Финансово-счетоводен факултет

Обновено: сряда, 22 юли 2020 15:36

Рамкови споразумения

     

Страна по подписано рамково споразумение

Координатор

Институт на вътрешните одитори в България

Проф. д-р Михаил Динев

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

 

Доц. д-р Катя Златарева

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

 

Проф. д-р Снежана Башева

Камара на независимите оценители в България

Доц. д-р Олег Димов

Българска банка за развитие

Проф. д-р Огнян Симеонов

Фонд за гарантиране влоговете в банките

Проф. д-р Емилия Миланова

Publishing society,  Zilina, SLOVAKIA

Проф. д-р Румяна Пожаревска

Инвестор.БГ АД

Доц. д-р Силвия Трифонова

Университета на Сплит, Факултет по икономика

Доц. д-р Силвия Трифонова

Университета в Риека, Факултет по икономика

Доц. д-р Силвия Трифонова

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България)

 

Доц. д-р Атанаска Филипова

Университета в Лодз, Полша

Доц. д-р Михаил Мусов

МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД

Гл.ас. д-р Георги Ранчев

Център за учебно-тренировъчни фирми

Гл.ас. д-р Христо Маврудиев

ЪРНСТ И ЯНГ – БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Снежана Башева

Крестън-Булмар

Доц. д-р Олег Димов

INSTITUTE OF CHARTERED ACOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)

 

Проф. д-р Румяна Пожаревска;

 доц. д-р Михаил Мусов

 

ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (АССА)

 

проф. д-р Снежана Башева;

гл. ас. д-р Тома Дончев

 

Полтавски университет по икономика и търговия - ПУЭТ, УКРАЙНА

Проф. д-р Румяна Пожаревска

Луцкий национально-технический университет – ЛУЦК, УКРАЙНА

Проф. д-р Румяна Пожаревска

АLMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI ВOLOGNA-SEDE DI RIMINI – ITALIA

 

Доц. д-р Мариана Михайлова

"Крестън БулМар"ООД

Доц. д-р Олег Димов

MDV

Гл.ас. д-р Георги Ранчев

Делойт България ЕООД

Доц. д-р Мария Маркова

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ)

Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева