Факултет "Управление и администрация"

Обновено: понеделник, 09 май 2016 12:24

История

Неговата най-нова история започва на 31 май 1995 г., когато с решение на Академичния съвет на УНСС е създаден факултет „Управление и информатика”. С постановление на Министерския съвет № 229 от 16 септември 2008 г. (ДВ, бр. 83/16.09.2008 г.) той е закрит и са открити два нови факултета: „Управление и администрация” и „Приложна информатика и статистика”. С провеждането на общите им събрания на 11 ноември 2008 г. са създадени двата най-нови факултета на УНСС.

Особеното на факултет „Управление и администрация” е, че в него се обучават студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области на знанието, които са най-голямото предизвикателство в днешния свят. Амбицията на преподавателския състав на факултета е да „запълни” зоните на преливане със съвременно съдържание. Свидетелство за това са както учебните планове и програми, по които се обучават студентите, така и научните изследвания, в които участват преподаватели и студенти.

Катедрите на факултета (подредени по азбучен ред) са:

 • „Маркетинг и стратегическо планиране”
 • „Публична администрация"
 • "Регионално развитие”
 • „Управление”

Академичният състав включва 51 преподаватели:

 • 7 професори, от които: 2 доктори на икономическите науки, 1 доктор на социологическите науки и 4 доктори по икономика
 • 18 доценти – всички с образователна и научна степен „доктор”
 • 16 главни асистенти, от които 12 с образователна и научна степен „доктор”
 • 1 старши асистент с  образователна и научна степен „доктор”
 • 9 асистенти

Катедрите обучават студенти в образователно-квалификационната степен „бакалавър” (редовна форма на обучение) по пет специалности:

 • „Бизнес администрация”
 • „Маркетинг”
 • „Прогнозиране и планиране”
 • „Публична администрация”
 • „Регионално развитие”

Обучението на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър”се извършва по следните магистърски програми:

 • Бизнес администрация – редовна и дистанционна форма на обучение
 • Бизнес администрация със специализация по здравен мениджмънт – дистанционна форма на обучение
 • Бизнес администрация със специализация по управление на качеството – редовна форма на обучение
 • Маркетинг – редовна и дистанционна форма на обучение
 • Прогнозиране и планиране – редовна форма на обучение
 • Публична администрация – редовна и дистанционна форма на обучение

В съответствие с визията и мисията на УНСС, мисията на факултет „Администрация и управление” е да подготвя във всички специалности и степени на обучение високообразовани млади хора със знания и умения, отговарящи на изискванията на институциите не само в България, но и в останалите страни членки на Европейския съюз. Кураж за това ни дава реализацията на подготвени в катедрите специалисти, заемащи отговорни позиции в централни и местни органи в България, работещи във финансови институции и бизнес организации у нас и в чужбина (в т.ч. в Световната банка, в Европейската банка за възстановяване и развитие и др.), занимаващи се с наука, включително и извън България (например в института на Майкъл Портър).

Съжителството на две професионални направления във факултета може да се опише с думите на Робърт Рийч от неговата книга „Трудът на нациите (как да се подготвим за капитализма на ХХI) век: „В старата икономика на масовото производство „професионалист” беше този, който е овладял определена област на знанието. Знанието съществуваше предварително, готово за усвояване. То беше записано в прашни томове или беше кодирано в точни правила и формули… Но в новата икономика – претъпкана с неопределени проблеми, неизвестни решения и неизпитани средства за свързването им – владението на знания далеч не е достатъчно… Специалистите често могат да загребват определени масиви знание с едно чукване по компютърния клавиш. Факти, закони, формули и правила са лесно достъпни. Това, което е много по-важно, са способностите ефективно и творчески да се използва знанието.”