Факултет "Икономика на инфраструктурата"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС

вторник, 27 ноември 2018 8:52

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2018 Г. ДО 23.11.2018 Г.:

На основание решение по т. 2 и т. 3 на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата се проведе извънпленарно гласуване в периода от 21.11.2018 г. до 23.112018 г., от 08.00 ч. до 16.45 ч. в каб. 5036 в определен от мен график за присъствие на двама членове от Комисията по изборите.

Извънпленарно гласуване се извърши за попълване състава на ФС за двама нехабилитирани преподаватели и за един член на ОС на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на факултета.

На 26.11.208 г., Комисията по изборите в каб. 5036 от 09.00 ч., извърши преброяване на гласовете от извънпленарното гласуване проведено от 21.11.2018 г. – 23.11.2018 г. и обяви следните резултати по т. 2 и т.3:

Списъчен състав на членовете на ОС – 73 човека

Регистрирани подписи на членовете на ОС - 63 човека

Нерегистрирани подписи на членовете на ОС – 10 човека /1 командировка в чужбина и 9 не са упражнили правото си на глас/

Редуциран състав на членовете на ОС – 72 човека

Необходим кворум – 48 човека

Необходим брой положителни гласове за осъществяване на избора – 33 човека.

След извършената проверка на гласуването за всеки от предложените кандидати, Комисията по изборите установи и обяви поименно резултатите от избора.

2. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ИЗВЪНПЛЕНАРНО ГЛАСУВАНЕ

N

Аакадемична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

общ брой гласували

за

против

въздържали се

невалидни

бюлетини

резултат

избран/

неизбран

1.

гл.ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

63

37

8

18

-

Избран

2.

гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

63

27

10

26

-

Неизбран

3.

гл.ас. д-р Марияна Николова Кътева

63

24

10

29

-

Неизбран

4.

гл.ас. д-р Светослав Матеев Калейчев

63

24

8

31

-

Неизбран

5.

гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

63

33

10

20

-

Избран

На основание получените резултати, Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати:

2. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Нехабилитирани преподаватели

1. гл.ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

2. гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

3. ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС ОТ КВОТАТА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ИЗВЪНПЛЕНАРНО ГЛАСУВАНЕ

Списъчен състав на членовете на ОС – 73 човека

Регистрирани подписи на членовете на ОС - 63 човека

Нерегистрирани подписи на членовете на ОС – 10 човека /1 командировка в чужбина и 9 не са упражнили правото си на глас/

Редуциран състав на членовете на ОС – 72 човека

Необходим кворум – 48 човека

Необходим брой положителни гласове за осъществяване на избора – 33 човека.

N

Аакадемична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

общ брой гласували

за

против

въздържали се

невалидни

бюлетини

резултат

избран/

неизбран

1.

гл.ас. д-р Даниел Стоянов Йорданов

63

37

8

18

-

Избран

2.

гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

63

24

10

29

-

Неизбран

3.

гл.ас. д-р Марияна Николова Кътева

63

21

10

32

-

Неизбран

4.

гл.ас. д-р Светослав Матеев Калейчев

63

19

10

34

-

Неизбран

5.

гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

63

27

12

24

-

Неизбран

На основание получените резултати, Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати:

3. ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС ОТ КВОТАТА НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. гл.ас. д-р Даниел Стоянов Йорданов

Галерия снимки от РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС ...