Юридически факултет

СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ - обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

сряда, 01 август 2018 11:58 /
Начало:
Край:
четвъртък, 20 септември 2018
Място:
Подробности:

                                                    

                                                  НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ                                                         СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                                  http://students.parliament.bg

 

                        

СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

 

     Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес. Участието в Студентската програма е предизвикателство за студентите, които:

 • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­-
  ламент;
 • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефектив-­
  ни законодателни решения;
 • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­-
  телство и чуждестранни законодателни системи;
 • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­-
  то с европейското законодателство;
 • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­-
  та на правото.

            След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

 

ИЗБОРЪТ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КОНКУРС

ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

-  да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или мла­ди специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;

-   да притежават добра компютърна грамотност;

-   да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предим­ство);

-    да са запознати с юридическата терминология;

-   да имат добро представяне по време на учебния процес.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • формуляр за кандидатстване (формулярът може да се изтегли от страницата на Програмата - http://students.parliament.bg/);
 • автобиография;
      
 • академична справка;

 

 • сертификат за владеене на чужд език;

 

 • снимка.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА АДРЕС:

София 1169 пл. „Княз Александър I" №1, Народно събрание на   Република България, за Здравка Христова или по електронен път на e-mail: zdravka@parliament.bg тел. 02/ 939 23 45

Краен срок за подаване на документите: 20.09.2018 г.

Администрацията на Народното събрание на Република България е приела и прилага политика за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Повече информация за това как обработваме Вашите лични данни във връзка с кандидатстването и при провеждането на Студентската програма за законодателни проучвания може да получите от Съобщението за поверителност на личните данни на участниците в Студентската програма за законодателни проучвания, организирана от администрацията на Народното събрание, което може да намерите на електронната страница на Народното събрание с адрес:

http://www.parliament.bg/bg/gdpr.