Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 21 февруари 2023 11:31

За конференцията

Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито десет прояви участваха над 500 студенти от факултета, както и от други чуждестранни висши учебни заведения от Франция, Румъния, Полша, Испания и др.  Предвид нарастващия брой на докторантите, обучавани във факултета (над 120), от петото издание на конференцията през 2016 г. тя разширява своя обхват на потенциални участници и включва докторанти от факултета, както и външни за УНСС докторанти. Настоящата, единадесета по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и дискутират резултати и от научно-изследователската работа на докторантите. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.

 

Единадесетата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се проведе на 25 април 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство.

 

Работни езици на конференцията:

български и английски.