Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: сряда, 09 януари 2019 11:59

Акредитация

Във връзка с организацията и дейността за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация и на основание решение на АС от  25.01.2017 г., Факултетният съвет формира следните комисии:

І. Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)

Председател: проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Членове:       1. доц. д-р Иванка Андреева Николова

                        2. доц. д-р Мариана Кирилова Янева

                        3. доц. д-р Светла Драганова Цветкова

                        4. доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова                      

                        5. гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

                        6. гл.ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                        7. Светла Христова Александрова – студент от специалност

                        „Икономика на отбраната и сигурността“, 3 к.

                        8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ

                        9. д-р Валери Апостолов – председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                       10. акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БСК

                        11. г-жа Маргарита Попова- зам.-председател на УС и главен секретар на       БСК

ІІ. Факултетна комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

Председател: доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Членове:       1. доц. д-р Еленита Кирилова Великова

                        2. проф. д-р Христина Лазарова Николова

                        3. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

                        4. гл.ас. д-р Камен Людмилов Луканов

                        5. гл.ас. д-р Диана Петрова Андреева

                        6. гл.ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                        7. Радостина Стоянова Дичева – студент от специалност

                       „Стопанска логистика“, 3 к.

                        8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС

ІІІ. Факултетна комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Председател: проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Членове:       1. проф. д-р Таня Петрова Парушева

                        2. доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

                        3. гл.ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

                        4. доц. д-р Мартин Николаев Осиковски

                        5. гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

                        6. гл.ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                        7. Андрей Борисов Петков – редовен докторант от катедра „Икономика на

                        транспорта и енергетиката“

                        8. Зорница Петрова Трифонова – студент от специалност

                       „Икономика на търговията“, 3 к.