Факултет "Управление и администрация"

Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи"

петък, 02 март 2012 13:10 /
Начало:
сряда, 30 май 2012
Край:
четвъртък, 31 май 2012
Място:
Равда (УОБ)
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"

КАТЕДРА "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПОКАНА

за участие в

международна научна конференция

на тема:

„Регионалното развитие в България: тенденции и пeрспективи"

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев


30-31 май, Равда (УОБ)

Уважаеми колеги, дами и господа,

Ръководството на катедра Публична администрация и регионално развитие" при УНСС има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на международната научна конференция.

Изследователски цели:

 • Открояване на проблемите на регионалното развитие с дългосрочно значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление;
 • Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика;
 • Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното развитие с университети от европейските страни.

Тематични направления:

І. Териториално развитие и сближаване:

 • Социално-икономическо състояние на районите за планиране;
 • Устройство на националната територия;
 • Развитие на инфраструктурните коридори;
 • Инвестиционни решения.

ІІ. Публично управление и локална администрация:

 • Институции на Европейския съюз;
 • Централни държавни институции;
 • Регионална администрация и управление;
 • Местни органи на властта;
 • Социална политика

ІІІ. Икономически и социални механизми за подпомагане на регионалното развитие:

 • Насърчаване на развитието на общинския кредитен пазар;
 • Публично-частно партньорство за финансиране на регионални проекти;
 • Разширяване на приходната база на общините;
 • Разработване на инструменти за насърчаване на развитието на общинския кредитен пазар;
 • Конвергенция, конкурентоспособност и териториално сътрудничество.

Важни срокове:

- Потвърждение за участие - 10 март.

- Изпращане на заявка за участие (заглавие, абстракт и 5 ключови думи на английски език) - 30 март.

- Краен срок за изпращане на доклади в пълен обем (оформени съгласно изискванията) на адрес: parera_unwe@abv.bg - 15 април.

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра Публична администрация и регионално развитие"

Заместник-председател: доц. д-р Соня Докова

Членове:

1. проф. д-р. Цветка Стоенчева

2. доц. д-р. Татяна Даскалова

3. гл. ас. д-р. Камен Петров

4. ас. д-р. Георги Николов

5. ас. Николай Цонков

Такса за участие (с ДДС)

Преподаватели и докторанти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията. Таксата за участие в конференцията за външни лица е 30 лева за български и 35 евро ($ 45) за чуждестранни участници.

При регистрацията на участниците с доклад и платена такса ще бъде предоставен екземпляр от сборника.

Авторите, присъствали на конференцията, ще получат сборника с доклади от форума на посочения в заявката адрес.

Таксата за правоучастие се превежда по банковата сметка на УНСС:

Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за превод: международна конференция на катедра „Публична администрация и регионално развитие". Фактурите ще се издават по надлежния ред.

Разходите по пребиваването (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

Изисквания към оформяне на докладите

 1. Всеки автор може да представи максимално два доклада (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.
 2. Докладите трябва да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или на по-висока версия.
 3. Максимален обем: 6 (шест) страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература. За целия текст на доклада: Line Spacing: Single; Font: Times New Roman.
 4. Page Setup: Top - 50 mm; Bottom - 45 mm; Left - 40 mm; Right - 40 mm; Paper Size - A4; Header = 15, Footer - 15.
 5. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред).
 6. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered.
 7. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред).
 8. Електронен адрес: Font Size: 12 pt; Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ред).
 9. Ако авторите са няколко, между данните на всеки един от тях се оставя по един празен ред.
 10. Резюме на езика на доклада (Abstract): обем до 10 реда, Font Size: 10 pt; Alignment: Justified (следва 1 празен ред).
 11. Ключови думи на езика на доклада (Keywords): 3-5 ключови думи; Font Size 10 pt; Alignment: Justified (следва един празен ред).
 12. Ако докладът е представен на български или руски език, позиции 5 - 11 се предоставят и на английски език в указания формат.
 13. Основен текст: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; First line: 10 mm; Alignment: Justified.
 14. Заглавия в основния текст: Font Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; First line: 10 mm; (пред и след тях се оставя един празен ред).
 15. Формули: Номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби (пред и след тях се оставя един празен ред).
 16. Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вляво спрямо самата таблица. Наименование на таблица: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; First line: 10 mm; (пред и след тях се оставя един празен ред, един празен ред след таблицата).
 17. Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях. Наименование на фигурите: Font Size: 12 pt; Font style: Italic (пред и след тях се оставя един празен ред).
 18. Програмен код: Font Size: 10 pt. (пред и след тях се оставя един празен ред).
 19. Използвана литература: Библиографията е след основния текст; трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Първо се подреждат литературните източници на кирилица, след това на латиница, накрая интернет-източници. Литературните източници се цитират със съответния номер в текста, поставен в средни скоби, например [1, 3]. Font Size: 12 pt; Alignment: Justified.

Контакти: гл. ас. д-р. Камен Петров / тел. +35928195254

ас. д-р. Георги Николов / тел. +35928195338

електронна поща: parera_unwe@abv.bg

Заявка

За участие в международната конференция на тема:

„Регионалното развитие в България:

тенденции и перспективи"

30-31 май 2012 г., Равда (УОБ)

Име на автора

Научно звание и степен

Месторабота

Служебен адрес

Телефон

e-mail

Тематично направление

Заглавие на доклада на избрания работен език

Заглавие на доклада на английски език

Брой допълнителни екземпляри от сборника с доклади

Използване на мултимедия

Моля, изпратете на електронна поща: parera_unwe@abv.bg