Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация”

вторник, 21 ноември 2017 14:23

вторник, 21 ноември 2017 11:44

Двудневна международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация”, организирана от катедра „Медии и обществени комуникации” в чест на 70-годишнината на проф. д-р Петко Тодоров, се проведе в университета.   

В голямата конферентна зала

На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по  научноизследователската дейност,  доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", проф. д-р Петко Тодоров, директор на Научноизследователския център за медийни изследвания и аудиовизуална политика, гости и студенти.

Проф. Тодоров, проф. Гоев, доц. Ангова (отдясно наляво)

Преподавателите в нашата катедра  познават много добре както теорията, така и практиката, посочи доц. Ангова и се обснова с богатата биография на проф. Тодоров. Тя конкретизира, че форумът е начало на поредица от събития, свързани с 10-годишнината на катедра „Медии и обществени комуникации”.

Проф. Тодоров има заслуга за получената най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, с която УНСС води сред българските висши училища, посочи Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти. Тя връчи на проф. Петко Тодоров почетната награда на СБЖ „Златно перо” (на снимката долу).

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев проф. Гоев удостои юбиляря с почетна грамота „в знак на благодарност за неговата вярност към академичните традиции, преподавателска и научна всеотдайност и по случай неговата 70-годишнина“. Впечатлява ме фактът, че проф. Тодоров е човек, който задава неудобни въпроси, а след това спасява хората с удобни отговори, каза зам.-ректорът.

Проф. Гоев приветства юбиляря от името на ректора проф. Стати Статев

Днес честваме личност, събрала в себе си разнородни таланти и знания, които с радост проф. Тодоров споделя със своите студенти, колеги и приятели, изтъкна проф. Лилия Райчева, представител на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя определи проф. Тодоров като неделима част от добрите традиции и практики, утвърдени от дълголетната история на българската академична общност.

Вашата научна и преподавателска дейност спомогна за успешното академично развитие на катедра „Медии и обществени комуникации“, отбеляза доц. д-р Тодорка Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, в приветствието си към проф. Тодоров.

Участници в честването

Проф. Петко Тодоров получи поздравителни адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Оценката, дадена ни от Националната агенция за оценяване и акредитация, се дължи не само на мен, а на всички колеги, които са част от тази катедра, благодари за приветствията и отличията проф. Тодоров. „Светът е като огледало – както го гледаш, така ще ти отговори”, допълни той.

Проф. Петко Тодоров

В работата на конференцията бяха представени доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и политика“, „Крос-културна комуникация“, „Формиране на новите медийни пазари“, „Международни отношения, световна икономика и медии“, „Социални медии, бизнес, политика“.

Докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник. 

Галерия снимки от Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуни ...