Финансово-счетоводен факултет

Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС

сряда, 27 септември 2017 15:13

АССА (Association of Chartered Certified Accountants) е една от двете най-големи световни организации на професионалните счетоводители. Предлага международни квалификации пряко свързани с бизнеса в областите счетоводство, финанси и мениджмънт. ACCA е основана през 1904 г. и към 2016 г. има 162 000 членове и 428 000 ученици в 173 страни, работи чрез мрежа от 91 офиса и центрове по целия свят. Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ФСФ ще станат международно признати дипломирани експерт-счетоводители и ще получат статут на АССА членове.

За да получат статут на АССА членове обучаващите се трябва да покрият следните изисквания:

-  Изпити - успешно полагане на общо 14 изпита

-  Професионален опит (PER) - доказан 36 месечен професионален опит в съответната област и покриване на 13 цели за изпълнение

-  Модул „Професионална Етика“ – онлайн тест.

Дипломирането на студентите в специалност, акредитирана по програмата на АССА за Акредитация на университетите, освобождава студентите от най-много девет от 14-те изпита, улеснявайки по този начин процеса на тяхното сертифициране в АССА Qualification. Деветте модула са от фундаменталното ниво на АССА, а останалите пет са от професионалното ниво. Финансово-счетоводният факултет инициира през 2015 г. процедура по акредитация на УНСС от страна на АССА,за модулите от фундаменталното ниво.

През м.юни 2015 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписа Меморандум за сътрудничество между УНСС и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants АССА). През м. юли 2017 г. беше получена акредитация от АССА (Association of Chartered Certified Accountants).  Акредитацията обхваща следните модули: F1 “Счетоводител в бизнеса” (The Accountant in Business), F2 “Управленско Счетоводство” (Management Accounting), F3 “Финансово счетоводство” (Financial Accounting), F4 “Корпоративно и търговско право” (Corporate and Business Law),  F5 „Управление на изпълнението“ (F5 Performance Management),  F6 „Данъчно облагане“ (F6 Taxation), F7 „Финансови отчети“ (F7 Financial Reporting), F 9 „Финансов мениджмънт„ (F9 Financial Management).  Модули F1 “Счетоводител в бизнеса” (The Accountant in Business), F2 “Управленско Счетоводство” (Management Accounting), F3 “Финансово счетоводство” (Financial Accounting), F4 “Корпоративно и търговско право” (Corporate and Business Law) се признават от страна на АССА за всички студенти, дипломирали се в ОКС „бакалавър“ на Финансово-счетоводния факултет. За останалите модули от фундаменталното ниво беше разработена магистърска програма АCCOUNTING, FINANCIAL CONTROL AND FINANCE /taught in English/ от екип на Финансово-счетоводен факултет, под ръководството на доц. д-р Мариана Михайлова, за която също беше получена акредитация през м. юли 2017 г. Магистърската програма включва следните тематични единици от фундаменталното ниво: F5 „Управление на изпълнението“ (F5 Performance Management),  F6 „Данъчно облагане“ (F6 Taxation), F7 „Финансови отчети“ ( F7 Financial Reporting), F 9 „Финансов мениджмънт„ (F9 Financial Management), За всеки модул са разработени по две учебни дисциплини, който съответстват и покриват качествените и количествените изисквания на АССА. Дисциплините се водят на английски език и изпитите се организират, съгласно критериите на АССА за всеки модул.

Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС Бакалавър, специалности „Финанси”,”Счетоводство”, „Финансов контрол” и „Счетоводство и контрол” и е с  двусеместриален срок на обучение. Образованието по специалността „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ е счетоводно-икономическо образование по смисъла на Закона за счетоводство и на Закона за независимия финансов одит. Получаването на специализирани знания по счетоводство, одит и финанси е  много добра основа за по-нататъшното им професионално развитие и израстване  и особено при тяхната реализация като международно сертифицирани дипломирани експерт-счетоводители, одитори  и анализатори. 

През първия семестър се изучават  основни и  специализиращи дисциплини: Финансов мениджмънт - 1 част (Financial Management -1 part); Финансови отчети - 1 част / (Financial Reporting – Part 1); Одитинг – осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност (Audit – Concluding Assurance Engagement); Управленско счетоводство за вземане на решения (Management Accounting for Decision Making);  Данъчен и осигурителен контрол -  част 1 (Tax and social security control – Part 1).

През втория семестър се предвижда студентите да получат тясна профилираща подготовка чрез дисциплините: Финансов мениджмънт - 2 част (Financial Management -2 part); Финансови отчети – 2 част (Financial Reporting – Part 2); Одитинг – допълнителни въпроси свързани с одита и изразяването на сигурност (Audit-Additional Audit and Assurance Issues); Управленско счетоводство за оценка на изпълнението (Management Accounting for Performance Measurement); Данъчен и осигурителен контрол - част 2(Tax and social security control – Part 2).      

Курсът на обучение в магистърската степен завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им професионална реализация. На успешно дипломиралите се студенти ще бъдат признати от АССА осем модула от фундаменталното ниво на обучение.

Магистърската програма по специалността “Счетоводство, финансов контрол и финанси”, специализация “АССА квалификация: финансова отчетност, одит и финансина английски език, се осъществява от преподаватели, с дългогодишен  практически опит в областта на счетоводството, финансовия контрол и финансите. Методологията на преподаване е в съответствие със съвременните концептуалните основи на международните  счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Студентите могат да ползват съвременна българска литература и чуждестранна научна литература и обзаведени кабинети с модерни технически средства за обучение.

 

 

Галерия снимки от Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...