Резултати от търсене за Юридически факултет

Университетски подсайтове

Юридически факултет
Юридически факултет на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

19 results found
Конкурси 11.1.2021 г. ... ректора за кандидат-докторантите към Юридически факултет               ...
Антония Ивова Тодорова 24.2.2020 г. ... в специалност „Право“, Юридически факултет на УНСС. Завършила е Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново. От началото на обучението си в УНСС активно участва в студентското самоуправление и защитата интересите на студентската ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... . Цветанов е член на Факултетния съвет на Юридически факултет на УНСС, както и член на Катедрения съвет на катедра „Частноправни науки” в ЮФ на УНСС. В периида 2015-2017 г. е бил заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС. ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... .30-11.30 5025 /София/ Юридически факултет 1. Основи на правото ДО Хасково 5 5.2.2019 9.00-11.00 4055 ...
Състав 9.3.2021 г. ... професор на УНСС Катедра "Частноправни науки" Юридически факултет  Служебен E-mail: sukarevaz@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 683  Кабинет: 1100 Проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Общоикономически ...
Тотев 14.12.2017 г. ... по философия. Бил е преподавател в СУ (1940) - Юридически факултет. Избран за доцент (1940), за извънреден професор (1947), за редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... състава на общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... актуализирането на състава на Общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет” и” Бизнес факултет”, на техните заседания, проведени съответно на 28.11.2012 г., 04.12.2012 г. и 18.12.2012 г., както и на произведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети ...
Контакти 3.12.2020 г. ... зависимост от факултета,в който се обучавате. Юридически факултет: телефон: (02) 8195 578 Факултет „Международна икономика и политика“: телефон: (02) 8195 507, (02) 8195 572 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика               Председателите на Общите ...
Срокове 11.1.2021 г. ... . Заповед на ректора за кандидат-докторантите към Юридически ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... . д-р Петко Тодоров   Направление “Право” Юридически факултет: Поток 604           -      зала 3074    -  проф. д-р Христина Балабанова   Дистанционно обучение – София от 13 ч ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... и проведените от тях избори в края на 2011 година: Юридически факултет, Финансово-счетоводен факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Катедра "Публичноправни науки" Катедра "Наказателноправни науки" Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Катедра "Статистика и ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... агенция Фокус: Елиза Николова, лектор в Юридически факултет на УНСС: Медиацията е добър метод за разрешаване на спорове най-вече при търговски, потребителски спорове, както и брачни ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... факултет обучава студенти от специалност "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър ...
История 18.4.2016 г. ... . С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Наказателноправни науки”. Двадесет години от създаването на факултета, представяне проф. д-р Хр. ...
За факултета 7.10.2019 г. ... . С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 4 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки”, “Наказателноправни науки” и "Международно право и право на ЕС". Основната мисия на Юридическия факултет ...
Дарители 19.3.2021 г. ... Преславски" Югозападен университет "Неофит Рилски" Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Юридически факултет при УНСС Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow AIESEC при УНСС BASAGA (Bulgarian academic simulation and gaming association friday night ...

Новини

18 results found
Дипломираха се магистрите по право 23.2.2020 г. ... план. Като горд възпитаник на УНСС и на неговия Юридически факултет ви съветвам да не прекъсвате връзката с преподавателите и колегите си, за да запазим реномето на нашия университет като най-добър в България“, каза той. Г-н Ивайло Енчев Секретарят на Алумни клуба ...
Студенти от Юридически Факултет на УНСС в Европейския парламент 19.2.2020 г. ... по Изобретателско, авторско и патентно право в Юридически факултет на УНСС с научен ръководител доц. д.н. Живко Драганов. По време на посещението, студентите се срещнаха с експерти работили по създаването на Директива (ЕС) 2019/790 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС от 17 април 2019 ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... .2020 Бизнес факултет 25.11.2020 Юридически факултет 26.11 ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... (1953), специалност Счетоводна отчетност и СДУ - Юридически факултет (1964), специалност Право. Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и немски език. Придобива научна степен "доктор" (1956) с дисертация на тема: "Отчитане и анализ на себестойността на продукцията в кожарската ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... от трите факултета е бил юридически, а днешният Юридически факултет се нарежда достойно сред своите академични събратя в страната благодарение на професионализма на неговите преподаватели и учени, каза проф. Статев. Ректорът посочи, че част от преподавателите в УНСС са били френски възпитаници, ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... 22 000 студенти, трябва да има авторитетен Юридически факултет. Затова съм подкрепял неговото развитие като зам.-ректор,  продължавам да го правя и сега като ректор. Факултетът вече има близо 40 преподаватели, а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... със съществуващата нормативна база. Нашият Юридически факултет (ЮФ) се прояви като лидер сред другите юридически факултети в страната, именно защото отчита в работата си дълбоката свързаност между икономиката и правото. Това каза доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... , проф. д-р Лъчезар Дачев, декан на Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. Адриана Андреева, ръководител катедра „Правни науки” на Икономическия университет във Варна, проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... ректорът. Днес е особено щастлив ден на нашия Юридически факултет и университета, защото празнуваме 90-годишнината на един от най-изтъкнатите български учени и юристи, един от доайените на българската правна наука и основателите на Юридическия факултет на УНСС проф. д-р Иван Владимитов, ...
Среща за развитие на сътрудничеството в областта на медиацията 2.10.2017 г. ... . д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридически факултет, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... от специалността „Право” в Юридически факултет на УНСС. Той бе организиран по повод кандидатстудентската кампания и в него участваха ученици от няколко софийски гимназии. В учебната зала От презентация на студенти-прависти абитуриентите се ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... академичен капацитет на нашия Юридически факултет – от 260 на 330 студенти, както и за акредитираните неотдавна три докторантски програми. По време на срещата доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, отправи покана към преподаватели от НУ „ОЮА“ да ...
Студенти от Юридическия факултет посетиха Софийския градски съд 15.4.2016 г. ... и техни преподаватели от Юридически факултет на УНСС, заедно с колеги от СУ „Св. Климент Охридски“, посетиха съда в неговия „Ден на отворените врати“. Студентите в съда Младите юристи разговаряха със служителите в ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... , студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на България в Република Хърватия. Доц. Драганов (в средата) с проф. Храбар (вляво от него) и посланик Димитрова (вдясно) Пред ...
Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.11.2015 г. ... е повече от професионално училище, и юридически факултет, който иска да е повече от подготвящ кадри за юридическата практика, ще отделят място за римското право и за юристите, преподаващи и изучаващи тази древна правна система. „Вашият университет, давайки званието ...
Студенти от Юридическия факултет присъстваха на Деня на отворените врати в СГС 17.4.2015 г. ... „Право“ и техни преподаватели от Юридически факултет на УНСС, заедно с колеги от СУ „Св. Климент Охридски“, посетиха съда в „Деня на отворените врати“. Студентите по време на посещението в СГС Събитието бе организирано в чест на Деня на Конституцията ...
Студенти по право участваха в „Деня на отворените врати“ в СГС 9.4.2014 г. ... студенти от специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС се включиха в инициативата „Ден на отворените врати“, която се проведе на 8 април. В деловодството на Наказателното отделение на СГС Под ръководството на зам.-председателя на СГС и ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... Важната роля на УНСС и неговия юридически факултет, на преподавателите и юристите с модерно мислене,  изтъкна доц. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Пленарното заседание беше открито с ...

Предстоящо

33 results found
Извънпленарно тайно гласуване от членовете на Факултетния съвет на ЮФ 29.1.2021 г. ... Уважаеми членове на Факултетния съвет на Юридически факултет,           На основание чл. 48а от  Правилника за дейността на УНСС и съобразно решение на ФС на ЮФ от 28.01.2021 год.,  ще се проведе извънпленарно тайно гласуване за избор на ...
Срокът за подаване на документи на кандидатите за докторските програми към Юридически факултет на УНСС се удължава до 02.02.2021 год. 23.12.2020 г. ... на документи на кандидатите за докторските програми към Юридически факултет на УНСС се удължава до 02 февруари 2021 год. За повече информация в прикачени ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 17.11.2020 г. ... Уважаеми членове на Общото събрание на Юридически факултет        На основание чл. 26 от ЗВО, чл. 32 от ПД на УНСС и решение на ФС на ЮФ    СВИКВАМ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС на 26.11.2020 год.(четвъртък) от 15:00 ч. в платформата ...
Конкурс за награждаване на студенти на Юридическия факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право 6.10.2020 г. ... , обявява ,,Конкурс за награждаване на студенти на Юридически факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.” В конкурса могат да се включат всички отбори, съставени от студенти на Юридически факултет на УНСС, взели участие в ...
Конкурс за награждаване на студенти на Юридическия факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право 31.7.2020 г. ... , обявява ,,Конкурс за награждаване на студенти на Юридически факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.”       В конкурса могат да се включат всички отбори, съставени от студенти на Юридически факултет на ...
Научна конференция "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО" 29.9.2020 г. ... ФАКУЛТЕТ  НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС              организират  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р АТАНАС ВАСИЛЕВ „АКТУАЛНИ ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 25.10.2019 г. ...                                                        ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... икономика и политика“ Юридически факултет Факултет „Приложна информатика и статистика“ 18.11 ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... . Ивайло Христов   Направление “Право” Юридически факултет: Поток 617 - зала  3074  -  доц. д.ю.н. Живко Драганов Поток 618 - зала  3075  - доц. д-р Гергана Боянова Учебните занятия на 30.09.2019 г. започват след 14.00 часа по  обявеното разписание ...
Траурната церемония по погребението на проф.д.ик.н. Иван Душанов Иванов, ще се проведе на 19.07.2019 г. /петък/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища 17.7.2019 г. ... Счетоводна отчетност и СДУ - Юридически факултет (1964), специалност Право. Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и немски език. Придобива научна степен "доктор" (1956) с дисертация на тема: "Отчитане и анализ на себестойността на продукцията в ...
Седмица на юриста 16.4.2019 г. ... стопанство и със съдействието на Юридически факултет на УНСС, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС в периода 16-18 април 2019 г. Тържествено форумът ще бъде открит на 16 април 2019 г. в зала ...
Френски правни дни в Юридически факултет на УНСС 21.1.2019 г. ... 4 и 5 април в Голяма конферентна зала ще се проведе кръгла маса-дискусия под надслов „Френски правни дни“ с участието на видни учени по право от водещи френски университети. Събитието, което се организира от Юридическия факултет на УНСС ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 22.10.2018 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС   НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА”   24 октомври 2018 Голяма и Малка конферентна ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Право” Юридически факултет: Поток 615 - зала  3074 - доц. д.ю.н. Живко Драганов Гр. 6074, 6075 и 6076 Поток 615 и 616 - зала  3075 -  доц. д-р Гергана Боянова Гр. 6077, 6078 Поток 616 - зала  3073  -  доц. ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС 13.7.2018 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите Юридическия факултет при УНСС организира научна конференция по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс. Конференцията ще се проведе под ...
Курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... ще бъдат бивши възпитаници на Юридически факултет на УНСС, реализирали се в съдебната система, държавната администрация, частния сектор и бизнеса.  На 17 май 2018 г. ще се проведе последнния от трите панела в Малка конферентна зала, УНСС. Гост-лектори на ...
СРЕЩА-ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 23.1.2018 г. ... , преподаватели и студенти от Юридически факултет на УНСС ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Право” Юридически факултет: Поток 613              -    зала  3074    -  доц. д.ю.н. Живко Драганов Гр. 6066,6067 и 6068 Поток 613 и ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС       НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА”   30  ноември 2017, голяма и малка конферентна ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ”   27МИ  октомври 2017, голяма и малка конферентна зала, УНСС ...
Първа международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 16.5.2017 г. ... по разкриване на измами (АСЕРИ), Юридически факултет, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС ...
Общо събрание на Юридическия факултет на УНСС 2.11.2015 г. ... свиква  Общото събрание на Юридически факултет; На основание чл.32,ал.2 от ПДУНСС определя за дата на събранието—12/11/2015, за час—15:00, място—сградата на УНСС на ул. Осми декември, зала 3032А, Научни съвети, и за дневен ред за ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС  П О К А Н А за участие в научна конференция на тема: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ...
Цикъл лекции по австрийско право 14.10.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ П О К А НА В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат проведени цикъл лекции както ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС   П О К А Н А  за участие в юбилейна научна конференция на тема "ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА ...
Курс по австрийско право 16.10.2013 г. ... рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат проведени цикъл лекции по австрийско право. УНСС 26 октомври 2013 (събота) - 30 ноември 2013 ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... . д-р Петко Тодоров   Направление “Право” Юридически факултет: Поток 605           -      зала 3074    -  проф. д-р Христина Балабанова Поток ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС  П О К А Н А  за участие в юбилейна научна конференция на тема:  "БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ" организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Цикъл лекции на експерти от FOWI, организирани от Юридическия факултет 27.9.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет   П О К А НА   В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС иНаучния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат ...
Цикъл лекции на експерти от FOWI, организирани от Юридическия факултет 7.11.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет   П О К А НА   В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат проведени ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... за национално и световно стопанство Юридически факултет   доц. д-р Иван Цветанов, кабинет 1099 гл. ас. д-р Захари Торманов, кабинет 1101, тел: 02/8195 353 гл. ас. д-р Илонка Горанова, кабинет 1104, тел: 02/8195 606 гл. ас. д-р Павел Смолички, кабинет 1102, тел.: 02/8195 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене