Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 21 януари 2021 10:47

Наука

     

      През последните години, преподавателите от различните катедри на факултета са извършили значителна по обем научноизследователска дейност. Благодарение на това е постигнат растеж на кадрите - увеличаване на броя и относителния дял на хабилитираните преподаватели и на преподавателите с научна степен. Квалификациите на преподавателите се повишава чрез защита на дисертации за получаване на научна степен, специализация в чужбина и др. Освен разполагаемия потенциал от хабилитирани лица, към катедрите на факултета се привличат широк кръг от хабилитирани специалисти от други научни области, както и специалисти от практиката с богат управленски и политически опит. Концентрираният висококвалифициран научен потенциал създава добра среда за дискусии по проблемни въпроси от изследванията и обучението. Факултет "Икономика на инфраструктурата" отговаря на държавните изисквания, което е важен критерии за доброто кадрово осигуряване на учебната и научноизследователската дейност. Една от положителните страни в дейността на всички катедри на факултета е поддържането на активни международни връзки с водещи университети в света. Сътрудничеството се осъществява на практика чрез обмен на учебни програми, покани за участия в семинари, изпълнение на разработки на наши преподаватели за отразяване на чуждестранния опит след съответен престой и пр. В тази насока допринася и фактът, че преподавателите от факултета развиват активна научнопреподавателска дейност, в резултат на която са публикувани през последните години многобройни учебници и учебни помагала, монографии, студии и статии. Участието на преподавателите в международни проекти им дава възможност да използват положителния опит и постиженията на страните от Европейския съюз в преподаването на икономическата наука. Освен това голяма част от научноизследователските разработки намират непосредствено или адаптирано приложение в учебния процес.

Към факултет "Икономика на инфраструктурата" успешно функционира комисия по атестирането, която провежда редовно заседания с цел да даде оценка и да препоръча на научния съвет на факултета да одобри или не атестираните преподаватели. Работата на комисията се осъществява въз основа на Правилник за атестиране на преподавателите, научно-преподавателските и изследователските кадри в УНСС, приет на АС на 26.06.1996 г. Тук влиза конкурсното начало при назначаването и хабилитирането на преподавателите, изградената система за повишаване на тяхната квалификация и др.

      Факултет "Икономика на инфраструктурата" е осигурен с необходимата изчислителна техника. Има непрекъснат достъп до Интернет и е в състояние да поддържа непрекъснато контакти с партниращите организации и личности. Дългосрочната задача на факултета е развитието на научното направление Икономика на инфраструктурата, което е традиционно за страната и се потвърждава от целите за ускорено развитие на националната инфраструктура, като задължително условие за страна членка ни ЕС.