Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 18 февруари 2020 14:42

Акредитация

Във връзка с организацията и дейността за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация и на основание решение на АС от  25.01.2017 г., Факултетният съвет избра на 18.02.2020 г., следните комисии:

І. Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)

Председател: доц. д-р Нончо Иванов Димитров

Членове:       1. проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева

                        2. доц. д-р Мариана Кирилова Янева

                        3. доц. д-р Иванка Андреева Николова

                        4. гл.ас. д-р Мирослав Георгиев Стефанов                      

                        5. гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

                       6. гл.ас. д-р Теодора Сашева Гечкова

                       7. Динко Георгиев Стоянов – студент, специалност „Бизнес логистика“, 4 к.

                       8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ

                       9. д-р Валери Апостолов – председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                      10. акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БСК

                      11. г-жа Маргарита Попова- зам.-председател на УС и главен секретар на БСК

ІІ. Факултетна комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

Председател: 

Председател: доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Членове:       1. доц. д-р Еленита Кирилова Великова

                        2. доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов

                        3. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

                        4. доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

                        5. гл.ас. д-р Диана Петрова Андреева

                        6. гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

                        7. Симона Руменова Маджурова – студенти, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.

                        8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС

ІІІ. Факултетна комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Председател: 

доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Членове:       1. проф. д-р Таня Петрова Парушева

                        2. проф. д-р Христина Лазарова Николова

                        3. доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

                        4. доц. д-р Мартин Николаев Осиковски

                        5. гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

                        6. гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

                       7. Анета Христова Христова – студент, специалност „Медии и журналистика“

                       със специализация „Връзки с обществеността“,

                       8. Адела Руменова Бозмарова – редовен докторант от катедра „Национална

                       и регионална  сигурност“