Финансово-счетоводен факултет

Обновено: четвъртък, 25 февруари 2021 15:41

История

Създаден е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни науки), а през 1947 г. се създава Факултет за стопански и социални науки (при Софийския държавен университет). За рождена дата на днешния факултет  се смята 1952 г. (при създаването на ВИИ “К. Маркс”), когато той получава наименованието Финансово-счетоводен факултет. През 1995 г. с решение на Академичния съвет се обособява като един от седемте факултета на УНСС.

ДЕКАНИ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър Цанев Йорданов (мандат  1952 - 1958)

Проф. д-р Стоян Димитров Стоянов (мандат 1995 - 1999)

Проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров (мандат  1999 - 2001)

Доц. д-р Григорий Цветанов Вазов (мандат 2001 - 2007)

Проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов (мандат 2007 - 2011)

Проф. д-р Снежана Александрова Башева (мандат 2011 - 2019)


Факултетният съвет  (мандат 2019-2023 г.) се състои от 29 души, от които 8 професори, 15 доценти, 3 главни асистенти и 3 студенти.

Във факултета има три катедри:

  • “Финанси”;
  • “Счетоводство и анализ”;
  • “Финансов контрол”.

Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”.

В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, застраховане, счетоводство и анализ на финансовите и нефинансовите предприятия, контрол във финансовия сектор, контрол върху държавните приходи и одитинг.

Завършилите факултета могат да работят като финансисти, счетоводители, одитори в местни и централни органи на властта, независими одитори и икономисти на всички равнища на управление в предприятия и в държавната администрация.