Резултати от търсене за Катедра Статистика и иконометрия

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

29 results found
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 20.2.2021 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... .2.2019 8.00-9.00 БИБЛ./София/ Катедра Статистика и иконометрия 1. Статистика ДО Хасково  15 10.2.2019 9.00-11.00 Х-во 406 2. Статистически изследвания ДО Хасково 9 10.2.2019 9.00-11.00 Катедра Математика 1. Математика II част ДО ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Състав 9.3.2021 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Институт ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... Василев Шкодрев (1944) Роден е в Сливен. Завършва ВИИ "К. Маркс" - София (1971), специалност "Машинна обработка на икономическата информация". Специализира 8 МЗСИ, Москва (1982). Владее немски, руски и полски език. Придобива научна степен "доктор" (1983) с дисертация на ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... Димова Съйкова (1930) Родена е в София. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1959), специалност "Статистика". Специализира в Англия (1966 - 1967). Владее английски и руски, ползва френски език. Придобива научна степен "доктор" (1980) с дисертация на тема: "Усъвършенстване ...
Величкова 24.12.2017 г. ... Рангелова Величкова (1936-2013) Родена е в Радомир. Завършва ВИИ "К. Маркс" - София (1958), специалност Статистика. Специализира в Хумболтовия университет, Берлин (1967) и Университета в Осло, Норвегия (1970 - 1971). Владее руски, ползва немски и английски език. Придобива ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, Нигрета ...
Ръководители на катедрата през годините 12.2.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: Веселка Христова Павлова Евгени Василев Шкодрев Георги Димитров Мишев Нигрета Рангелова Величкова Иванка Димова Съйкова Тодор Христов Къналиев Дано Цоков Балевски Анастас ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 20.2.2020 г. ... проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.2016 г. Той има за цел разработване на комплексна аналитична ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . BG051PO001-3.3.07-0002 „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“ доц. д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2 ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)     ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра ...
История 1.2.2012 г. ... . Хронология на дейността на Центъра за статистически изследвания /ЦСИ/ към УНСС   ЦСИ е създаден от ръководството на УНСС чрез поредица Решения на РС и АС, както следва: Първо. С Решение на РС от 12.12.2001 г., т.14, се дава съгласие кабинет 2063 да се ...
Контакти 1.4.2019 г. ... секретар: Антоанета Дойнова Греченлиева Кабинет : 2062 Телефон: (02) 8195 323 Администратор на катедрения сайт: доц. д-р Александър Найденов E-mail: anaydenov@unwe.bg Телефон: (02) 8195 423 Facebook страница на ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г. “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, София, ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и ...
Обучение 31.3.2021 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен бакалавърската програма, озаглавена "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", катедрата участва съвместно с други катедри и в две ...
Консултационни часове на преподавателите 21.2.2021 г. ... относно часовете за консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062, както и в профилите на преподавателите на университетския сайт ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за ...
Дарители 26.5.2021 г. ... във висшето образование подпомагат бъдещето на страната ни. Те са израз на най-възвишеното у човека – да остави и завещае на другите знания, опит, възможности за развитие и просперитет. “Тече водата и предупреждава – и най-богатият не е богат, ...

Новини

21 results found
Условни изпити на катедра "Статистика и иконометрия" 7.5.2021 г. ... изпити на катедра "Статистика и иконометрия" ще се проведат на следните дати и със следните начални часове:  Дисциплина Дата Час 1.Статистика 10.06.2021 09:45 2.Статистика на английски език 07.06.2021 15:00 3.Статистика  ДО София 10.06 ...
Нова съмвестна магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... „Финанси“  съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" създадоха магистърска програма по „Количествени финанси“, която отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... и УниКредит Булбанк си сътрудничат за създаването на съвместна магистърска програма в едно от най-желаните и търсени направления във финансовата сфера – количествените финанси. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит ...
Академично слово на доц. д-р Атанас Атанасов 2.10.2020 г. ... 30 септември 2020 г. по време на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Атанас Атанасов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Предизвикателства и възможности за разработване на статистически прогнози" ...
Фейсбук страницата на катедрата е готова! 5.12.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" се сдоби със собствена страница в една от най-големите социални мрежи Facebook. В нея ще бъдат публикувани актуални новини свързани с дейността на катедрата. Основни заслуги за създаването на катедрената страница има гл. ас. д-р Васил Бозев ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... зала „Тържествена“ се състоя връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия". Това не е краят на вашето обучение. Предстои ви един непрекъснат процес на учене. Образованието прави човека. Със ...
Тържество по случай хабилитацията на доц. Атанасов 22.11.2018 г. ... 20 ноември 2018 г. се състоя тържеството по случай хабилитацията на доц. д-р Атанас Атанасов. От името на катедра "Статистика и иконометрия" да му пожелаем много ...
Приключи обучение на експерти от НСИ 30.6.2018 г. ... периода 25-29 юни 2018 г. в УНСС се проведе обучение на 16 експерти от Националния статистически институт. Обучението беше организирано от Центъра за статистически изследвания при УНСС, а в програмата бяха разгледани въпроси, касаещи подготовката и анализа на статистически ...
Академично слово на доц. д-р Александър Найденов 26.2.2018 г. ... 26 февруари 2018 г. по време на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Александър Найденов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Ценностната система на съвременните българи (от статистическа гледна точка)" ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... 01.12.2017 г. в зала „Тържествена“ на УНСС се състоя официалното връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от специалност „Статистика и иконометрия“. Освен випускниците, на събитието присъстваха преподавателите от катедрата, родители и ...
GfK Bulgaria представи бизнеса си пред студенти от катедра "Статистика и иконометрия" 5.4.2017 г. ... Bulgaria, водеща компания в областта на маркетинговите проучвания у нас, представи бизнеса си пред четвъртокурсниците от специалност „Статистика и иконометрия“. На срещата в малката конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедрата, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... и седем гимназисти получиха сертификати за отлично представяне на Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 25 февруари в Тестовия център на университета. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... и седем гимназисти получиха сертификати за отлично представяне на Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 25 февруари в Тестовия център на университета. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на ...
Кръгла маса по случай Международния ден на статистиката 13.10.2015 г. ... "Статистика и иконометрия" съвместно с Националния статистически институт организират кръгла маса по случай Международния ден на статистиката. Кръглата маса ще се състои на 20 октомври 2015 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 2032а на УНСС-София. В нея ще вземат участие ...
Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 3.4.2015 г. ... „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“ на академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ бе представена в университета. Събитието се проведе в малката конферентна зала и бе организирано от катедра „Икономическа социология“ и катедра ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... научна конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“, посветена на Международната година на статистиката, се проведе в голямата конферентна зала на университета. Двудневният форум бе организиран от катедра „Статистика ...
Важно събитие и за абсолвентите от "Статистика и иконометрия" 15.12.2012 г. ... и магистрите от специалност "Статистика и иконометрия" също получиха своите дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“.  Празникът е голям както за абсолвентите, така и за родителите и преподавателите им, приветства присъстващите проф. д-р ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 1.11.2012 г. ... компютъризираната читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с ...
Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“ 21.2.2012 г. ... конферентна зала на университета за пореден път през последните месеци събра на юбилейно честване преподаватели, студенти, гости. Отбелязваното събитие бе свързано с респектиращо число: 60-годишнина от създаването на катедра и специалност „Статистика и ...

Предстоящо

5 results found
Представяне на книгата „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 24.3.2015 г. ... "Икономическа социология" съвместно с   катедра „Статистика и иконометрия“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата на  Проф.д.с.н. Светлана Съйкова, Чл.кор.проф.д.с.н. Атанас Атанасов, Доц.д.с.н. Емилия ...
Национална научна конференция "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатиката" 23.10.2014 г. ... научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 7 ноември, 10.00 ч., УНСС  Покана за участие Представените на конференцията доклади ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... Ви за участие в национална научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“, която ще се проведе на 07.11.2014 г. в УНСС, гр. София. Представените ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... продължение на ежегодната традиция, и това лято стажът на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе в Националния статистически институт. Онези студенти, които не могат да участват в този стаж, е необходимо сами да организират такъв. Основните параметри на ...
Национална научна конференция "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии" 3.10.2013 г. ... 3 и 4 октомври в УНСС ще се проведе Национална научна конференция на тема: „СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и е посветена на Международната година на статистиката. Работата на конференцията ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене