Факултет "Международна икономика и политика"

Обновено: вторник, 06 март 2012 15:47

Стажантски програми

 

        В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на учебните практики е професионална ориентация и адаптация на завършващите студенти към условията на реалния пазар на труда.

       Всяка от специалностите във факултета разработва съответстващи на професионалната подготовка на своите студенти стажантски програми. Програмите се основават на традиционно установени контакти на катедрите с представители и институции на централната и местна власт, на граждански организации и сдружения, на партийни централи, на държавния, корпоративния и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми са регламентирани с официални двустранни договори на катедрите за едногодишен или по-продължетелен период от време.

       Студентите от факултет МИП традиционно провеждат своите стажове, както следва:

(1)   Специалност „Международни икономически отношения”:

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
 • Институт за икономическа политика;
 • Икономически и социален съвет;
 • Фондация „Отворено общество”;
 • Център за икономическо развитие;
 • Организации, институции и фирми на националния и беждународен бизнес.
 • Министерство на отбраната.

(2)   Специалности „Международни отношения”  и  „Европеистика”:

 • Министерство на външните работи;
 • Международните отдели на: Министерски съвет на Р България, на Президента на Р България, Народно събрание на Р България, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на отбраната, Министерство на правосъдието и др.;
 • Международните отдели на  неправителствени организации и сдружения.

(3)   Специалност „Политология”:

 • Народно събрание на Р България;
 • Администрация та Президента на Р България;
 • Министерски съвет на Р България;
 • Институции на местната власт на Р България;
 • Партийните централи на политически партии;
 • Център за изследване на демокрацията;
 • Фондация „Фридрих Еберт”;
 • Аналитични отдели на централни и местни средства за масова информация, неправителствени организации и др.

        Осъзнавайки важността на проблема за организацията и системната актуализация на студетските стажантски програми  във факултета се работи и по тематични научно-изследователски проекти: “Мрежите за обмен на знания и опит – фактор за конкурентоспособност на обучението по МИО (на примера на изграждане и поддържане на мрежа за обмен на знания и опит с възпитаници на специалност “МИО”)”,  “Обучение чрез практика в мултикултурна среда”, “Политическите науки в УНСС с лице към бизнеса”, „Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност “Политология”  и др.