Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата"

четвъртък, 03 декември 2020 17:22

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО

СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ

„ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“

 

Д О К Л А Д

 

от проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева

Председател на Комисията по изборите на Общото събрание на факултет

„Икономика на инфраструктурата“

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На основание решение по т. 2 и т. 3 на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата се проведе извънпленарно гласуване в периода от 02.12.2020 г. до 03.12.2020 г., от 11.00 ч. до 15.00 ч. в зала „Главни книги“ в определен от мен график за присъствие на двама членове от Комисията по изборите.

Гласуването и изборът се осъществиха в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 5, чл. 36а, ал. 1, 2 и 3 на ЗВО, чл. 32, ал. 3 и 5, чл. 33, ал. 1 на Правилника за дейността на УНСС.

Извънпленарно гласуване се извърши за попълване състава на Факултетния съвет за двама хабилитирани преподаватели, за трима студенти и докторанти и за попълване състава на нехабилитираните преподаватели за ОС на УНСС от квотата на факултета с три лица, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на факултета.

На 03.12.2020г., Комисията по изборите в зала „Главни книги“ от 16.00 ч., извърши преброяване на гласовете от извънпленарното гласуване проведено от 02.12.2020 г. до 03.12.2020 г. и обяви следните резултати по т. 2 и т.3:

Списъчен състав на членовете на ОС – 67 човека

Регистрирани подписи на членовете на ОС - 51 човека

Нерегистрирани подписи на членовете на ОС – 16 човека (3 по майчинство, 1 по болест  и 12 не са упражнили правото си на глас)

Редуциран състав на членовете на ОС – 63 човека

Необходим кворум – 42 човека

След извършената проверка на гласуването за всеки от предложените кандидати, Комисията по изборите установи и обяви резултатите от избора.

1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

Хабилитирани преподаватели

- гласували – 51 човека

- необходим брой положителни гласове за осъществяване на избор – 26 човека

  1. N

Аакадемична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

Общ брой гласува

ли

за

против

бели

невали

дни

бюлети

ни

резултат

избран/

неизбран

1.

доц. д-р Ася Димитрова Панджерова

51

10

5

1

1

неизбран

2.

доц. д-р Биляна Иванова Томова

51

22

5

1

1

неизбран

3.

доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов

51

21

1

1

1

неизбран

4.

доц. д-р Светослав Иванов Спасов

51

27

5

1

1

избран

5.

проф. д-р Таня Петрова Парушева

51

19

5

1

1

неизбран

6.

доц. д-р Ташко Йорданов Минков

51

18

3

1

1

неизбран

7.

доц. д-р Явор Лилков Янкулов

 

51

32

5

1

1

избран

1.1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

Студенти и докторанти

- гласували – 51 човека

- необходим брой положителни гласове за осъществяване на избор – 26 човека

№N

Име, презиме и фамилия

Общ брой гласува

ли

за

против

бели

невали

дни

бюлети

ни

резултат

избран/

неизбран

1.

Габриела Станчева Панайотова - специалност „Бизнес логистика“, 3 к.

51

45

-

2

-

избран

2.

Симона Георгиева Мутафчийска– специалност „Икономика на туризма“, 3 к.

51

40

-

2

-

избран

3.

Тодор Василев Вуков - специалност „Интелигентни транспортни системи“, ОКС „магистър“

51

41

-

2

-

избран

Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати:

1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

Хабилитирани преподаватели

1. доц. д-р Светослав Иванов Спасов

2. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

1.1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

Студенти и докторанти

1. Габриела Станчева Панайотова

2. Симона Георгиева Мутафчийска

3. Тодор Василев Вуков

2. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС ОТ КВОТАТА НА ФАКУЛТЕТА

- гласували – 51 човека

- необходим брой положителни гласове за осъществяване на избор – 26 човека

N

Аакадемична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

Общ брой гласува

ли

за

против

бели

невали

дни

бюлети

ни

резултат

избран/

неизбран

1.

гл.ас. д-р Георги Георгиев Димитров

51

21

6

1

-

неизбран

2.

гл.ас. д-р Иван Иванов Вълчанов

51

18

7

1

-

неизбран

3.

ас. д-р Илия Христов Вълков

51

14

7

1

-

неизбран

4.

ас. д-р Лиляна Кръстева Михова

51

16

7

1

-

неизбран

5.

гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

51

19

5

1

-

неизбран

6.

гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

51

28

3

1

-

избран

7.

ас. д-р Никола Драгомиров Гайдаров

51

15

4

1

-

неизбран

8.

гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

51

27

5

1

-

избран

9.

ас. д-р Петя Димитрова Филева

51

15

7

1

-

неизбран

10.

гл.ас. д-р Светослав Матеев Калейчев

51

13

5

1

-

неизбран

11.

гл.ас. д-р Теодора Сашева Гечкова

51

20

7

1

-

неизбран

12.

гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

51

27

6

1

-

избран

Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати:

 

2. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС ОТ КВОТАТА НА ФАКУЛТЕТА

1. гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

2. гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

3. гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Общ протокол за резултатите от гласуването в изборните секции, подписан от Председателя и членовете на Комисията по изборите
  2. Бюлетините от гласуването, обработени и предадени в запечатани пликове, върху които е положен подписа на Председателя на Комисията по изборите и печата на факултета

 

03.12.2020 г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРИТЕ: ......"П"...............

                                                                                            (проф .д-р Виолета Мутафчиева)

                                                                      

Галерия снимки от Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на и ...