Юридически факултет

Обновено: понеделник, 07 октомври 2019 15:21

За факултета

Юридическият факултет е създаден с решение на АС от 20.03.1991 г., първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет.

Факултетът се състои от 4 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки”, “Наказателноправни науки” и "Международно право и право на ЕС".

Основната мисия на Юридическия факултет е предоставянето на висококачествено обучение по право на студентите и докторантите в образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”.

Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни науки”, "Наказателноправни науки” и “Публичноправни науки” в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше юридическо образование. Завършилите обучението получават професионалната квалификация “юрист”, като придобиват юридическа правоспособност след 3-месечен стаж и полагане на практико-теоретичен изпит в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата.

В рамките на учебната програма от началото на учебната 2006/2007 г. всеки семестър се провежда отделен курс по американско право от страна на висококвалифицирани американски адвокати. Обучението се извършва изцяло на английски език в рамките на 45 академични часа.

Юридическият факултет е акредитиран да обучава докторанти в следните научни специалности: “Административно право и административен процес”,  “Гражданско и семейно право”."Изобретателско, авторско и патентно право", "Римско частно право", "Граждански процес", "Трудово право и обществено осигуряване", "Наказателно-процесуално право", "Наказателно право", "Международно право", "Международно частно право", "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения".