Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 09 април 2015 9:53

История

Факултет "Прирожна информатика и статистика" е най-младият факултет в УНСС.  Създаден е с ПМС №229 от 16.09.2008 г. Факултетът е учреден в УНСС на 11.11.2008 г. след провеждането на Общо събрание и избиране на неговите органи - Декан, Председател и Зам. Председател на ОС, избрани са структурата и състава на Факултетния съвет. До тази дата, катедрите му са част от факултет „Управление и информатика”, създаден на 31 май 1995 година.

На първото Общо събрание на новосъздадения факултет, проведено на 11.11.2008 г. за декан е избран проф. д.ик. н. Валентин Кисимов от катедра "Информационни технологии и комуникации". Той заема този пост до 11.12.2009 г.

На Общо събрание от 11.12.2009 г. за декан на факултета е избран проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и иконометрия". Проф. Гоев заема длъжността до 16.02.2012 г.

До завършване на първия мандат, за декан е избрана доц. д-р Камелия Стефанова, преподавател от катедра "Информационни технологии и комуникации".

Поради изтичане на четиригодишния мандат на първото факултетно ръководство, на 12.11.2012 г. се провежда Общо събрание. На него, за декан на факултета е избрана проф. д-р Камелия Стефанова.

Със създаването на Факултет "Приложна информатика и статистика" се реализира далновидността на университетското ръководство да обособи научните области - информатика, статистика и математика в отделен факултет, а по-късно и в самостоятелно поднаправление, което да развива своята политика в утвърждаването на научните и изследователски дейности.

Факултетът е признат в Университета като звено, което подпомага всички други факултети не само в обучението на студентите в различните специалности, но и в разработването на научни и изследователски проекти.