Резултати от търсене за Юридически факултет

Университетски подсайтове

Юридически факултет
Юридически факултет на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

15 results found
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... .2019 9.30-11.30 5025 /София/ Юридически факултет 1. Основи на правото ДО Хасково 5 5.2.2019 9.00-11.00 4055 ...
Състав 10.1.2018 г. ... УНСС Катедра "Частноправни науки" Юридически факултет  Служебен E-mail: sukarevaz@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 683  Кабинет: 1100 Проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров Заслужил професор на УНСС Катедра ...
Тотев 14.12.2017 г. ... по философия. Бил е преподавател в СУ (1940) - Юридически факултет. Избран за доцент (1940), за извънреден професор (1947), за редовен професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... състава на общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... на състава на Общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет” и” Бизнес факултет”, на техните заседания, проведени съответно на 28.11.2012 г., 04.12.2012 г. и 18.12.2012 г., както и на произведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети ...
Контакти 27.9.2019 г. ... от факултета,в който се обучавате. Юридически факултет: телефон: (02) 8195 578 Факултет „Международна икономика и политика“: телефон: (02) 8195 507 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика               Председателите на Общите ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... д-р Петко Тодоров   Направление “Право” Юридически факултет: Поток 604           -      зала 3074    -  проф. д-р Христина Балабанова   Дистанционно обучение – София от 13 ч ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... от тях избори в края на 2011 година: Юридически факултет, Финансово-счетоводен факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Катедра "Публичноправни науки" Катедра "Наказателноправни науки" Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Катедра "Статистика и ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... агенция Фокус: Елиза Николова, лектор в Юридически факултет на УНСС: Медиацията е добър метод за разрешаване на спорове най-вече при търговски, потребителски спорове, както и брачни ...
Държавни изпити и защити 25.9.2019 г. ... факултет обучава студенти от специалност "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и ...
История 18.4.2016 г. ... на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Наказателноправни науки”. Двадесет години от създаването на факултета, представяне проф. д-р Хр. ...
За факултета 7.10.2019 г. ... на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 4 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки”, “Наказателноправни науки” и "Международно право и право на ЕС". Основната мисия на Юридическия ...
Дарители 14.10.2019 г. ... университет "Неофит Рилски" Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Юридически факултет при УНСС Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow AIESEC при УНСС BASAGA (Bulgarian academic simulation and gaming association friday ...

Събития

16 results found
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... икономика и политика“ Юридически факултет Факултет „Приложна информатика и статистика“ 18.11 ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... , специалност Счетоводна отчетност и СДУ - Юридически факултет (1964), специалност Право. Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и немски език. Придобива научна степен "доктор" (1956) с дисертация на тема: "Отчитане и анализ на себестойността на продукцията в кожарската ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... факултета е бил юридически, а днешният Юридически факултет се нарежда достойно сред своите академични събратя в страната благодарение на професионализма на неговите преподаватели и учени, каза проф. Статев. Ректорът посочи, че част от преподавателите в УНСС са били френски ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... учат 22 000 студенти, трябва да има авторитетен Юридически факултет. Затова съм подкрепял неговото развитие като зам.-ректор,  продължавам да го правя и сега като ректор. Факултетът вече има близо 40 преподаватели, а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ЕС“, за ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... съобрази със съществуващата нормативна база. Нашият Юридически факултет (ЮФ) се прояви като лидер сред другите юридически факултети в страната, именно защото отчита в работата си дълбоката свързаност между икономиката и правото. Това каза доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... Охридски“, проф. д-р Лъчезар Дачев, декан на Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. Адриана Андреева, ръководител катедра „Правни науки” на Икономическия университет във Варна, проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... ректорът. Днес е особено щастлив ден на нашия Юридически факултет и университета, защото празнуваме 90-годишнината на един от най-изтъкнатите български учени и юристи, един от доайените на българската правна наука и основателите на Юридическия факултет на УНСС проф. д-р Иван Владимитов, изтъкна ...
Среща за развитие на сътрудничеството в областта на медиацията 2.10.2017 г. ... участваха доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридически факултет, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... се от специалността „Право” в Юридически факултет на УНСС. Той бе организиран по повод кандидатстудентската кампания и в него участваха ученици от няколко софийски гимназии. В учебната зала От презентация на студенти-прависти абитуриентите се запознаха с ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... госта за увеличения академичен капацитет на нашия Юридически факултет – от 260 на 330 студенти, както и за акредитираните неотдавна три докторантски програми. По време на срещата доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, отправи покана към преподаватели от НУ „ОЮА“ да участват в научна ...
Студенти от Юридическия факултет посетиха Софийския градски съд 15.4.2016 г. ... „Право“ и техни преподаватели от Юридически факултет на УНСС, заедно с колеги от СУ „Св. Климент Охридски“, посетиха съда в неговия „Ден на отворените врати“. Студентите в съда Младите юристи разговаряха със служителите в регистратурата и ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... на преподаватели, студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на България в Република Хърватия. Доц. Драганов (в средата) с проф. Храбар (вляво от него) и посланик Димитрова (вдясно) Пред студентите-юристи доц. ...
Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.11.2015 г. ... , който иска да е повече от професионално училище, и юридически факултет, който иска да е повече от подготвящ кадри за юридическата практика, ще отделят място за римското право и за юристите, преподаващи и изучаващи тази древна правна система. „Вашият университет, давайки званието „доктор ...
Студенти от Юридическия факултет присъстваха на Деня на отворените врати в СГС 17.4.2015 г. ... от специалност „Право“ и техни преподаватели от Юридически факултет на УНСС, заедно с колеги от СУ „Св. Климент Охридски“, посетиха съда в „Деня на отворените врати“. Студентите по време на посещението в СГС Събитието бе организирано в чест на Деня на Конституцията на Република ...
Студенти по право участваха в „Деня на отворените врати“ в СГС 9.4.2014 г. ... Янева, група студенти от специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС се включиха в инициативата „Ден на отворените врати“, която се проведе на 8 април. В деловодството на Наказателното отделение на СГС Под ръководството на зам.-председателя на СГС и председател на Търговското ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... във форума Важната роля на УНСС и неговия юридически факултет, на преподавателите и юристите с модерно мислене,  изтъкна доц. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Пленарното заседание беше открито с презентациите на проф. д-р ...

Предстоящо

25 results found
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... и политика“ Юридически факултет Факултет „Приложна информатика и статистика“ 18.11 ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... “Право” Юридически факултет: Поток 617 - зала  3074  -  доц. д.ю.н. Живко Драганов Поток 618 - зала  3075  - доц. д-р Гергана Боянова Учебните занятия на 30.09.2019 г. започват след 14.00 часа по  ...
Траурната церемония по погребението на проф.д.ик.н. Иван Душанов Иванов, ще се проведе на 19.07.2019 г. /петък/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища 17.7.2019 г. ... Счетоводна отчетност и СДУ - Юридически факултет (1964), специалност Право. Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и немски език. Придобива научна степен "доктор" (1956) с дисертация на тема: "Отчитане и анализ на себестойността на продукцията ...
Седмица на юриста 16.4.2019 г. ... и със съдействието на Юридически факултет на УНСС, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС в периода 16-18 април 2019 г. Тържествено форумът ще бъде открит на 16 април 2019 г. в зала ...
Френски правни дни в Юридически факултет на УНСС 21.1.2019 г. ... 4 и 5 април в Голяма конферентна зала ще се проведе кръгла маса-дискусия под надслов „Френски правни дни“ с участието на видни учени по право от водещи френски университети. Събитието, което се организира от Юридическия факултет на ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 22.10.2018 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС   НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА”   24 октомври 2018 Голяма и Малка конферентна ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Право” Юридически факултет: Поток 615 - зала  3074 - доц. д.ю.н. Живко Драганов Гр. 6074, 6075 и 6076 Поток 615 и 616 - зала  3075 -  доц. д-р Гергана Боянова Гр. 6077, 6078 Поток 616 - зала  3073  -  ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС 13.7.2018 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите Юридическия факултет при УНСС организира научна конференция по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс. Конференцията ще се проведе ...
Курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... ще бъдат бивши възпитаници на Юридически факултет на УНСС, реализирали се в съдебната система, държавната администрация, частния сектор и бизнеса.  На 17 май 2018 г. ще се проведе последнния от трите панела в Малка конферентна зала, УНСС. Гост-лектори на ...
СРЕЩА-ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 23.1.2018 г. ... , преподаватели и студенти от Юридически факултет на УНСС ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Право” Юридически факултет: Поток 613              -    зала  3074    -  доц. д.ю.н. Живко Драганов Гр. 6066,6067 и 6068 Поток 613 ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС       НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА”   30  ноември 2017, голяма и малка конферентна ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ”   27МИ  октомври 2017, голяма и малка конферентна зала, ...
Първа международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 16.5.2017 г. ... разкриване на измами (АСЕРИ), Юридически факултет, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС ...
Общо събрание на Юридическия факултет на УНСС 2.11.2015 г. ... Общото събрание на Юридически факултет; На основание чл.32,ал.2 от ПДУНСС определя за дата на събранието—12/11/2015, за час—15:00, място—сградата на УНСС на ул. Осми декември, зала 3032А, Научни съвети, и за дневен ред за ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС  П О К А Н А за участие в научна конференция на тема: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ...
Цикъл лекции по австрийско право 14.10.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ П О К А НА В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат проведени цикъл лекции както ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС   П О К А Н А  за участие в юбилейна научна конференция на тема "ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА ...
Курс по австрийско право 16.10.2013 г. ... съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще бъдат проведени цикъл лекции по австрийско право. УНСС 26 октомври 2013 (събота) - 30 ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... Тодоров   Направление “Право” Юридически факултет: Поток 605           -      зала 3074    -  проф. д-р Христина Балабанова Поток ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС  П О К А Н А  за участие в юбилейна научна конференция на тема:  "БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ" организирана под патронажа на ректора на ...
Цикъл лекции на експерти от FOWI, организирани от Юридическия факултет 27.9.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет   П О К А НА   В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС иНаучния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена ...
Цикъл лекции на експерти от FOWI, организирани от Юридическия факултет 7.11.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет   П О К А НА   В рамките на дългогодишната съвместна дейност между Юридически факултет, УНСС и Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена, ще ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... за национално и световно стопанство Юридически факултет   доц. д-р Иван Цветанов, кабинет 1099 гл. ас. д-р Захари Торманов, кабинет 1101, тел: 02/8195 353 гл. ас. д-р Илонка Горанова, кабинет 1104, тел: 02/8195 606 гл. ас. д-р Павел Смолички, кабинет 1102, тел.: ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене