Факултет "Международна икономика и политика"

Катедри

Факултетът „Международна икономика и политика” е създаден през 1995 г. и е правоприемник на основания през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения”. В неговия състав са включени четири катедри:

Катедра „Международни икономически отношения”

Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със срок на обучение 4 г. и „магистър по икономика” (M.A. International business), със срок на обучение, респективно 2, 3 и 4 семестъра.

Катедра „Международни отношения”

Катедрата провежда обучение по две бакалавърски специалности: Международни отношения (МО) и Европеистика. Магистърските програми, на катедрата са: Международни отношения за студенти завършили: бакалавърска степен МО и други специалности и 2) Национална сигурност. Завършилите специалност Международни отношения получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по международни отношения” (B.A. International Relations), срок на обучение 4 г. и „магистър по международни отношения” (M.A. International Relations). Завършилите специалност Европеистика получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по европеистика” (B.A. European Studies), срок на обучение 4 г.

Катедра „Политология”

Катедрата осъществява обучение по бакалавърска специалност: Политология. Магистърските програми, на катедрата са: Политология и Приложна политология за студенти завършили: 1) бакалавърска степен Политология ; 2) други специалности. Завършилите специалност Политология получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по политология” (B.A. Political Science), срок на обучение 4 г. и „магистър по политология” (M.A. Political Science).

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика”

Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и правилници за български и международни организации. Преподаватели от катедрата са и в дългогодишно тясно сътрудничество с МОМН във връзка с националните олимпиади по испански, френски и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ИСК към УНСС, създадена на 16 февруари 2005 г. с решение на Академичния съвет на УНСС.