския съвет на УНСС.

Като забележителна определи конференцията проф. д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, с аргументацията, че „форумът се прави в университет № 1 от младите хора на университет № 1". Той изтъкна, че организаторът - Финансово-счетоводният факултет, притежава мощта и качествата, които трябва да се носят като знаме от младите хора. Проф. Статев поздрави участниците в конференцията и от името на ректора на университета проф. д-р Борислав Борисов, като даде насока на дискусиите и докладите към ефективни научни изводи. „На мен ще ми е интересно какво ще определите като своеобразен пътен знак на еврото: дали той ще е за „магистрала" или ще сочи „път без изход", акцентира първият зам.-ректор.

Подобни форуми са особено важни за младите научни работници, изтъкна проф. д.ик.н. Пламен Мишев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и международните проекти на УНСС. Конференцията е път за младите учени в утвърждаването и приобщаването им към академичната общност, в обогатяването с идеи и научни предложения, в създаване на международна научна мрежа. Проф. Мишев адмирира традиционните усилия на Финансово-счетоводния факултет в грижите му към израстването на младите научни кадри.

Само преди шест месеца нещата биха изглеждали различно, бихме ги коментирали в едно традиционно русло, докато развитието на глобалната икономическа криза не ни върна към проблемите, които стоят нерешени, отбеляза доц. Пламен Орешарски, депутат от Народното събрание, преподавател в университета. Убеден съм, че част от тях ще бъдат дискутирани в различните им аспекти, заяви той, като изказа скептицизъм по отношение формулирането на крайни решения, които „все още стоят като неизвестни в световен план". Доц. Орешарски насочи участниците в конференцията към важни въпроси като финансовата дерегулация, оценяването на новите финансови инструменти, отсъствието на координация между фискалните политики, разнопосочните сигнали на евролидерите през последните две години и други, като очерта накратко ситуацията в нашата икономика и коментира ролята на еврото и перспективите пред него.

В конференцията участваха чуждестранни гости от университетите: Lehman College, The City University of New York (USA), European University - Skopje (Republic of Macedonia), University of Elbasan (Republic of Albania), Stip University „Goce Delchev" (Republic of Macedonia), "Fan S. Noli" University (Republic of Albania), International University of Struga (Republic of Macedonia) и др. С научни доклади се представиха млади учени от УНСС, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопанската академия „Д. А. Ценов", Института за икономически изследвания на БАН, Нов български университет, Икономическия университет - Варна, Бургаския свободен университет, Висшето училище по застраховане и финанси, ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград, ВТУ „Тодор Каблешков", бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров", Лесотехническия университет и др.

Сред водещите лектори бяха проф. д-р Боян Дуранкев, главен секретар по въпросите, подготовката и научното израстване на младите научни работници в УНСС - асистенти и докторанти, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС),Жечко Димитров, управител на Борсова информационна компания „Капиталов пазар" ЕООД и на Български институт за външна търговия - София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и развитие на бизнеса в България и ЕС: Финансов одит, контролни системи, вътрешен контрол и иновации в одита в съвременните условия на глобализация.

Откриването на конференцията. (Отляво надясно: Бойко Костов, доц. Пламен Орешарски, доц. Силвия Трифонова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. Стати Статев, проф. Пламен Мишев, Калоян Димитров, председател на Студентския съвет, проф. Иван Душанов, председател на Съюза на счетоводителите в България).
Голямата конферентна зала на университета се оказа малка за желаещите да присъстват на форума, включително студенти от катедрите и специалностите на Финансово-счетоводния факултет.
По време на конференцията.