Общоикономически факултет

Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова

петък, 12 октомври 2018 11:00

На 09.10.2018 г. в Голяма конферентна зала се проведе Общо събрание на Общоикономическия факултет за отчитане дейността на факултета през периода 2017-септември 2018 г., избор на нов декан и попълване състава на Факултетния съвет с нови членове.

Доц. д-р Лилия Йотова, декан на факултета представи доклад на деканското ръководство и подчерта постигнатите високи резултати на преподавателите в учебно-преподавателската и научноизследователска дейност през отчетения период. Подчерта, че в ОИФ работят 63 преподаватели, от които 11 професори, 28 доценти, 25 главни асистенти и асистенти – доктори. Всяка учебна година в ОИФ успешно се обучават повече от две хиляди студенти и 38 докторанти. Към 01.10.2018 г. в 1 курс в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” са приети 537 студенти, от които 414 в редовна форма и 143 в дистанционна форма в София и регионалния център за дистанционно обучение - Хасково. Осъществена е актуализация на 9 учебни плана и квалификационни характеристики в ОКС „бакалавър“ и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини.

Доц. д-р Лилия Йотова представи постиженията в научноизследователска дейност, като подчерта, че през отчетния период са завършени един проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ и един проект, финансиран от университетския фонд за научни изследвания, както и че продължава изпълнението на още един проект, финансиран от университетския фонд. Успех за факултета са стартиралите през 2018 г. нови проекти: международен проект с участието на голям консорциум от университети с водеща организация УНСС под научното ръководство на проф. д.ик.н. Стати Статев по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Европейските Структурни фондове - „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ и проект „Европейско социално изследване за България (ESS ERIC-BULGARIA)“, в който УНСС е водеща организация в голям консорциум);  пет проекта, финансирани от фонд НИД на УНСС (с ръководители – проф. д.ик.н. Румен Гечев,          доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Георги Петрунов, доц. д.н. Пенчо Пенчев).

В доклада се посочва, че през отчетения период във факултета са проведени 5 научни прояви – 1 от която е организирана от катедра „Икономическа социология“ („Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“),      1 от студентите от Клуб на социолога към катедра „Икономическа социология“ („20 години специалност „Социология“ в УНСС“), 1 студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“ („Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“) и 2, организирани от катедра „Политическа икономия“ („Историята и философията на политическата икономия“ (200 години от издаването на труда на Д. Рикардо „Принципи на политическата икономия и данъчното облагане“) и „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“, посветена на 200 години от рождението на Карл Маркс). Предстои провеждането на кръгла маса на тема „Съвременна динамика на икономическите теории“, с която ще се отбележи 60-годишнината от създаването на ОИФ, а по случай седемдесетата годишнина на катедра „Икономикс“ предстои провеждане на международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“.

Общата публикационна активност на преподавателите от катедрите към факултета се оценява като много добра. За 2017 г. тя се изразява в: 122 научни публикации, статии, студии и монографии, от които 101 са публикувани в научни списания, представени в световни вторични литературни източници и 21 в издания с импакт фактор IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus). Най-висока е активността на катедра „Икономикс” и на второ място катедра „Икономическа социология”. По отношение на  цитируемостта – реализирани са  общо 176 цитирания на научни публикации по данни от Web of Science и/или Sсopus (от предходните три години – 2015, 2016 и 2017 г.). Най-висока е на преподавателите от катедра „Икономическа социология” – 132 (средно по 9 на 1 преподавател).

В направените изказвания се обсъди едногодишната дейност на факултета. Подчерта се, че зад постигнатите успехи се крият усилията на цялото деканско ръководство и особено на декана на факултета. Общото събрание оцени високо приноса на доц. Йотова за успешната екипна работа на деканското ръководство и на факултетния съвет, за балансирания тон в дискусиите и в цялостната му дейност не само през отчитания период, но и през изминалите три години от втория мандат. Общото събрание единодушно прие отчетния доклад на деканското ръководство.

      Общото събрание даде положителна оценка за работата на деканското ръководство през отчетния период и избра нов декан – проф. д-р Маргарита Атанасова.


econ_9e853_20181009_124519.jpg

Новият декан проф. д-р Маргарита Атанасова поздравява

доскорошния декан доц. д-р Лилия Йотова


Общото събрание осъществи частични избори за попълване състава на Факултетния съвет. Новите членове на Факултетния съвет бяха избрани с мнозинство и това са: от квотата на хабилитираните - доц. д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“, доц. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Румен Андреев от катедра „Политическа икономия“; от квотата на нехабилитираните -  гл. ас. д-р Николай Величков от катедра „Икономикс“.

econ_9e853_20181009_124617.jpg

Един сплотен екип

(от дясно наляво: Проф. д-р Маргарита Атанасова - новият декан на ОИФ, проф. д-р Мария Стоянова - заместник декан по научно-изследователската работа, доц. д-р Лилия Йотова - доскорошен декан на ОИФ,      доц. д-р Галина Димитрова - заместник декан по учебната работа, доц. д.н. Пенчо Пенчев - заместник декан по качеството и международното сътрудничество)


Галерия снимки от Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова ...