Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 20 април 2021 13:34

Научно списание

       

     Към факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2010 г. успешно функционира списание „Инфраструктура & Комуникации”. През юни 2017 г. излезе поредният му брой. В редакционния съвет са утвърдени учени. Главен редактор е доц. д-р Цветан Кулевски, а председател на редколегията е зам. декана по качеството и международната дейност. Научното списание е интердисциплинарно. В него присъстват статии, свързани с теоретични постановки и резултати от изследвания от различни научни области: търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Всеки брой на списанието „Инфраструктура & Комуникации” има ясно изведена тематична насоченост. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети.

 

В края на 2017 г. започна работа по подготовка на следващ брой на списанието. В тази връзка прилагаме следните  критериите за публикуване:

 

1.Ръкописитеи да се изпращат на адрес: София 1700, Студентски град „Христо Ботев“, УНСС, редакция на сп. „Инфраструктура & Комуникации”, кабинет 3076 и 3090.

Електронни адреси: ivaylo.d@abv.bg и  ts_kulevski@abv.bg

 

2. Списанието приема аналитични и критично-дискусионни статии, както и текстове, които имат характер на методически разработки. Статиите да бъдат на български език до десет (10) страници, да са придружени с кратка рецензия от член на съответната катедра, в която с „да“ или „не“ да се потвърди, че материалът е разглеждан (съответно подходящ или неподходящ за списанието). Текстовете да са подготвени с редактор Microsoft Office Word 2003 за Windows на шрифт Times New Roman, размер 12 пункта и междуредие 1,5.

 

3. Първата страница на ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме до 300 думи на български език, ключови думи (до пет-шест думи). Под линия с индекс звездичка след името и фамилията на автора се посочва академичната длъжност, организацията (институцията), от която е той и e-mail адреса.

 

4. Желателно е основният текст да съдържа увод, методология, самото изследване, резултатите от него и заключение. Цитирането да е под линия като накрая се прилага и съответната литература и използваните източници.

 

5. Ръкописите да се предоставят в електронен вид на CD и на хартиен носител в два екземпляра.

 

6. Текстовете, които не отговорят на посочените изисквания се връщат на авторите за преработване. Решението за отпечатване, за преработване или за отхвърляне се взема от редакционната колегия. Всеки автор получава безплатно две книжки от съответния брой на списанието.

 

7.В списанието се приемат ръкописи, които не са публикуване другаде. Статията или части от нея не могат да бъдат публикувани в друго издание без писменото съгласие на редакционната колегия.

 

С пожелание за здрава и успешна Нова 2018 годи и Весели празници!

 

Доц. д. н. Ивайло Христов,

Председател на редколегията на сп. „Инфраструктура & Комуникации“

 

Прикачени файлове:

application/pdf Година 1, Юни 2010, кн. 2.pdf - 584 KB

application/pdf Година 2, Януари, 2011, кн. 3.pdf - 1793 KB

application/pdf Година 3, Юни 2012, кн. 6.pdf - 806 KB

application/pdf Година 4, Май 2014, кн. 9.pdf - 3629 KB

application/pdf Година 5, октомври 2015, кн. 10.pdf - 4194 KB

application/pdf Година 7, май 2017, кн. 11-12.pdf - 4865 KB

application/pdf Година 8, ноември 2018, кн. 13.pdf - 1613 KB

application/pdf Година ІІ, Май 2011, кн. 4.pdf - 905 KB

application/pdf Година ІІ, Юни 2011, кн. 5.pdf - 690 KB

application/pdf Година 4, Март 2014, кн. 8.pdf - 1325 KB

application/pdf Година 4, Януари 2014, кн. 7.pdf - 1432 KB

application/pdf Година 9, ноември 2020, кн. 15.pdf - 3226 KB

application/pdf Година 9, август 2020, кн. 14.pdf - 3102 KB