Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:34

Проекти с други организации

Участие в национална програма    1

Участие в международна програма    1

Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции     16

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     9

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)     

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     5

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     

Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент)     2

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд     11

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант     1

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант     5