Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 25 март 2021 14:32

Научни конференции

Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система - сборник с доклади от Международна научна конференция

Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят"

Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016:

Том 1 - Частно право

Том 2 - Публично право. Икономика

ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА  - СБОРНИК ДОКЛАДИ - ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ - Сборник с доклади от научна конференция 

Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа - посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров

БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ
Юбилейна научна конференция, организаирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев

Юридическият факултет и Междууниверситетският център за изучаване на римското право и романистичната традиция към УНСС представят на Вашето внимание международните конференции:

Римско право и съвременност, представяне, програма.

Международна конференция на тема: "Общо европейско право за продажбите?", представяне, програма.

Годишна научна конференция на юридическия факултет на тема "Европейското бъдеще на България – правни аспекти", представяне, регистрационен формуляр.

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА

ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА

100 години УНСС - 100 години право в УНСС - 1 том

100 години УНСС - 100 години право в УНСС - 2 том